Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2019-2021.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

21-00411 Remiss av kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdeskattedirektivet, COM (2020) 749PDF

20-06528 Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020PDF

20-06505 Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fallPDF

20-04742 Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fallPDF

20-04149 Justerad beräkning av bilförmånPDF

20-03867 Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorerPDF

20-03618 Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbetePDF

20-03283 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)PDF

20-03270 Rut-utredningens slutbetänkande Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)PDF

20-02993 Remiss av promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandeminPDF

20-02970 Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2028:48)PDF

20-01870 Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)PDF

20-01584 Remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20)PDF

20-02743 Omställningsstöd till företag för perioden maj - juli 2020PDF

20-02617 Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 201116EU om administrativt samarbete i fråga om beskattningPDF

20-01866 Ändrade regler för kostförmån i särskilda fallPDF

20-01186 Remiss av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknikPDF

20-01151 Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronavirusetPDF

20-00992 Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)PDF

20-00842 Remiss av promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsätttningar för skattebefrielse för biogas och biogasolPDF

20-00658 Remiss av promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbetePDF

20-00478 En utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platserPDF

20-00425 Promemorian Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanentaPDF

20-00409 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:08)PDF

20-00351 Promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänter och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningarPDF

20-00321 Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019 (SOU 2108:65)PDF

20-00188 Rut-utredningens betänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdragetPDF

20-00187 Skatteverkets promemoria Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kostPDF

20-00140 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)PDF

20-00109 Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)PDF

20-01396 Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EUs regler om statligt stödPDF

19-01364 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)PDF

19-01337 Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)PDF

19-01330 Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmningPDF

19-01226 Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknadenPDF

19-01210 Ökat statlig närvaro i HärnösandPDF

19-01190 Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynPDF

19-01185 Remiss av promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskattenPDF

19-01163 Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utvecklingPDF

19-01108 Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodellPDF

19-01006 Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedelPDF

19-00818 Betänkandet skattelättnad för arbetsresorPDF

19-00798 Remiss av promemorian Ändrade mervärdeskattregler vid e-handel mellan företag och konsumenterPDF

19-00792 Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretagPDF

19-00752 F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31)PDF

19-00738 Promemorian Skatt på plastbärkassarPDF

19-00655 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)PDF

19-00727 Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)PDF

19-00653 Promemorian Sänkt reklamskatt 2020PDF

19-00631 Remiss av Scandinavian Mountains Airports ansökan om att bli en internationell unionsflygplatsPDF

19-00347 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagenPDF

19-00346 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)PDF

19-00303 Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)PDF

19-00275 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungaPDF

19-00232 Promemorian Förlängt växa-stödPDF

19-00109 Promemorian Höjt tak för rutavdragPDF

19-0009 Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Regionala utvecklingsstrategier

Försvarsdepartementet