Tillväxtverket

Skadestånd

Om du anser dig ha lidit skada på grund av att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut eller att vi låtit bli att fatta beslut kan du begära skadestånd. Det finns olika vägar att gå.

Ansöka om skadestånd genom Justitiekanslern

Genom Justitiekanslern (JK) kan du göra en skriftlig ansökan om skadestånd. Du måste själv tillhandahålla de uppgifter som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om du har rätt till ersättning av staten. På JK:s webbplats kan du läsa mer om hur ansökan går till.

JK kan reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten med stöd av förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., så kallad frivillig skadereglering. Tanken med det är att avlasta domstolarna från att pröva mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har rätt till viss ersättning.

Väcka talan mot staten genom stämning

Om det inte är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts kan du väcka talan mot staten genom stämning vid en allmän domstol med stöd av reglerna i rättegångsbalken. Allmänna regler om skadestånd finns i skadeståndslagen.

JO-anmälan

Om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet kan du skicka in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO eller Riksdagens ombudsmän, som är det officiella namnet). JO prövar dock inte frågor om skadestånd och kan inte ändra en dom eller ett beslut. Läs mer på JO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..