Tillväxtverket

Ompröva beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått från Tillväxtverket och tycker att beslutet är felaktigt kan du begära att Tillväxtverket omprövar beslutet, det vill säga ändrar beslutet.

Tillväxtverket är enligt förvaltningslagen skyldigt att ändra sitt beslut om beslutet är uppenbart oriktigt, om ändringen kan ske snabbt och enkelt och om ändringen inte blir till nackdel för någon enskild part.

Skicka begäran om omprövning med e-post till registraturen@tillvaxtverket.se. Du kan också skicka den som ett brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm. När du ska skicka in begäran om att ompröva beslutet ska du ange:

  • vilket beslut du vill att Tillväxtverket omprövar genom att ange ärendets referensnummer och datum för beslutet.
  • på vilket sätt du vill att beslutet ändras
  • vad du hänvisar till som stöd för din begäran om omprövning.
Du har även möjlighet att inom tre veckor överklaga ett beslut som du anser är felaktigt. Mer information om hur du överklagar hittar du på sidan Överklagan - så går det till.