Tillväxtverket

Korttids­arbete­­

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Villkor för att få stödet

 • Stödet gäller för arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.
 • Företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas.
 • Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.
 • Företaget får, vid tidpunkten för ansökan, inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.

Om korttidsarbete

 • Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden.
 • En arbetsgivare kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.
 • Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. 
 • Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, semester och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet.
 • Ansökan är öppen under hela 2020.
 • Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

Fördelning av kostnader för korttidsarbete
NivåMinskad arbetstidMinskad lönArbets-givareStatMinskad kostnad arbetsgivare
120%4%1%15%-19%
240%6%4%30%-36%
360%7,5%7,5%45%-53%
4*80%12%8%60%-72%

*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.

Här finns mer information och hjälp att räkna på stödet.

Företaget

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet och är registrerade i Sverige.

Stödet gäller inte:

 • Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund.
 • Aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter

Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Får inte vara på obestånd

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Åtgärder för att minska arbetskraftskostnader

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.

Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. I bedömningen ska alltså arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten.

Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal. Bedömningen får göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena hos den aktuella arbetsgivaren.

Koncernbidrag

Tillväxtverket tar hänsyn till koncernbidrag vid prövning av ansökan om stöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Stödmottagaren är skyldig att visa att rätt till stöd föreligger.

Tillväxtverkets principiella bedömning är att arbetsgivare inte ska lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd.

Koncernbidrag avseende räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att få stöd. Detsamma gäller för bolag med brutna räkenskapsår som avslutas före den 16 mars 2020.

Aktieutdelning

Tillväxtverket tar hänsyn till aktieutdelning vid prövning av ansökan om stöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Stödmottagaren är skyldig att visa att rätt till stöd föreligger.

Tillväxtverkets principiella bedömning är att arbetsgivare inte ska genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020.

Aktieutdelningar som skett fram till den 16 mars 2020 påverkar inte rätten till stöd. En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning. I vissa fall kan det bakomliggande stämmobeslutet om utdelning påverka rätten till stöd. Exempelvis kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt.

Arbetstagarna

Stödet omfattar endast de som var anställda vid jämförelsemånaden. Jämförelsemånaden är den månad som inföll 3 månader innan starten av perioden som företaget söker stöd för. Stödet omfattar alltså inte nyanställda utan endast anställda som då hade samma eller högre sysselsättningsgrad som vid jämföreslemånaden ska räknas med.

Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Deltidsanställda

Stödet gäller även för deltidsanställd personal. Minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Timanställda

Timanställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete om det i anställningsavtalet är formulerat en förväntad arbetstid. Tiden kan antingen vara angiven i antal timmar per tidsenhet (till exempel månad eller vecka), eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.

Exempel: timanställd med arbetstid enligt avtal 40 timmar per månad, korttidsarbete om 60 procent.

I anställningsavtalet framgår att Stina ska arbeta 40 timmar per månad och att lönen är 200 kr per timme. 40 timmar motsvarar en ordinarie lön om 8000 kronor (200 kronor/timme x 40 timmar = 8000 kronor).
När Stina ingår korttidsarbete med 60 procent av de 40 timmar hon förväntas arbeta blir arbetstiden under korttidsarbetet per månad 16 tim. Stinas lön minskar med 7,5 procent av 8000 kronom, dvs 600 kronor. Lön under korttidsarbetet blir 7 400 kronor.

Det stöd som utgår för Stina är 8000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 4 733kronor.

Provanställda

Arbetsgivaren kan få stöd även för provanställda så länge arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Ett av grundkraven är att arbetsgivare måste ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft.

Visstidsanställda

Stödet kan gälla visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden och om arbetsgivaren bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

Tidigare var inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Familjemedlems­undantaget har dock slopats under 2020. Därför kan stöd även sökas för familjemedlemmar som är anställda i arbetsgivarens företag.

Varslad eller uppsagd personal

Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal.

Anställda som är ägare av det egna bolaget

Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda som det betalar arbetsgivaravgifter för. Då ensamföretagare med enskild firma och delägare av handelsbolag eller kommanditbolag inte är anställda i sin verksamhet kan vi inte lämna stöd till dessa.

Om alla andra förutsättningar är uppfyllda kan ditt företag få stöd för dig som ägare, om du är anställd. Stödet kräver alltså en organisationsform där du som ägare kan vara anställd.

Använda och fördela arbetsbefriad tid

Arbetsgivare leder och fördelar arbetet under arbetstiden.

Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över den arbetsbefriade tiden om inte annat är bestämt i lokala avtal, till exempel när det gäller kompetensutvecklande insatser eller bisysslor.

Arbeta mer än den avtalade tiden

Arbetsgivaren får i normalt inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än den avtalade tiden. Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden.

Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter arbetstagare arbeta mer tid än vad som avtalats kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig. Om det inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan dock permitteringen avbrytas för de aktuella personerna tillfälligt, vilket kan rapporteras vid avstämningen.

Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, till exempel interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet.

Mer om kompetensutveckling under korttidsarbete

Byta omfattning eller återgå till normal arbetstid 

Man kan ändra korttidsarbetets omfattning, vilket ska regleras i avtal med arbetstagarna. Om nivån för arbetstiden ändras kan man justera det befintliga avtalet med den nya överenskomna nivån eller ta fram ett nytt avtal. Man kan på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid. Mer om avtal med arbetstagarna.

Kombinera olika former av stöd

Generellt påverkar stödet för korttidsarbete inte möjligheter till andra typer av stöd eller ersättningar.

Kombinera korttidspermitteringen med sänkta arbetsgivaravgifter

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna omfattar alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt.

Sänkta arbetsgivaravgifter påverkar inte stödnivåerna på korttidsarbete

Sänkta arbetsgivaravgifter påverkar inte korttidsarbetets stödnivåer. Ej heller påverkas de av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift även med gällande regler.

Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen påverkas inte

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.

Tillväxtverket är medvetna om att kombinationen av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad.

SGI är skyddad under korttidsarbete

Under tiden för korttidsarbete är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) skyddad. Den anställdes bör dock upplysa Försäkringskassan om att den deltar i korttidsarbete när den ansöker om en socialförsäkringsförmån.

Pensionen påverkas av sänkt lön

Ja, pensionen påverkas. Detta bedöms dock vara marginellt, då korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Söka stödet

Ansökan görs via en e-tjänst. Processen består av flera steg, såsom godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum (i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete) göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Här kan du läsa om hur du söker stöd för korttidsarbete.

Lagen om stöd om korttidsarbete

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering. Med anledning av den rådande corona-pandemin antogs ändring i lagen (förordning 2020:208)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2 april 2020.