Tillväxtverket

Tillväxtverkets organisation

Myndigheten är indelad i fem avdelningar.

  • Näringsliv: Har fokus på de långsiktiga förutsättningarna för näringslivets utveckling. Arbetar för att identifiera och undanröja hinder för företagande samt stimulera entreprenörskap och attraktiva miljöer för företagande.
  • Regioner: Har fokus på företaget i sin regionala miljö. Här ligger ansvaret för strategiskt regionarbete och arbetet med ett resultatorienterat genomförande av EU:s struktur- och investeringsfonder i projekt för regional tillväxt och sysselsättning. Myndigheten är förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen och det gränsregionala programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak.
  • Företag: Har fokus på insatser som riktar sig direkt till företag. Information, kunskap och finansiering till företag som vill utveckla sin verksamhet.
  • Kommunikation
  • Förvaltning

Organisationsskiss

Organisationsskiss