Tillväxtverket

Mål och resultatområden

Vi har ett övergripande mål och sex resultatområden som vi sätter mål för och fördelar resurser till.

Vårt övergripande mål

Hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige

Våra sex resultatområden

Förenkling

Företag ska kunna använda sina resurser för företagande och affärsutveckling. Regelverk
och myndighetskontakter ska inte stå i vägen.

Mål: Företagens kostnader för regler och myndighetskontakter minskar

Kompetensförsörjning

Kompetens är en förutsättning för att företag ska kunna växa. Det gäller både tillgång
till arbetskraft med rätt kompetens och specifik kompetensutveckling i företag.

Mål: Fler företag har tillgång till rätt kompetens

Digitalisering

Digitalisering skapar värde i företag. Användning av digital teknik för utveckling av affärsmodeller och effektiviserad produktion ger ökade intäkter.

Mål: Fler företag använder den digitala tekniken

Affärsutveckling

Kommersialisering av innovationer och försäljning av varor och tjänster på nya marknader skapar värden i företaget.

Mål: Företag gör fler affärer genom internationalisering och innovation

Regional kapacitet

Fokus på platsers unika förutsättningar och regionala aktörers förmåga att i tillväxtarbetet stärka företagen ger regional kapacitet för konkurrenskraft och tillväxt.

Mål: Alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling

Modern myndighet

Tillväxtverket är en kunskapsorganisation. Medarbetarna och deras kompetens och engagemang är vår viktigaste resurs.

Mål: Tillväxtverket är en attraktiv arbetsplats

Hur vi planerar, genomför och vidareutvecklar vår verksamhet avgör hur väl vi lyckas i
våra uppdrag och därmed att nå målen för övriga resultatområden.

Mål: Våra arbetsprocesser är enkla och smarta