Tillväxtverket

Dröjsmålstalan

Enligt förvaltningslagen 12 § kan du som har ett ärende hos en myndighet, och där ärendet inte har beslutats i första instans inom sex månader, begära att ditt ärende ska avgöras genom en s.k. dröjsmålstalan.

En dröjsmålstalan innebär att Tillväxtverket ska avgöra ditt ärende inom fyra veckor från att din dröjsmålstalan mottagits, eller avslå din begäran i ett särskilt beslut, där skäl till avslag särskilt ska anges. Ett beslut om avslag av dröjsmålstalan kan överklagas till förvaltningsrätten.

Förutsättningar för dröjsmålstalan

För att du ska kunna göra en dröjsmålstalan ska dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska ha gått minst sex månader sedan ärendet inleddes.
  • Det är den som inlett ärendet (huvudsökande i en ansökan) som begär dröjsmålstalan.
  • Dröjsmålstalan är skriftlig.

Du kan bara begära prövning av frågan en gång per ärende.

Dröjsmålstalan skickas via e-post till: drojsmalstalan@tillvaxtverket.se

I din begäran om dröjsmålstalan ska du ange ärende-id.

Du blir kontaktad via registrerade kontaktuppgifter i Min Ansökan.