Tillväxtverket

Våra erbjudanden

Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering: Kunskap om företag och regioner för andra att agera på. Strategiska nätverk för kraftfullt agerande. Och finansiering som stärker näringslivet.

Det ger direkta resultat för företag och samverkansparter, men även förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Läs mer om våra olika typer av erbjudanden nedan.

Illustration av äpple.

Kunskap om företag och regioner

Vi förmedlar kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag och regioner står inför.

Vi fördjupar oss i förutsättningar och behov som finns i olika branscher och delar av landet.

Kunskapen vi förmedlar har även andra nationella aktörer och regioner nytta av i arbetet för stärkt konkurrenskraft.

Illustration över dialog och nätverk.

Nätverk för effektiv samverkan

Vi samverkar med regionerna. Det är en central del av vår verksamhet. Vi samverkar också med offentliga och privata organisationer och bygger nätverk.

Vi sammanför myndigheter och organisationer med regionalt och lokalt verksamma aktörer. Vi samarbetar även över landsgränser runt Östersjön och inom EU.

Ett målinriktat och handlingskraftigt samarbete gör att samhällets resurser för stärkt konkurrenskraft används effektivt.

Ilustration av miniräknare

Finansiering som stärker näringslivet

Vi bidrar till att affärsidéer med potential får finansiering. Detta gör vi genom egna insatser och genom att informera och sprida kunskap om möjligheter till kapitalförsörjning.

Finansiering är också ett viktigt verktyg i arbetet för regional utveckling. Vårt största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Merparten av vår finansiering är i form av projektmedel och går via offentliga aktörer.

Vi ansvarar också för fördelning av verksamhetsbidrag och företagsstöd.