Tillväxtverket

Medverkande aktörer

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring omfattar 16 myndigheter och statliga bolag samt Sveriges Kommuner och Regioner. Gruppen leds av Tillväxtverket som har regeringens uppdrag att ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling, samverkan och samordning inom turism.

Medlemmar i Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska verka för att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft och bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt. Som expertmyndighet har Arbetsförmedlingen djupa och breda kunskaper om arbetsmarknaden såsom kompetensförsörjning, rekrytering från EU/EES, företagande och kunskap om branscher och yrken.

Utifrån myndighetens prognoser och analyser om arbetsmarknadens utveckling och läge, samverkar Arbetsförmedlingen med arbetsgivare och branschföreträdare för att tillsammans arbeta för en väl fungerande matchning och kompetensförsörjning. Genom olika arbetsmarknadspolitiska insatser bidrar Arbetsförmedlingen till att stötta branschen i kompetensförsörjning.

Arbetsförmedlingen erbjuder ett stort antal tjänster riktade mot arbetsgivare som står inför ett rekryteringsbehov. Man upprättar relevanta arbetsmarknadsutbildningar där det råder brist inom vissa yrken. Inom besöksnäringen finns idag t.ex. kockutbildning, serveringsutbildning, lokalvårdsutbildning m.fl. Här har man också via hemsidan gjort tillgängligt för arbetsgivare att kontakta utbildningsaktörer för att direkt kunna rekrytera från utbildningarna.

Arbetsförmedlingen har också en nära dialog med branschorganisationen Visita, och tillsammans genomför man flera olika satsningar runt om i landet. Bland annat planerar myndigheten att genomföra Besöksnäringsdagarna under våren 2022, en nationell insats som man hoppas kommer vara återkommande varje år. Ett annat exempel är Fjällmässan som varit ett lyckat återkommande event de senaste åren.

Arbetsförmedlingens webbplats

Business Sweden

Business Sweden har två huvudmän, staten – representerad av Utrikesdepartementet, och näringslivet – representerat genom Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Swedens enhet för investeringsfrämjande har uppdraget att med utgångspunkt i den svenska resursbasen främja utländska investeringar som tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet i alla delar av landet.

Business Sweden kontaktar och stödjer utländska företag inom kommersiellt boende, internationell tillgänglighet, aktiviteter och evenemang för expansion till Sverige. Business Sweden arbetar också kontinuerligt proaktivt med investeringsfrämjande för fler internationella flyglinjer.

Utöver ett fortsatt samarbete med Visit Sweden och Swedavia vill Business Sweden samverka med andra för att kunna stärka de svenska regionala näringslivsutvecklarna i att paketera sina investeringsmöjligheter för att attrahera utländska investeringar inom till exempel boende och aktiviteter.

Business Swedens webbplats

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet som genom kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning verkar från källa till hav. Myndigheten arbetar för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken, verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna, samt samverka i arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Myndigheten verkar i samarbete med alla aktörer i samhället och är aktiv i byggandet av det hållbara samhället inom våra verksamhetsområden. Tillsammans med Naturvårdsverket arbetar myndigheten med frågor gällande naturvård och friluftsliv. Havs- och vattenmyndigheten arbetar med naturgivna förutsättningar och tillgänglighet till attraktiva livsmiljöer, betydande för hållbar natur-, kultur- och vattenrelaterad besöksnäring och turism.

Natur-och kulturvärden lyfts fram i strategin för hållbar och växande besöksnäring som betydande och vikten av att de värnas och utvecklas på respektfullt sätt. Såväl i den nationella strategin för hållbar regional utveckling noteras natur- och kulturvärden och dess betydelse för attraktiva livsmiljöer och för utvecklingskraft i alla delar av landet.

Med den Svenska maritima strategin avses även skapa hållbar utveckling av de maritima näringarna, där en del av detta utgörs av marin turism och besöksnäring. Här ingår bland annat färjetrafik, kryssningsverksamhet, skärgårdsturism, fritidsfiske, handel med och service av fritidsbåtar samt marinor.

För myndighetens verksamhetsområden ser Havs- och vattenmyndigheten gärna bred samverkan för att skapa den helhetsbild som krävs för att bygga en hållbar utveckling. Det handlar om samverkan för att hitta synergier och hantera intressekonflikter relaterat till besöksnäring och turism. Exempel på verksamhetsområden är havsplanering, havs- och vattenmiljö, hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och fiskresurser, marint skyddade områden och attraktiv kust för hållbar utveckling av maritima näringar.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Jordbruksverket

Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för den gemensamma jordbrukspolitiken. Den ger möjlighet till stöd till projekt och investeringar inom bland annat rekreation, turism och besöksnäring.

Jordbruksverket ska främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning genom att synliggöra, tillvarata och utveckla bland annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser samt kulturmiljöer och landskap. Jordbruksverket har också i uppdrag att främja fritidsfiske och fritidsfiskebaserade verksamheter.

Jordbruksverket söker samverkan främst inom landsbygdsturism och satsningar som främjar fler jobb på landsbygden där mat, dryck och måltid samverkar med besöksnäringen.

Läs om arbetet med att främja besöksnäringen på Jordbruksverkets webbplats

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Myndigheten utövar också tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Myndigheten granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.

Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna, och främjar även validering i utbildningarna. Myndigheten ansvarar också för frågor som rör vissa utbildningar som ligger utanför yrkeshögskolan – eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som bedrivs av fristående skolor samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

Myndigheten är nationell samordningspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings och yrkeskvalifikationer inom EU. Myndigheten har också i uppgift att stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering.

I myndighetens arbete med att analysera efterfrågan på kompetens för myndigheten dialog med bransch- och intresseorganisationer samt fackliga organisationer med koppling till besöksnäringen, till exempel VISITA, Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Svenska resebyråföreningen (SRF). Detta i syfte att identifiera trender och framtida efterfrågan på kompetens och att analysera efterfrågan på utbildade inom yrkeshögskolan. Myndigheten för också dialog med några av dessa aktörer i samband med uppdragen om EQF och validering.

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en pådrivande och samlande roll i genomförandet av politiken för att nå Sveriges Miljömål och därigenom bidra till det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av den globala handlingsplanen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

För att bidra till att påskynda sådan omställning är Naturvårdsverket angelägen om att tillsammans med andra samhällsaktörer söka lösningar för att både hantera målkonflikter och finna mervärden mellan olika samhällsmål i vägvalen för att forma en hållbar utveckling framåt.

Naturvårdsverket ska verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas, samt samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor. Ett av målen för friluftspolitiken är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för detta specifika mål, och Naturvårdsverket har samordningsansvar för målen.

Större satsningar och projekt som kopplar till besöksnäringen är bland annat arbetet med varumärket Sveriges nationalparker samt arbetet med förvaltningen av det statliga ledsystemet i fjällen. Naturvårdsverket arbetar också aktivt med friluftsmålen om allemansrätten och att skyddad natur ska vara en resurs för friluftslivet. Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftsliv och naturturism. Naturvårdsverkets roll är också att vägleda om allemansrätten och verka för att allemansrätten inte urholkas.

Naturvårdsverket stödjer även arbetet med svenska biosfärområden samt är värd för programkommittén för det svenska Biosfär-(MAB)-programmet. Biosfärområden kan genom sitt breda och sektorsövergripande arbetssätt ge bidrag till arbetet med besöksmål och destinationsutveckling. Naturvårdsverket ser gärna samverkan med andra aktörer när det gäller hållbar turism kopplat till skyddad natur, naturturism och allemansrättsliga frågor koppladetill besöksnäringen.

Om naturturism på Naturvårdsverkets webbplats

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Ett viktigt uppdrag som nationell myndighet är att sprida såväl digital som analog information om kulturarv i Sverige. Bland annat samordnar och stödjer Riksantikvarieämbetet arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet. Kulturarvsinformationen är fri att använda och utveckla för exempelvis besöksnäringen.

Myndigheten främjar utvecklingen av och samarbete på museiområdet till exempel genom att samla in och förmedla kunskaper till och för museer. Riksantikvarieämbetet erbjuder även teknik- och metodstöd bland annat för utveckling av utställningsmediet där olika aktörer kan samarbeta kring nya koncept och lösningar.

Riksantikvarieämbetet driver även besöksmålet Glimmingehus och är samordnare för kulturreservat och världsarv. Genom ett forskningsanslag stödjer myndigheten utvecklingen av ny kunskap samt bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer.

Om turism och utveckling av kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss för handelssjöfart samt beaktar fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen. Varje år genomförs över 75 000 anlöp med passagerarfartyg och kryssningsfartyg. Antalet passagerare uppgår årligen till knappt 13 miljoner.

Genom att tillhandahålla säkra farleder, isbrytning, lotsning, sjögeografisk information, sjötrafikinformation och sjö- och flygräddning bidrar Sjöfartsverket till tillgängliga destinationer för besöksnäringen. För fritidsbåt- och skärgårdstrafiken tar Sjöfartsverket fram kundanpassade sjökort och broschyrer om sjösäkerhet.

Som medlem i Sjösäkerhetsrådet och Båtmiljörådet samverkar Sjöfartsverket med andra myndigheter och organisationer med syfte att verka för ett säkrare respektive ett mer miljövänligt båtliv. Ordförande för båda råden är Transportstyrelsen.

Varje sommar besöks någon av de visningsfyrar Sjöfartsverket har ansvar för av drygt 50 000 personer. Pågående projekt som berör besöksnäringen är bland annat vidmakthållande av kanalområdena ur turismsynpunkt. En kvalitetshöjning av sjökorten för svenska kusten pågår. I Stockholms skärgård har sjömätning delvis genomförts utanför de stora farlederna för att förbättra säkerheten för skärgårdstrafiken samt för att möjliggöra bättre ruttplanering.

Sjöfartsverket vill samverka med andra aktörer kring säkra sjövägar och transportkedjor för en mer hållbar och mer tillgänglig besöksnäring.

Sjöfartsverkets webbplats

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av dem som äger och brukar skogen. Skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet.

Som sektorsansvarig myndighet samarbetar vi med företrädare från skogsbruket och miljövården för en uthålligt god avkastning och en rik och varierande skogsmiljö. Myndighetens kompetens i skogsfrågor används i samarbetsprojekt och uppdrag som också har betydelse för besöksnäringen. Till exempel deltar Skogsstyrelsen i lokala naturvårdssatsningar, ger stöd till entreprenörer för bland annat skyltning och röjning och har skötseluppdrag i skyddade områden. Ett av Skogsstyrelsens långsiktiga effektmål lyder ”Attraktivare skogar för upplevelser”.

Skogsstyrelsen har varit med och byggt leder och stigar i skogar som används både av lokalbefolkning och av turister. Arbetet i Nationella Skogsprogrammet omfattar tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs, hållbar tillväxt och jobb i skogen liksom skogens sociala värden.

Skogsstyrelsen ser gärna samverkan avseende skogsåtgärder på landsbygden med koppling till grön infrastruktur och upplevelsevärden i skogen.

Om skog och turism på Skogsstyrelsens webbplats

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) är besöksnäringens största fastighetsägare och förvaltar en stor andel av Sveriges mest kända kulturhistoriska besöksmål. SFV förvaltar även markområden med natur- och kulturvärden som är en resurs för friluftsliv och turism. I förvaltningsuppdraget ingår också regeringsbyggnaderna samt ambassader och residens.

SFV:s uppdrag är bland annat att aktivt bidra i arbetet för en hållbar och ökad tillväxt inom besöksnäringen. Arbetet sker i samarbete och samförstånd med SFV:s hyresgäster och andra samarbetspartners, allt för att gemensamt förbättra besökarnas upplevelse och utveckla natur- och kulturvärden till långsiktiga, attraktiva och konkurrenskraftiga besöksmål.

SFV:s fastighetsutbud är unikt och varierat – från slott och gravfält till kyrkor och teatrar. Ofta finns en verksamhet där hyresgästen verkar för att levandegöra fastigheter och miljöer. Flertalet ligger i attraktiva lägen och är möjliga att hyra på kort och lång sikt. Miljontals inhemska och utländska gäster besöker SFV:s besöksmål varje år.

Ett attraktivt kulturhistoriskt besöksmål skapar samhällsnyttiga effekter som lokala jobb, intäkter till näringslivet, bibehållen samhällsservice och ökade skatteintäkter. SFV:s utvecklande insatser ska präglas av helhetssyn, långsiktighet och affärsmässighet och de positiva samhällseffekterna ska identifieras, tillvaratas och synliggöras.

SFV har en viktig roll i lokal, regional och nationell destinationsutveckling. SFV är positivt till samverkan med andra besöksmålsaktörer och är en naturlig del av lokala och regionala samarbeten.

Statens fastighetsverks webbplats

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation som stödjer och bidrar till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Kommuners och regioners olika verksamheter har stor inverkan på besöksnäringen och har möjlighet att skapa goda förutsättningar för dess hållbara utveckling. SKR:s uppgift är bland annat att samla kommuner och regioner och stödja dem i besöksnäringsfrågor. Det gör organisationen genom nätverksmöten, konferenser samt genom att ge service och rådgivning i relevanta frågor. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning och företräder även kommuner och regioner i bland annat Närings­departementets Dialogforum för besöksnäringen.

Läs mer om besöksnäringen på SKR:s webbplats

Swedavia

Bolaget Swedavia, som ägs helt av staten via Näringsdepartementet, äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Swedavias roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är också världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Utveckling av kostnadseffektiva, säkra och väl fungerande flygplatser ger tillgänglighet till besöksnäringens destinationer och produkter.

Swedavia arbetar sedan länge nära besöksnäringens lokala, regionala och nationella organisationer med syfte att förbättra tillgänglighet med flyg, genom nya flyglinjer, tätare avgångar och låga priser. Detta uppnås bland annat genom den konkurrens som uppstår när fler än ett bolag trafikerar en destination.

Swedavia är initiativtagare och projektledare till samarbeten med besöksnäringen och näringslivet i stort, såsom Connect Sweden i Stockholmsregionen och Go:Connect i Göteborgsregionen. Bolaget medverkar också i ett flertal andra partnerskap med fokus på ökad tillgänglighet, till exempel i Norrbotten (Luleå), Jämtland/Härjedalen (Åre Östersund), Gotland (Visby) och Skåne (Malmö).

Sverige är ett stort land med långa avstånd. Fungerande flygförbindelser är en nödvändighet, inte minst för besöksnäringen. Swedavia vill samverka brett kring utveckling av tillgänglighet med flyg.

Swedavias webbplats

Tillväxtanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, uppdrag är att bidra med kunskapsbaserade beslutsunderlag som kan användas för att utveckla, ompröva och effektivisera statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndighetens analyser och utvärderingar fokuserar på statens roll för att främja Sveriges innovationsförmåga, investeringar i fysiskt och immateriellt kapital och förmåga till strukturomvandling.

Tillväxtanalys är en myndighet under Näringsdepartementet. Tillväxtanalys har inga medel att dela ut och inte heller några uppdrag att främja specifika områden eller näringar.

Tillväxtanalys webbplats

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket fokuserar sitt arbete inom turism och besöksnäring på fyra områden:

  • Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering.
  • Hållbar destinationsutveckling och utveckling av hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga.
  • Insatser med företagsfokus för att företag ska kunna utveckla sin affärsmässighet.
  • Kunskapsutveckling med grund i statistik och analys.

Tillväxtverket ansvarar för den officiella turismstatistiken, med rapportering av nationella data till Eurostat, OECD och UNWTO, och publicerar löpande rapporter och analyser, bland annat Företagens villkor och verklighet och Turismens årsbokslut.

Tillväxtverket bidrar som samordningsansvarig myndighet med en arena för dialog kring prioriterade utvecklingsområden, operativa synergier, gemensamma insatser samt kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom turism och besöksnäring. Samverkan med bland annat myndigheter, branschorganisationer och regionala organ är en viktig del av arbetet.

Trafikverket

Trafikverket ska i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken genom bland annat upphandling av kollektivtrafik.

Åtgärder för besöksnäringen fokuserar på ett bra väg- och järnvägssystem med väl fungerande bytespunkter, exempelvis arbetet med nattågstrafiken.

Trafikverket samverkar med andra inom områden som hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer. Det kan handla om att vårda och utveckla upplevelsevärden längs resan, verka för utveckling av cykelleder och om forskning/ökad kunskap om hållbar utveckling, besöksnäringens behov, samhällsekonomi och effektiva åtgärder.

Trafikverkets webbplats

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Vinnova främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet, med insatser som spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.

Vinnova finansierar innovationsprojekt inom besöksnäringen bland annat inom ramen för insatser för små och medelstora företag och regional utveckling.

Vinnovas webbplats

Visit Sweden

Visit Sweden har uppdraget att marknadsföra och skapa intresse för varumärket och besöksdestinationen Sverige.

Genom varumärkesarbete, marknadsföring och kunskapsdelning ökar bolaget efterfrågan till resmålet Sverige hos inhemska och internationella resenärer, vilket skapar värde för svensk besöksnäring.

Visit Sweden arbetar tätt med besöksnäringen samt andra branscher och riktar kommunikationen om Sverige och svenska upplevelser till en resvan och nyfiken målgrupp resenärer. Bolaget skapar marknadsföring för Sverige även tillsammans med andra Sverigefrämjande organisationer.

Visit Sweden är ett helstatligt bolag och förvaltas genom Näringsdepartementet. Bolaget Visit Sweden är etablerad i nio länder genom representation eller dotterbolag.

Visit Swedens webbplats

Kontakt

Helena Lindahl
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-615 80 91