Tillväxtverket

Pågående regerings­uppdrag

Regeringen ger oss regeringsuppdrag. Här hittar du länkar till Tillväxtverkets instruktion, regleringsbrev samt en förteckning över aktuella regeringsuppdrag.

Uppdrag via instruktion och regleringsbrev

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev. Regleringsbreven styr årets verksamhet och anger mål och anslagsramar. Tillväxtverkets verksamhet styrs och påverkas av flertalet regleringsbrev vilka listas på Ekonomistyrningsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Redovisningen av återrapporteringskrav och uppdrag kan skilja sig åt. Nedanstående scenarier är de förekommande och föranleder olika hantering:

  1. I de fall särskilda datum för redovisning/rapportering står utskrivna ska en särskild rapport skickas in enligt fastställda datum.
  2. Vissa av återrapporteringskraven/uppdragen har inte utskrivna särskilda rapporterings-/redovisningsdatum. Dessa ska redovisas, i sin helhet, i myndighetens årsredovisning.
  3. I de fall återrapporteringskravet ska redovisas "i anslutning till/i samband med årsredovisningen", ska en särskild rapport skickas in i samband med vår leverans av årsredovisning (vilken sker årligen senast den 22 februari). Dvs. den behöver inte bifogas årsredovisningen som en bilaga men ska skickas in i närtid.

Läs mer vad du ska tänka på i rutinen "Skriva rapport till regeringen"

Regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Särskilda regeringsuppdrag, det vill säga sådant som inkommit, löpande via enskilda regeringsbeslut. Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet. Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget längst upp.

‌Översikt särskilda regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2022: Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Staben

Sista rapportering till Statens energimyndighet ska göras senast 230415

SU 2022: Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

290430

SU 2022: Inrättande av övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) 2021-2027 Pdf, 203.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Urbact IV 2021-2027 Pdf, 181.6 kB, öppnas i nytt fönster. - Tillväxtverket ersättare


Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Uppdrag att inrätta och medverka i ett nationellt analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022-2030 Pdf, 492.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Löpande

SU 2022: Uppdrag att förbereda handläggning av stöd till produktion av audiovisuella verk Pdf, 655.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230131

SU 2022: Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 Pdf, 221.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning programperioden 2021-2027 Pdf, 209.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Inrättande av subkommitté för Interregprogrammet Östersjöregionen Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Tillväxtverket ska vara sekretariat under hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Nordsjöregionen 2021-2027 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för ESPON 2030 - Tillväxtverket ersättare Pdf, 186.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Aurora 2021-2027 Pdf, 207.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Europa 2021-2027 Pdf, 186.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön (Central Baltic) 2021-2027 Pdf, 209.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Östersjöregionen 2021-2027 Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2021-2027 Pdf, 208.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

SU 2022: Uppdrag att bistå vid varsel och omställning 2022-2024 Pdf, 207.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250425

SU 2022: Ändring av uppdrag om inrättande av Rådet för hållbara städer och av anknytande uppdrag Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Inrättandet av rådet ska redovisas 301231 & myndigheterna ska bistå tom. 301231

SU 2022: Uppdrag att tillhandahålla kansli för Forum för hållbar utveckling 2022-2030 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Beslut om inrättande av Forum för hållbar regional utveckling 2022-2030 Pdf, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

301231

SU 2022: Miljömålsrådets uppdrag och sammansättning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


ersätter fr.om. 7 mars 2022 tidigare uppdrag

SU 2018: Uppdrag att bistå Miljömålsrådet Pdf, 572.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Miljömålsrådet ska slutredovisa uppdraget 260506

SU 2022: Uppdrag att betala ut och redovisa verksamhetsbidrag Skärgårdarnas Riksförbund 2022-2024 Pdf, 104.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250630

SU 2021: Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Sammanställningar vartannat år med start den 31 januari 2024

SU 2021: Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250331

SU 2021: Uppdrag att utbetala stöd för utveckling av företagsklimat och näringsliv i vissa gles- och landsbygdskommuner Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250415

SU 2021: Uppdrag att betala ut och redovisa verksamhetsbidrag Hela Sverige ska leva 2022-2024 Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250630

SU 2021: Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Vinnova, ska med stöd av Tillväxtverket lämna slutredovisning inkl. ek. redovisning senast 230131 & ev. återbetalning kvarvarande medel och slutlig ekonomisk redovisning 230331

SU 2021: Uppdrag att ta fram ett metodstöd för regionala serviceprogram 2022-2030 samt bistå regionerna och Gotlands kommun vid framtagande och genomförande av regionala serviceprogram Pdf, 154.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Förslag till metodstöd 210630 därefter årlig redovisning tom. 310418

SU 2021: Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

250226

& ev. återbetalning kvarvarande medel 260315

SU 2021: Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövarare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Pdf, 151.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

Slutredovisning 260228

SU 2020: Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång (SingleDigitalGateway) Pdf, 170.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2020: Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av covid-19-utbrottet Pdf, 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Redovisas i samband med de årliga genomförande-rapporterna som lämnas in 30 juni

till och med årsslutet 2022


SU 2020: Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2021-2027 Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Förberedelser ska genomföras för att from. 2021 vara förvaltande myndighet. Avslutas när alla förberedelser är helt klara.

SU 2020: Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Pdf, 249.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 260228

SU 2019: Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet Pdf, 938.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet Pdf, 157.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230915

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd Pdf, 854.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning utarbeta metodik för landsbygdsanalyser Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

LöpandeSU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

281015

SU 2016: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018 Pdf, 194.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 185.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021-2023 Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Slutredovisning 240215

SU 2016: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018 Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 187.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot nyanlända arbetssökande för praktik nyanlända 2021-2023 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Slutredovisning 240215

SU 2016: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter) Pdf, 708.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet och kontroll

Årliga sammanställningar tom. 250301

SU 2020: Uppdrag att fördela ytterligare medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden 2020-2022 Pdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster.


SU 2015: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden 2016-2019 Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- ändringsbeslut Pdf, 55.4 kB.

Regioner


230418
260418 medel tom. 2025


SU 2015 mfl: Företrädare i ÖK interreg - Botina Atlantica, Central Baltic, Nord, Norra Periferin och Arktis, Sverige-Norge, Urbact, Östersjöprogrammet, ÖKS under programperioden 2014-2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet under programperioden 2014-2020 (tom. 221231)

Här nedan listas även de uppdrag till myndigheten, som inkommit, via annat regleringsbrev än myndighetens egna huvudbrev för utgiftsområde 24 & 19.

Översikt övriga regleringsbrevsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

RB villkor anslag 1:1 Stöd till företag med försäljningsställen för drivmedel

Regioner

Inget angivet slutdatum

RB villkor anslag 1:1 Förvaltning BRP +


Stab


Inget angivet slutdatum

RB villkor anslag 2:3: Regionala exportcentra Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Ursprungligen ett SU 2016. Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4.


Företag


220228 för år 2021


230228 för år 2022

RB villkor anslag 2:3: Export- och internationaliserings­information på verksamt.se Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster. 
Ursprungligen ett SU 2016.


Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4.


Förenkling220228 för år 2021


230228 för år 2022

Regeringsuppdrag till andra – i samverkan

Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket specifikt omnämns som en part i beslutet. Du hittar alltid det senast inkomna regeringsuppdraget längst upp.

‌Översikt regeringsuppdrag via enskilda regeringsbeslut

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

BIU 2022: Uppdrag om inrättande av en övervakningskommitté för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Deltagande under hela genomförandet av programperioden 2021-2027

BIU 2022: Uppdrag, till Uppsala universitet mfl, att ta fram utbildningsutbud för klimatomställning inom öppen nätbaserad utbildning samt medel till samma ändamål Pdf, 270.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230215

BIU 2022: Uppdrag, till Transportstyrelsen, att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige Pdf, 52.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

240308

BIU 2022: Uppdrag, till Myndigheten för digital förvaltning, att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa Pdf, 154.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

280331

BIU 2022: Ansökan om verksamhetsbidrag Skärgårdarnas Riksförbund 2022-2024 Pdf, 449.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250531

BIU 2021: Ansökan om verksamhetsbidrag Hela Sverige ska leva 2022-2024 Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250531

BIU 2021: Uppdrag till Verket för innovationssystem att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser Pdf, 190.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230415

BIU 2021: Uppdrag till Arbetsförmedlingen mfl. att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230131

BIU 2021: Uppdrag att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

231230

BIU 2021: Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa 2021-2027 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna förslag till långsiktig samverkansstruktur 210731 - ansvar t.o.m. programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag om nationella kontaktpunkter för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings och utbildningsprogram 2021-2027 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Tillväxtverket sekundär nationell kontaktpunkt - programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag att ansvara för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-202 Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.7

Företag

Tillväxtverket ska bistå - programperiodens slut


Stödmyndighetsuppdrag

 Förordningsstyrda uppdrag

Tillväxtverket har ett antal uppdrag som givits via förordningar. Här nedan hittar du några av dem där vi tydligt har ett uttalat uppdrag.

Ö‌versikt förordningsstyrda uppdrag

Förordning

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SFS 2022:206: Förordning om statligt stöd till försäljningstillfällen för drivmedel i vissa landsbygdsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regioner


SFS 2020:208 : Förordning om stöd vid korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lag 2013:948 om stöd vid korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korttid


SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - fördela statsbidrag

Regioner

 Löpande

SFS 2018:1428: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Årlig redovisning till SMHI med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2009:907: Förordning om miljöledning i statliga myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Staben

Årlig redovisning till Naturvårdsverket med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2015:406: Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag och Regioner

Inom ramen för landsbygdsprogrammet

SFS 2000:281: Förordning om regionalt transportbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Löpande

SFS 2001:1194: Förordning om statsbidrag till kooperativt utveckling m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Löpande

SFS 1998:896: Förordning om hushållning med mark- och vattenområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Riksintresse industriell produktion)

Regioner

Löpande

SFS 2017:583: Förordning om regionalt tillväxtarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande

SFS 1990:1070:Förteckning över avtal enligt förordningen SFS (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättsavdelningen

Årlig redovisning senast den 31 januari varje år

SFS 1976:725: Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd

Rättsavdelningen

Årlig redovisning i samband med att myndigheten lämnar in sitt budgetunderlag