Tillväxtverket

Slutrapporterade regeringsuppdrag

Här hittar du en förteckning över de regeringsuppdrag som slutrapporterats under 2016 och därefter.

2022

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev och där en slutredovisning lämnats.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2020: Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av covid-19-utbrottet Pdf, 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Redovisas i samband med de årliga genomförande-rapporterna som lämnas in 30 juni till och med årsslutet 2022

SU 2020: Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång (SingleDigitalGateway) Pdf, 170.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Inget angivet slutdatum

SU 2015 mfl: Företrädare i ÖK interreg - Botina Atlantica, Central Baltic, Nord, Norra Periferin och Arktis, Sverige-Norge, Urbact, Östersjöprogrammet, ÖKS under programperioden 2014-2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Hela genomförandet under programperioden 2014-2020 (tom. 221231)

BIU 2022: Uppdrag, till Verket för innovationssystem, att förbereda genomförande av ett kompetenslyft för klimatomställningen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Vinnova ska redovisa senast 221115

Uppdrag 2.1 (RB 2022): Kostnader och intäktskällor för verksamt.se

Förenkling

221111

SU 2019: Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens Pdf, 959.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 221031 & ev. återbetalning kvarvarande medel 230228

BIU 2022: Uppdrag, till Statistiska centralbyrån, att fortsatt samordna den statistiska uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

SCB ska lämna en skriftlig slutredovisning 221101

SU 2021: Uppdrag att förbereda en överföring av Delegationen för cirkulär ekonomi till Naturvårdsverket Pdf, 945.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

221015

BIU 2021: Uppdrag, till Naturvårdsverket, att förbereda för ett inordnande av Delgationen för cirkulär ekonomi hos Naturvårdsverket Pdf, 1021 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast 221015

BIU 2020: Uppdrag till Tillväxtanalys, att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom regionalfondsprogrammet 2014-2020 Pdf, 146.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Staben


Tillväxtanalys slutredovisar 220930

Pågående uppdrag 3.5 (bil.3 RB 2022): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Stab

Årlig slutrapport för 2021 220628

SU 2021: Uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

220620

Slutredovisning förlängt RB-uppdrag 1.1 i RB 2022 senast 230519

SU 2022: Erbjudande att delta i övervakningskommittén för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Besked om deltagande och företrädare senast 220620.

Uppdrag 3.5 (RB 2022): Medfinansiering inom Fonden för rättvis omställning

Företag

220607

BIU 2021: Uppdrag, till Statskontoret, att utveckla en metod för uppföljning av det förenklingspolitiska målet om digitalisering Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Förenkling

Statskontoret ska redovisa uppdraget senast 220531

SU 2018: Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden medelstilldelning Pdf, 666.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331 & Slutredovisning 220531

Pågående uppdrag 3.20 (Bil.3 RB 2021)

Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser för budgetår 2021

Regioner

Årlig sammanställning

220418

SU 2018: Uppdrag att fördela Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.statsbidrag till kommuner i glesbygd Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - ytterligare medel Pdf, 822 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

220418 (förlängt i RB för 2021 ersätter tidigare beslut)

SU 2018: Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden Pdf, 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - finansiering Pdf, 982.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Statens energimyndighet 220331

SU 2018:  Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företag Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - medelstilldelning Pdf, 724.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 220330 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331

SU 2018: Uppdrag att genomföra Jobbsprånget Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut Jobbsprånget medelstilldelning Pdf, 634.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

220301

SU 2018: Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande Pdf, 120.3 kB.

-Ändringsbeslut medelstilldelning Pdf, 739 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 220228 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331

SU 2017: Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer Pdf, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut rapporteringskrav Rådet för hållbara städer Pdf, 688.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisning, slutredovisning 22 februari 2022

SU 2021: Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

220214

SU 2018: Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning av uppdrag att stödja regionalt  Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

kompetensförsörjningsarbete Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

RegionerSlutredovisning 220131

SU 2020: Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

ersätter regeringens beslut "uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv"

RegionerSlutredovisning 220131

SU 2016: Genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.  

-Ändringsbeslut - förlängning bidra till genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.

RegionerÅrliga sammanställningar tom. 210430 & genomföranderapport 220131

SU 2017: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum


2021

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev och där en slutredovisning lämnats.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2015: Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande (förlängt i RB för 2021 till 211231 och redovisas i årsredovisningen för 2021)

SU 2019: Uppdrag att genomföra näringslivsinsatser och insatser inom besöksnäringen inom ramen för en sammanhållen landsbygdspolitik Pdf, 1016.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Inget angivet slutdatum i beslutet - särskilda medel för 2019. Avslutas 211231


Uppdrag 6 (RB 2021): Jämställdhetsintegrering

Stab

211201

SU 2016: Stötta regionalt utvecklingsansvariga i framtagande av handlingsplaner för integrering av klimat- och miljöperspektiv Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

211031

BIU 2020: Uppdrag, till Ekonomistyrningsverket, om uppföljning av stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet och kontroll

ESV slutredovisar

211031

SU 2020: Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut från den 12 maj förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Arbetsgivarverket slutredovisar 210915

Pågående uppdrag 3.27 (bil.3 RB 2021):

Analys av transportbidraget

Företag

210930

SU 2019: Uppdrag att stödja en samverkansarena för besöksnäringens utveckling Pdf, 830.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid samverkansarena för besöksnäringens utveckling Pdf, 85.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut ytterligare förlängd tid samverkansarena för besöksnäringens utveckling Pdf, 62.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning & ev. återbetalning kvarvarande medel 210930

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd Pdf, 854.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning utarbeta metodik för landsbygdsanalyser Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Löpande analysera genomförandet av landsbygdspolitiken en första fördjupad analys 210901

SU 2018: Uppdrag att utveckla kompetens om digitalisering i små företags ledningar och styrelser Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid utveckla kompetens om digitalisering i små företags ledningar och styrelser Pdf, 560.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutrapport 210831 & ev. återbetalning kvarvarande medel 210930

SU 2018: Uppdrag att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd uppdragstid Stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet Pdf, 61.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

210831

SU 2018: Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet Pdf, 92.6 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut Enklare vägar till jobb -medelstilldelning Pdf, 242.6 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning Enklare vägar till jobb Pdf, 95.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning & ev. återbetalning av kvarvarande medel 210831

SU 2018: Uppdrag att främja smart industri på regional nivå Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut medelstilldelning Pdf, 729.8 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid Smart industri på regional nivå Pdf, 66.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Ev. återbetalning av kvarvarande medel 210630 & slutredovisning 210831

BIU 2020: Uppdrag, till Statskontoret, att analysera vissa erbjudanden till regionerna och Gotlands kommun samt analysera länsstyrelsernas roll när det gäller länens utveckling Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Statskontoret redovisar 210630

SU 2019: Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs Pdf, 595.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 210630 & ev. återbetalning kvarvarande medel 210731

Pågående uppdrag 3.19 (bil.3 RB 2021):

Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Stab

210628

BIU 2020: Uppdrag, till Boverket mfl, att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Boverket slutredovisar uppdraget 210915

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd Pdf, 854.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning utarbeta metodik för landsbygdsanalyser Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster.Regioner

Slutredovisning av metodik för landsbygdsanalys 210514

SU 2020: Uppdrag att bistå i arbetet med att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden , programperioden 2021-2027 Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning bistå med att ta fram förslag till program för ERUF 2021-2027 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Regioner

210430

SU 2014: Förenklingsarbete på centrala myndigheter Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Förenkling

210430

Uppdrag 3.1 (RB 2020)

Sammanställning av statliga myndigheters slutrapportering

Regioner

210430

SU 2016: Genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.  

-Ändringsbeslut - förlängning bidra till genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210430

RB 2020 anslag 2:3:Regionala exportcentra Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. & Export- och internationaliserings­information på verksamt.se Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag & Förenkling

210428

SU 2013: Regionala serviceprogram 2014-2020 Pdf, 846.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 621.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210418

Pågående uppdrag 3.20 (Bil.3 RB 2021)

Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser för budgetår 2020

Regioner

210418

Pågående uppdrag 2.2 (bil.3 i RB 2021)

Uppföljning av företagens administrativa kostnader till följd av regler

Förenkling

210415

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Kunskapsutveckling

210415

SU 2015: Samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet och kontroll

210415

SU 2013: Fondsamverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020 Pdf, 441.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210415

SU 2016: Hållbara Gotland Pdf, 445.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210331

Återrapporteringskrav 3.1 (bil. 2 RB 2021)

Staben

210415

SU 2018: Uppdrag att administrera ett sekretariat för regionala 
digitaliseringskoordinatorer Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

-tilläggsbeslut medelstilldelning Regionala digitaliseringskoordinatorer Pdf, 79.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

210326

SU 2020: Uppdrag att förbereda handläggning av ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

När förordning träder i kraft (föreslås träda ikraft den 1 januari 2021)

SU 2020: Uppdrag att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027 - Just Transition Fund Pdf, 150.9 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning nationellt program inom fonden för rättvis omställning Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut utökat nationellt program inom fonden för rättvis omställning Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning nationellt program inom fonden för rättvis omställning Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner210301SU 2018: Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företag Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutrapport

210301

Ev. kvarvarande medel ska återbetalas senast 210331

Uppdrag 4 (RB 2021):

Redovisning av medel för näringslivsutveckling

Myndighetsstöd

210228

Återrapporteringskrav 2.2 (RB 2020):

Utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet som särskilt kan hjälpa företag i en återhämtning från coronapandemin, däribland förslag på förenklingar i regelverk, och förbättringar och förenklingar i myndigheters service och tillämpning av regelverk. Delrapportering ska ske till Näringsdepartementet den 31 oktober 2020

Förenkling

Slutrapporteras (i särskild rapport) i samband med årsredovisningen för 2020 dvs. senast 210122

Uppdrag 1.1 (RB 2021):

Tillväxtverket ska i dialog med Bolagsverket sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2020 samt lämna en preliminär budget för 2022–2024 där de beräknade totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se framgår. Om kostnaderna beräknas överstiga intäkterna ska också förslag om finansiering lämnas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Förenkling

210222

Pågående uppdrag 2.3 (RB 2021 -bil.3):

Redovisning förslag och genomförda åtgärder för måluppfyllelse av regeringens förenklingsmål

Förenkling

210222

SU 2020: Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder för att kunna besluta om insatser inom ramen för React-EU Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210115 anmälan om ändringar i nationella regionalfonds-programmet, förutsatt att regelverket är beslutat

SU 2020: Uppdrag att förbereda programperioden 2021-2017 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik Pdf, 187.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning förberedelse programperioden 2021-202 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.7

Kvalitet & kontroll

& Regioner

210108


2020

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020 Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande (201231)

SU 2020: Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021-2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.


-Ändringsbeslut förlängning förhandsbedömning finansieringsinstrument Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

201231

SU 2020: Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021-2027 Pdf, 452.3 kB, öppnas i nytt fönster.


-Ändringsbeslut förlängning ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

201231

Pågående uppdrag 3.7 (RB 2020 -bil.3):

Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialisering

-Rapport Smart specialisering Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

201231

BIU 2020: Uppdrag, till Post-och telestyrelsen, att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

PTS slutredovisar 201231

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 Pdf, 108.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 Kunskapsutveckling


Löpande (avslutas 201231)


Uppdrag 3.4 (RB 2020): En kunskapsutvecklande rapport - Länkar mellan stad och land

-Slutrapport kunskapsutvecklande rapport Pdf, 967.2 kB, öppnas i nytt fönster.

-Rapporten - länkar mellan stad och land Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

201215

SU 2020: Uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv Pdf, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Uppdraget ersattes av ett nytt uppdrag "Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning"

Övrigt uppdrag 4.3 (RB 2020): Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

201026

BIU 2020: Uppdrag, till Trafikanalys, att analysera utvecklingen avseende elflyg Pdf, 199.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Trafikanalys slutredovisar 201007

BIU 2020: Uppdrag, till Naturvårdsverket, att genomföra en översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

GD-stab

Naturvårdsverket slutredovisar 200930

SU 2019: Uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslag Pdf, 859.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

200630

Uppdrag 1.1 (RB 2019): Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Förenkling 

200630

SU 2018: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning Pdf, 470.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

200430

SU 2019: Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder Pdf, 849 kB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

200331 (enligt ändringsbeslut)

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyft Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - breddad målgrupp Pdf, 707.6 kB.

 • Slutrapport främja nyanländas företagande i Sverige

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning  Pdf, 170.2 kB, öppnas i nytt fönster. 
- Pdf, 170.2 kB.Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 355.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

200331

Uppdrag 2.2 (RB 2020): Verksamt.se

Förenkling

200302

SU 2018: Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling Pdf, 320.8 kB.

Företag

200228

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan Pdf, 114.2 kB.

-tilläggsbeslut om medel Pdf, 61.1 kB.

Förenkling

200228

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagande Pdf, 315.8 kB.

-tilläggsbeslut om medel 2018 Pdf, 33.8 kB.

-tilläggsbeslut om medel 2019 Pdf, 43.5 kB.

-ändringsbeslut medel 2019 Pdf, 440.6 kB.

Förenkling

 200228

SU 2015: Analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen Pdf, 163.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom. 2019 (200222)

Uppdrag 2.6 (RB 2019): Statliga myndigheters medverkan

Regioner

200222

SU 2018: Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas Pdf, 389.9 kB.

Regioner

200215

Uppdrag 1.2 (RB 2019 -bil.3): Insatser för fler exportmogna turistdestinationer

Företag

200215


2019

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet

Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.

Översikt slutredovisningar‌

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

BIU 2019: Uppdrag, till Verket för innovationsystem, att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027 Pdf, 200.7 kB.

Företag

Vinnova slutredovisade 191216

Uppdrag 2.4 (RB 2019) : Redovisningar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund

Regioner

191130

Övrigt uppdrag 3.4 (RB 2019): Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

191025

SU 2017: Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor Pdf, 124.6 kB.

Företag

191031

Uppdrag 3.27 (RB 2019 -bil.3): Regionala prognoser till långtidsutredningen 2019

Kunskapsutveckling

191014

Uppdrag 2.7 (RB 2019): Sammanställning av uppdrag till länen

Regioner

191001

Uppdrag 2.9 (RB 2019):

En kunskapsutvecklande rapport: Framtida utmaningar och prioriteringar

Kunskapsutveckling

 190915

Uppdrag 2.1 (RB 2019): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Företag

Årlig redovisning, 190628

SU 2016: Lämna förslag till framstegsrapporter Partnerskapsöverenskommelsen Pdf, 60.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

190430

SU 2018: Uppdrag att föreslå åtgärder till en handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022 Pdf, 514.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

190619

Uppdrag 2.3 (RB 2019): Redovisning av arbetet att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Regioner

Årlig redovisning 190418

Återrapporteringskrav 3.2 (RB 2018): Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser

Regioner

Årlig redovisning 190418

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden Pdf, 152.4 kB.

Kunskapsutveckling

190415 enligt beslut - förlängning i RB 2020 -uppdrag tom 210415

Uppdrag 3.18 (RB 2019-bil.3):

Miljödriven näringslivsutveckling regionalt (Miljöintegrering)

Företag

Årlig redovisning 190415

SU 2015: Jämställd regional tillväxt Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

190415BIU 2018: Uppdrag att, i samverkan med Försäkringskassan, informera om bestämmelser om karensavdrag Pdf, 346 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

190331 (ek.redovisning)

SU 2017: Bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

190329

SU 2016: Synliggöra goda exempel på företag i industrins framkant Pdf, 111.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

190328

SU 2016: Nationellt program för sysselsättnings­främjande insatser genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF) Pdf, 99.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

190327

SU 2014: Stärkt lokal attraktionskraft Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

190325

SU 2018: Uppdrag att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till PM Krav på rapportering av betalningstider m.m. Pdf, 687.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

190314 efter anstånd med
rapport tidigare 190228

SU 2018: Uppdrag till Tillväxtverket m.fl. att öka innovationstakten i utveckling av verksamt.se Pdf, 108.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

190228

SU 2016: Uppdrag att främja samverkan mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbrist Pdf, 133.2 kB, öppnas i nytt fönster. 

Utvärdering uppdraget att  Pdf, 758.5 kB, öppnas i nytt fönster.

främja samverkan mellan 
skola och industri Pdf, 758.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

190228

SU 2018: Uppdrag att stärka arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga på universitet och högskolor Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

190228

SU 2018: Medel avseende 2018 för genomförande av överenskommelse om ett enklare företagande med digital förvaltning Pdf, 406.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

190228 - i årsredovisning
samt löpande

SU 2016: NIST - Främja nyindustraliseringsstrategin på regional nivå Pdf, 139.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

190227

SU 2018: Uppdrag att utbetala medel för en pilotsatsning på entreprenörskap för årskurs 8 och 9 Pdf, 91.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Redovisades i årsredovisning 2018

SU 2018: Uppdrag förslag om kortare handläggningsprocesser
för företag i besöksnäringen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

190215

Uppdrag 2.3 ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.RB 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.): Strategiskt och långsiktigt arbete med uppföljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

190201

SU 2017: Uppdrag att lokalisera ytterligare delar av verksamheten till Östersund Pdf, 49.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Myndighetsstöd

190201

SU 2018: Uppdrag att lokalisera ytterligare verksamhet till Malmö Pdf, 47.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Myndighetsstöd

190501
Rapporterades i samma
rapport som lokaliseringen
till Östersund

SU 2018: Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregation Pdf, 475.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

190131


2018

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.

Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.

Ö‌versikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2017: Uppdrag, inom ramen för livsmedelsstrategin, förbereda och etablera en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 610.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

181230

SU 2016: Statistik kulturella och kreativa näringar Pdf, 101.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 81.6 kB.

Kunskapsutveckling

181215

SU 2018: Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

181031

SU 2017: Uppdrag att främja öppen och datadriven innovation Pdf, 188.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

181031

SU 2017: Uppdrag med anledning av inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Pdf, 63 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Efter överlämning till den
nya myndigheten
- se slutrapport ovan.

Uppdrag 2.7 (RB 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.): En kunskapsutvecklande rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kunskapsutveckling

180930

Övrigt uppdrag 3.5 (RB 2018): Delegation för cirkulär ekonomi 

Företag

180701

SU 2015: Bistå miljörådet i deras arbete- ersatts med nytt regeringsbeslut

 GD-stab

Årlig åtgärdslista till
Naturvårdsverket senast
1 mars samt årlig
rapportering i årsredovisning

Uppdrag 3.2 (RB 2018): Livsmedelsstrategi

Företag

 180531

Uppdrag 3.3 (RB 2017): Strategiskt och långsiktigt arbete med lärande

Kunskapsutveckling

180427

Övrigt uppdrag 3.1 (RB 2018): Moderna beredskapsjobb

Myndighetsstöd

180403
-enkätsvar lämnat till
Statskontoret

SU 2014: Utveckling glasindustrin och besöksnäring i Glasriket Pdf, 60.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

180331 - länen
slutrapporterar

SU 2013: Regionala kompetensplattformarna Pdf, 671.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 70.3 kB.

Regioner

180331

SU 2016: Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Företag

180301

Övrigt uppdrag 4.1 (RB 2017): Mina meddelanden

Kunskapsutveckling

I anslutning till
årsredovisningen 2017

SU 2017: Uppdrag om korta och effektiva handläggningsprocesser för företag Pdf, 173.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

180228

Uppdrag 1.3 (RB 2018): Socialt entreprenörskap

 • Slutrapport Socialt
  entreprenörskap

Företag

180222

Övrigt uppdrag 4.4 (RB 2017) :  Samverkan med Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd

GD-stab

Redovisades i årsredovisning 2017

SU 2017:  Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

180110

SU 2014: Hållbar stadsutveckling Pdf, 730.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av beslut av
uppdrag Hållbar 
stadsutveckling Pdf, 56.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Årlig sammanställning 180131

2017

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.

Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.

Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Uppdrag 3.4 (RB 2017): Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö

Företag

171229

Uppdrag 1.3 (RB 2017): Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar

Företag

171222

SU 2016: Digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Förenkling

170929

SU 2016: Uppdrag att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Pdf, 83.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 Regioner 170920

 SU 2016: Snabbspåret - för nyanlända att starta företag Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 Företag

170831

 SU 2016: Uppdrag att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 Regioner

 170630

SU 2016: Återbetala EU-medel Södra Östersjön Pdf, 51.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Myndighetsstöd

170331 (ek.redovisning)

SU 2015: Strategiforum Östersjöregionen 8 & 9 november 2016 Pdf, 90.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

170228 (ek.redovisning)

SU 2015: Uppdrag att genomföra pilotinsatser för ett digitaliseringslyft riktade till små och medelstora industriföretag samt industrinära tjänsteföretag - Digilyft 1 Pdf, 136.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

170228

Uppdrag 2.1 (RB 2016): Digitalisering av kvitton och fakturor

Förenkling

170228

Uppdrag 2.2 (RB 2016): Förenklingsmöjligheter utländsk moms

Förenkling

I anslutning till årsredovisning 2016

SU 2016: Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Myndighetsstöd

 170131

2016

SHär hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.

Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.

Ö‌versikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Uppdrag 3.4 (RB 2016): Uppdrag att kartlägga och analysera på vilket sätt ett landsbygdsperspektiv finns med i de regionala utvecklingsstrategierna och det regionala tillväxtarbetet hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar

Regioner

161016

SU 2016: Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Pdf, 144.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

160905

SU 2012: Uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor inom det regionala tillväxtarbetet Pdf, 834 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

160429

SU 2012: Uppdrag att stärka utveckling av lokal service Pdf, 814.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

160414

SU 2012: Insatser för hållbara turistdestinationer Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Företag

160331

SU 2013: Ta fram en handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamhet Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

160331

SU 2013: Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015 Pdf, 503.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

160331

SU 2015: Medel för gemensamma E-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

160330

Övrigt uppdrag 2.4.2 (RB 2015): Uppdrag att redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015

GD-stab

I anslutning till årsredovisning 2015