Tillväxtverket

8. Tillgänglighet

Här kan du läsa om hur Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring arbetar med tillgänglighet.

Ett väl fungerande transportsystem är en nyckel för besöksnäringens utveckling. Under pandemin har flera transportslag haft det tufft, flygtrafiken har lång väg till återhämtning och räknar inte längre med att återfå affärsresenärerna som varit viktiga ”medfinansiärer” till mindre köpstarka privatresenärer. Hållbarhetskraven ökar samtidigt som den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, vilket påverkar vilka trafikslag och drivmedel som kommer att dominera i framtiden. Intresset för elbilar och laddhybrider ökar starkt, men just nu är laddinfrastrukturen en flaskhals.

Definitionen av turism som ”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” bygger på att människor förflyttar sig, dvs. på transporter [1]. En utmaning är att förstå och tydliggöra hur turismens transportbehov skiljer sig från andra transportbehov och hur detta ska kunna fångas upp i det offentliga transportplaneringsarbetet. Exempel på utmaningar är besöksnäringens behov av tidtabeller med god framförhållning, ojämn belastning över året med höga trafikvolymer under semesterperioderna, samt att besöksmålen ofta ligger långt bort från kollektivtrafikens hållplatser.

Ett perspektiv på tillgänglighet är digital infrastruktur och tillgång till bredbands­lösningar, något som idag är en förutsättning för företagande inom besöksnäringen men likväl är en utmaning i vissa delar av landet [2]. Ett annat viktigt perspektiv på tillgänglighet är kopplat till social hållbarhet. För vem är besöksmål tillgängliga och hur? Till exempel är fortfarande många besöksmål och anläggningar i besöksnäringen dåligt tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetsgruppen prioriterar insatser som:

  • utvecklar och implementerar kunskap och metoder som tydligare inkluderar turism och besöksnäring i det offentliga transportplaneringsarbetet,
  • bidrar till utveckling och implementering av hållbara och väl fungerande transportlösningar i hela landet och för trafik till och från Sverige,
  • utvecklar och implementerar kunskap och metoder för att tillgängliggöra besöksmål.

Planerad gemensam aktivitet

Studie av transportsystemet för turism

En kunskapssammanställning över utvecklingen av transportsystemet för turism. Vad ser vi för förändring i coronapandemins spår och vilka effekter är kortsiktiga/övergående och vilka ser ut att bli mer permanenta? Studien ska även innehålla en sammanställning och översiktlig analys av vad effekterna innebär i ett hållbarhetsperspektiv med beaktande av Agenda 2030 och de svenska klimatmålen.

Syfte: Bidra med ökad kunskap och förståelse om hur turismens transportsystem har utvecklats, bland annat till följd av coronapandemin, och hur effekterna fortsätter att påverka framåt.

Miranda – planeringsstöd i transportsystemet

Pågående projekt Miranda – mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turismresande och i infrastrukturplanering pågår 2019–2022. I projektet utvecklas ett digitalt kartverktyg/beslutsstöd som beskriver turismeffekter och som kan användas i lokal och regional planering, samt på nationell nivå inom ramen för Trafikverkets samlade effektbedömning (SEB).

Syfte: Öka kunskapen och förbättra metoder och beslutsunderlag för infrastruktur- och trafikplanering så att den bättre kan möta turismens särskilda behov.

 

[1] SOU 2017:95 Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.
[2] Se bland annat SOU 2017:95 Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.