Tillväxtverket

3. Samverkan i aktörssystemet

Här kan du läsa om hur Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring arbetar med samverkan i aktörssystemet.

Att utveckla en hållbar besöksnäring berör många samhällssektorer och politikområden, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Framgång i arbetet bygger i grunden på fungerande samverkan mellan bland annat offentliga, privata och ideella aktörer.

Myndighetsgruppen samverkar för att skapa förståelse för besöksnäringens villkor och för att tydliggöra det ansvar som respektive myndighet har för att skapa goda förutsättningar för näringens och turismens utveckling. Därutöver behövs samverkan på flera nivåer där nationella satsningar bidrar till att skapa ett värde för det lokala och regionala arbetet. Det är värdefullt att Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring bidrar till en ökad samverkan i hela aktörssystemet genom strategisk dialog med Regionala nätverket för turism, branschorganisationer och andra relevanta samverkansorgan och aktörer, till exempel destinationsnätverken SNDMO och Storstadsnätverket.

Planerad gemensam aktivitet

Genomlysning av myndighetssystemets roller och uppdrag

Analys av myndigheter och deras roller och uppdrag kopplat till den nationella strategin för turism och besöksnäring. Detta ligger sedan som grund både för kommunikation och rekommendationer om uppdrag och insatser.

Syfte: Skapa samsyn i gruppen och en bas för kommunikation med uppdragsgivaren.