Tillväxtverket

Miljöarbetet ökar åter i småföretagen

Cirka 25 procent av småföretagen arbetar med att sätta upp och nå miljömål för den egna verksamheten. Detta är en klar uppgång jämfört med år 2014 då motsvarande andel var 18 procent. Samma trend gäller andelen som säljer miljöanpassade produkter.

Fram till år 2008 ökade andelen småföretag som arbetar med att sätta upp miljömål för den egna verksamheten. Därefter minskade denna andel under perioden 2008-2014. Mellan 2014 och 2017 har denna andel börjat öka igen.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning  Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2017 års undersökning består av cirka 31 000 små och medelstora företag, varav cirka 10 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 31 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84