Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2016-2019.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

19-00727 Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)PDF

19-00653 Promemorian Sänkt reklamskatt 2020PDF

19-00631 Remiss av Scandinavian Mountains Airports ansökan om att bli en internationell unionsflygplatsPDF

19-00347 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagenPDF

19-00346 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)PDF

19-00303 Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)PDF

19-00275 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungaPDF

19-00232 Promemorian Förlängt växa-stödPDF

19-00109 Promemorian Höjt tak för rutavdragPDF

19-0009 Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

18-01793 Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerierPDF

18-01345 Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)PDF

18-01309 F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)PDF

18-01278 Delbetänkande Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)PDF

18-01220 Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i SverigePDF

18-01149 Kompletterande bestämmelser till EUs prospektförordningPDF

18-01058 Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (2018:48)PDF

18-01019 Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)PDF

18-00997 Statliga servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43)PDF

18-00930 Remiss Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdryckerPDF

18-00917 Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskattPDF

18-00825 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)PDF

18-00741 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22EC (COM(2018) 184 final)PDF

18-00644 Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)PDF

18-00544 Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänsterPDF

18-00543 Betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift (SOU 2018:13)PDF

18-00542 Ändrade mervärdeskatter för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterPDF

18-00541 Regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaroPDF

18-00515 Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)PDF

18-00433 Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafikPDF

18-00338 Promemorian "Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden"PDF

18-00331 Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdetPDF

18-00311 Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokaliseringPDF

18-00276 Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)PDF

18-00212 Kommissionsförslag om mervärdesskattesatserPDF

18-00194 Att främja gröna obligationerPDF

18-00175 Remiss av slutbetänkandet reboot - omstart för den digitala förvaltningenPDF

18-00173 Remiss av kommissionsförslag om förenklade regler för små företag, COM (2018) 21 finalPDF

18-00119 Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansieringPDF

17-01870 Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)PDF

17-01827 Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personerPDF

17-01797 Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningarPDF

17-01780 Remiss av promemorian Mervärdeskatteregler för vouchrarPDF

17-01762 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om penningmarknadsfonderPDF

17-01755 Remiss av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

17-01552 Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)PDF

17-01510 Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)PDF

17-01435 Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslagPDF

17-01415 Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvårdPDF

17-01277 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområdePDF

17-01149 Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordningPDF

17-01127 Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i SverigePDF

17-01115 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31PDF)

17-01051 Promemorian Nya skatteregler för företagssektornPDF

17-00923 Promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrumentPDF

17-00922 Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)PDF

17-00859 Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)PDF

17-00882 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)PDF

17-00787 Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionenPDF

17-00778 En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)PDF

17-00702 Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheterPDF

17-00694 Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)PDF

17-00655 Finansiering av infrastruktur med privat kapital SOU 2017:13PDF

17-00648 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistikPDF

17-00605 Promemorian Ändrad beräkning av bilförmånPDF

17-00604 Promemorian Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosattaPDF

17-00590 Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretagPDF

17-00583 Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)PDF

17-00574 Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

17-00566 Promemorian Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018PDF

17-00539 Promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolagPDF

17-00487 Promemorian Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsdeklarationenPDF

17-00486 Remiss Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdeskatt i vissa fallPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00410 Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreservenPDF

17-00367 Remiss av Ekonomistyrningsverkets rapport - Krav på delårsrapportPDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00094 Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdeskattPDF

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

19-00551 Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)PDF

19-00067 Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexitPDF

18-01294 Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37)PDF

18-01340 Straffsrättsliga bestämmelser till skydd för EUs finansiella intressen (Ds 2018:34)PDF

18-01279 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökandePDF

18-01139 Remittering av promemorian Tillstånd till offentlig danstillställnig (Ds 2018:20)PDF

18-01065 EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrättenPDF

18-00853 EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedelPDF

18-00625 EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringarPDF

18-00624 EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråkande av säkerheterPDF

18-00429 Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)PDF

18-00237 Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samhällighetsföreningsregistretPDF

18-00034 Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånde (Ds 2016:64)PDF

17-01818 Revisionsinpektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav - ändringar i förordningen (1995:665) om revisorerPDF

17-01636 Tillgång till upphovsrättsligt skyddad materiel för personer med läsnedsättningPDF

17-01433 Följdförändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)PDF

17-01126 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomförasPDF

17-01056 Remiss av promemorian Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27PDF

17-00972 Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)PDF

17-00971 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)PDF

17-00873 Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslagPDF

17-00763 Remiss av departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgiftPDF

17-00529 Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)PDF

17-00422 Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)
PDF

Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

19-00416 Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkandePDF

19-00121 Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt allaPDF

18-01776 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)PDF

18-01214 Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägePDF

18-01552 Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mod kadmium och kvicksilver i batterierPDF

18-01407 Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningspliktPDF

18-01257 Remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)PDF

18-01041 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivningPDF

18-01026 Remiss av betänkande SOU 2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster"PDF

18-00913 Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordonPDF

18-00612 Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:25) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalierPDF

18-00487 Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapperPDF

18-00374 Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 20186 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraftPDF

18-00288 Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartongPDF

18-00071 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxidPDF

17-01738 Remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommunPDF

17-01676 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdetPDF

17-01675 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R201708, Funktionskrav på elmätarePDF

17-01455 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uranPDF

17-01432 Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)PDF

17-01313 Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraftPDF

17-01282 Naturvårdsverkets förslag till ändringar i industriutsläppsförordningenPDF

17-01057 Laponia-förvaltningen - En utvärderingPDF

17-00947 Remiss av klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:4PDF

17-00875 Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningarPDF

17-00697 Remiss av utredningen av Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir 2016:3PDF

17-00582 Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränslePDF

17-00400 Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021PDF

17-00204 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemetPDF

17-00148 Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)PDF

Näringsdepartementet

19-00377 Promemoria; Krav på rapportering av betalningstiderPDF

19-00332 Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)PDF

19-00258 Promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EUPDF

19-00052 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)PDF

18-01749 Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i SverigePDF

18-01734 Departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontrollförordningPDF

18-01560 Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)PDF

18-01479 Förslag till Europaparlementets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktivPDF

18-01306 Förslag till nationell plan för transportsystemetPDF

18-01154 Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 2 Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)PDF

18-01153 Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1 Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)PDF

18-01121 Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473PDF

18-01043 Promemoria Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänsterPDF

18-01005 Boverkets rapport 2017:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslagPDF

18-00929 Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)PDF

18-00691 Promemoria Krav på rapportering av betalningstiderPDF

18-00557 SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktionPDF

18-00553 Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)PDF

18-00531 Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 20171:08)PDF

18-00494 Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationerPDF

18-00450 Förslag till ändring av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektornPDF

18-00402 Förordning om Eko-bonussystemPDF

18-00022 Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)PDF

17-01781 Promemoria Verkställbarhet av beslut av bygglov, rivningslov och marklovPDF

17-01699 Betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)PDF

17-01583 Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBLPDF

17-01516 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerhetenPDF

17-01431 Statskontorets rapport - Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)PDF

17-01308 Regelförenkling för sjöfarten - ändringar i fartygsregisterförordningenPDF

17-01306 Förslag till nationell plan för transportsystemetPDF

17-01156 Delbetänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64)PDF

17-01155 Promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelserPDF

17-00765 Remiss av promemorian CykelreglerPDF

17-00591 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitikenPDF

17-00571 Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraftPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00277 Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)PDF

17-00228 Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhällePDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00182 Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärdPDF

17-00165 Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedelPDF

17-00145 Remiss av Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovetPDF

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Regionala utvecklingsstrategierBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.