Tillväxtverket
Man och kvinna jobbar framför en dator.

Kompetens­försörjning

För att få ett bättre fungerande kompetensförsörjningssystem som möter arbetsgivares behov behövs kunskapsunderlag, utvärderingar och analyser.​ Här kan du hitta analysrapporter, undersökningar, länkar till databaser och webbartiklar om kompetensförsörjning.

Databas med regionala matchningsindikatorer

Tillväxtverket förvaltar och utvecklar databasen om regionala matchningsindiaktorer. Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Tillväxtverket och Tillväxtverket ansvarar för förvaltning och utveckling.

Till databasen för regionala matchningsindikatorer  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Observera att du måste scrolla ner en bit på SCB-sidan för att hitta de Regionala matchningsindikatorerna.

Mer information om de regionala matchningsindikatorerna

Artiklar om kompetensförsörjning

Analysrapporter om kompetensförsörjning

Nedan hittar du analysrapporter om kompetensförsörjning som Tillväxtverket har publicerat eller varit delaktiga i. Rapporterna innehåller olika typer av statistik om kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning i coronatider

Tillväxtverket har en gjort en analys av kompetensförsörjningen i små och medelstora företag precis före coronakrisen år 2020 samt under pågående kris. Rapporten bygger främst på resultat från Tillväxtverkets undersökningar Företagens villkor och verklighet 2020 och Företagens villkor och verklighet - Coronaundersökningen.

Läs mer om resultaten i rapporten Kompetensförsörjning i coronatider.

Statistik om kompetensförsörjningen i livsmedelssektorn

Tillväxtverket har gjort en specialbeställning från SCB av statistik som berör kompetens-försörjningen i livsmedelssektorn och dess delsektorer. Statistiken omfattar bland annat de vanligaste yrkena och utbildningarna hos de förvärvsarbetande i livsmedelssektorn samt uppgifter om pensionsavgångar och matchning mellan yrke och utbildning med mera. Rapporten en del av Tillväxtverkets arbete med genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin.

Ladda ner rapporten Statistik om kompetensförsörjningen i livsmedelssektorn

Attraktiv och jämställd livsmedelssektor

Tillväxtverket har tagit fram en rapport om hur könsskillnader i livsmedelssektorn påverkar kompetensförsörjningen. I rapporten redovisas könsuppdelad statistik om de vanligaste och mest överrepresenterade utbildningsgrupperna och yrkena i olika delsektorer inom livsmedelssektorn. Rapporten innehåller även en forskningsgenomgång av könsskillnaderna inom livsmedelsektorn och hur de påverkar kompetensförsörjningen. Forskningsgenomgången har gjorts av konsultföretaget Policy in Practice. Rapporten en del av Tillväxtverkets arbete med genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin.

Ladda ner rapporten Attraktiv och jämställd livsmedelssektor

Utbildningsvägar och kompetens­behov i livsmedels­sektorn

WSP Advisory har på uppdrag av Tillväxtverket genomfört en kartläggning av utbildningsvägar inom livsmedelssektorn. Uppdraget har varit en del av Tillväxtverkets arbete med genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin. Syftet med kartläggningen är att ge en fördjupad bild av utbildningsutbudet riktat mot livsmedelssektorn samt belysa hur utbudet möter sektorns behov.Rapporten bygger på flera typer av källor: Dokumentstudier på forskningsrapporter, publikationer från myndigheter, nyhetsartiklar och hemsidor samt expertutlåtanden som exempelvis remissvar. Vidare har intervjuer genomförts med branschföreträdare, utbildningsanordnare och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt 27 företagare inom livsmedelssektorn.

Ladda ner rapporten Utbildningsvägar och kompetens­behov i livsmedels­sektorn

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Nu hittar du tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete. Utrikes födda kvinnors kompetenser kan tas till vara bättre, men för att kunna genomföra rätt insatser krävs mer kunskap. Dessa rapporter kan ligga till grund för bättre riktade insatser i framtiden.

Rapporterna är:

Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Sämre matchning på arbetsmarknaden förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav. Detta visar en fördjupad analys av regionala matchningsindikatorer som tagits fram inom ramen för Reglabs lärprojekt om de regionala matchningsindikatorerna.

Ladda ned rapporten Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Läs mer om regionala matchningsindikatorer

Rätt kompetens till företagen

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Rätt kompetens till företagen som baseras på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 samt på statistik från de regionala matchningsindikatorerna. Några av resultaten är rapporten är att företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har svårare att hitta arbetskraft än andra företag. De branscher där flest företag ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är Bygg, Tillverkning och Transport.

Ladda ner rapporten Rätt kompetens till företagen

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84