Tillväxtverket
Båthus och båtar på Västkusten

Myndighets­gruppen för turism och besöksnäring

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag samt Sveriges Kommuner och Regioner, under ledning av Tillväxtverket.

En rad svenska myndigheter och statliga bolag har uppdrag som på olika sätt berör eller påverkar utvecklingen av en hållbar turism och växande besöksnäring. Myndighetsgruppen arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan dessa aktörer.

Arbetet i myndighetsgruppen kopplas även samman med pågående arbete för ökad samverkan mellan Tillväxtverket, Visit Sweden och regionala besöksnäringsfunktioner. Vidare välkomnar myndighetsgruppen också ökad samverkan med branschorganisationer och andra nyckelaktörer.

Myndighetsgruppens medlemmar

Målen för samarbetet i gruppen är att bidra till att:

  • stärka den svenska besöksnäringens långsiktiga konkurrenskraft med utgångspunkt i hållbar utveckling och innovation,
  • skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer,
  • skapa förutsättningar för utveckling av attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet.

Strategiska områden och prioriteringar 2022–2024

Myndighetsgruppen har gemensamt valt att prioritera nio strategiska områden för insatser under den närmaste treårsperioden. Alla områden har utgångspunkt i den nationella besöksnärings­strategin. De är utformade för att möta besöksnäringens utmaningar och samtidigt spegla myndigheternas och bolagens roller och ansvar. De fyra första områdena hållbarhet, platsutveckling, samverkan och digitalisering är horisontella perspektiv, men kan ändå rymma behov av särskilda insatser.

Den strategiska inriktningen fungerar som utgångspunkt för gemensamma insatser. Den är samtidigt ett stöd för varje enskild myndighet eller bolag att använda på ett sätt som passar den egna verksamheten. Som samordnande myndighet lägger Tillväxtverket stor vikt vid de gemensamma strategiska områdena också i vårt eget utvecklingsarbete för turism och besöksnäring.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om gruppens arbete.

Gemensamma projekt och insatser

Inom ramen för samarbetet genomförs konkreta gemensamma pilotprojekt och kunskapsutvecklande insatser. Avsikten är att nyttja möjliga synergier maximalt och bidra till ny kunskap som fångar upp flera olika perspektiv. De resultat och den kunskap som utvecklas ligger sedan till grund för fördjupat arbete och fungerar som stöd för analys och beslut hos de medverkande myndigheterna och andra aktörer.

För att myndighetsgruppen ska prioritera en gemensam insats så krävs att den:

  • är av nationellt intresse och berör flera regioner eller destinationer
  • ger ökad kunskap om ett relevant problem och bidrar till att lösa problemet
  • är genomförbar och kan delas upp i etapper som är möjliga att följa upp, utvärdera och kommunicera
  • innebär aktiv samverkan som involverar flera myndigheter/statliga bolag och andra relevanta aktörer
  • förstärker och/eller kompletterar pågående processer

Läs om myndighetsgruppens gemensamma projekt

Kontakt

Helena Lindahl
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-615 80 91