Tillväxtverket

Slutrapporterade regeringsuppdrag

Här hittar du en förteckning över de regeringsuppdrag som slutrapporterats under 2016 och därefter.

2021

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev och där en slutredovisning lämnats.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd Pdf, 854.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning utarbeta metodik för landsbygdsanalyser Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster.Regioner

Slutredovisning av metodik för landsbygdsanalys 210514

SU 2020: Uppdrag att bistå i arbetet med att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden , programperioden 2021-2027 Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning bistå med att ta fram förslag till program för ERUF 2021-2027 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Regioner

210430

SU 2014: Förenklingsarbete på centrala myndigheter Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

210430

Uppdrag 3.1 (RB 2020)

Sammanställning av statliga myndigheters slutrapportering

Regioner

210430

SU 2016: Genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.  

-Ändringsbeslut - förlängning bidra till genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210430

RB 2020 anslag 2:3:Regionala exportcentra Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. & Export- och internationaliserings­information på verksamt.se Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag & Förenkling

210428

SU 2013: Regionala serviceprogram 2014-2020 Pdf, 846.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 621.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210418

Pågående uppdrag 3.20 (Bil.3 RB 2021)

Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser för budgetår 2020

Regioner

210418

Pågående uppdrag 2.2 (bil.3 i RB 2021)

Uppföljning av företagens administrativa kostnader till följd av regler

Förenkling

210415

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Kunskapsutveckling

210415

SU 2015: Samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet och kontroll

210415

SU 2013: Fondsamverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020 Pdf, 441.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210415

SU 2016: Hållbara Gotland Pdf, 445.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210331

SU 2018: Uppdrag att administrera ett sekretariat för regionala 
digitaliseringskoordinatorer Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

-tilläggsbeslut medelstilldelning Regionala digitaliseringskoordinatorer Pdf, 79.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

210326

SU 2020: Uppdrag att förbereda handläggning av ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

När förordning träder i kraft (föreslås träda ikraft den 1 januari 2021)

SU 2020: Uppdrag att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027 - Just Transition Fund Pdf, 150.9 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning nationellt program inom fonden för rättvis omställning Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut utökat nationellt program inom fonden för rättvis omställning Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning nationellt program inom fonden för rättvis omställning Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner210301SU 2018: Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företag Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutrapport

210301

Ev. kvarvarande medel ska återbetalas senast 210331

Uppdrag 4 (RB 2021):

Redovisning av medel för näringslivsutveckling

Myndighetsstöd

210228

Återrapporteringskrav 2.2 (RB 2020):

Utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet som särskilt kan hjälpa företag i en återhämtning från coronapandemin, däribland förslag på förenklingar i regelverk, och förbättringar och förenklingar i myndigheters service och tillämpning av regelverk. Delrapportering ska ske till Näringsdepartementet den 31 oktober 2020

Förenkling

Slutrapporteras (i särskild rapport) i samband med årsredovisningen för 2020 dvs. senast 210122

Uppdrag 1.1 (RB 2021):

Tillväxtverket ska i dialog med Bolagsverket sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2020 samt lämna en preliminär budget för 2022–2024 där de beräknade totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se framgår. Om kostnaderna beräknas överstiga intäkterna ska också förslag om finansiering lämnas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Förenkling

210222

Pågående uppdrag 2.3 (RB 2021 -bil.3):

Redovisning förslag och genomförda åtgärder för måluppfyllelse av regeringens förenklingsmål

Förenkling

210222

SU 2020: Uppdrag att förbereda programperioden 2021-2017 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik Pdf, 187.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning förberedelse programperioden 2021-202 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.7

Kvalitet & kontroll

& Regioner

210108


2020

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2020: Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021-2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.


-Ändringsbeslut förlängning förhandsbedömning finansieringsinstrument Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

201231

SU 2020: Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021-2027 Pdf, 452.3 kB, öppnas i nytt fönster.


-Ändringsbeslut förlängning ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

201231

Pågående uppdrag 3.7 (RB 2020 -bil.3):

Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialisering

-Rapport Smart specialisering Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

201231

BIU 2020: Uppdrag, till Post-och telestyrelsen, att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

PTS slutredovisar 201231

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020 Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 Pdf, 108.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 Kunskapsutveckling


Löpande (avslutas 201231)


Uppdrag 3.4 (RB 2020): En kunskapsutvecklande rapport - Länkar mellan stad och land

-Slutrapport kunskapsutvecklande rapport Pdf, 967.2 kB, öppnas i nytt fönster.

-Rapporten - länkar mellan stad och land Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

201215

SU 2020: Uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv Pdf, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Uppdraget ersattes av ett nytt uppdrag "Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning"

Övrigt uppdrag 4.3 (RB 2020): Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

201026

BIU 2020: Uppdrag, till Trafikanalys, att analysera utvecklingen avseende elflyg Pdf, 199.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Trafikanalys slutredovisar 201007

BIU 2020: Uppdrag, till Naturvårdsverket, att genomföra en översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

GD-stab

Naturvårdsverket slutredovisar 200930

SU 2019: Uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslag Pdf, 859.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

200630

Uppdrag 1.1 (RB 2019): Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Förenkling 

200630

SU 2018: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning Pdf, 470.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

200430

SU 2019: Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder Pdf, 849 kB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

200331 (enligt ändringsbeslut)

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyft Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - breddad målgrupp Pdf, 707.6 kB.

 • Slutrapport främja nyanländas företagande i Sverige

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning  Pdf, 170.2 kB, öppnas i nytt fönster. 
- Pdf, 170.2 kB.Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 355.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

200331

Uppdrag 2.2 (RB 2020): Verksamt.se

Förenkling

200302

SU 2018: Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling Pdf, 320.8 kB.

Företag

200228

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan Pdf, 114.2 kB.

-tilläggsbeslut om medel Pdf, 61.1 kB.

Förenkling

200228

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagande Pdf, 315.8 kB.

-tilläggsbeslut om medel 2018 Pdf, 33.8 kB.

-tilläggsbeslut om medel 2019 Pdf, 43.5 kB.

-ändringsbeslut medel 2019 Pdf, 440.6 kB.

Förenkling

 200228

SU 2015: Analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen Pdf, 163.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom. 2019 (200222)

Uppdrag 2.6 (RB 2019): Statliga myndigheters medverkan

Regioner

200222

SU 2018: Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas Pdf, 389.9 kB.

Regioner

200215

Uppdrag 1.2 (RB 2019 -bil.3): Insatser för fler exportmogna turistdestinationer

Företag

200215


2019

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:


2018

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

2017

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

2016

SHär hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar: