Tillväxtverket

Turismens omsättning

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Det mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. Nedan hittar du de senaste siffrorna om turismens omsättning.

Vad är det vi mäter och hur?

Turistsatelliträkenskaper/Tourism Satellite Account (TSA) mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska besökares direkta konsumtion av varor och tjänster i Sverige. Turismräkenskaperna är kopplade till de svenska nationalräkenskaperna, vilket innebär att det är svenska företags ekonomi som summeras. Utländska företag, bland annat inom transportsektorn, som är involverade i svensk turism summeras i sina respektive länders nationalräkenskaper.

Förutsättningen för att kunna genomföra TSA-beräkningarna är att det finns tillgång till data om turisters utlägg fördelat på ändamål, statistik över boende, transporter och resevalutaflöden. Det är bland annat av dessa orsaker som Tillväxtverket behöver säkra tillgång till data genom de ovan uppräknade undersökningarna. Beräkningarna görs på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på SCB, enligt internationellt accepterad metodik, framtagen av bland annat FN-organet UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

Läs mer om turisträkenskaperna

Turismens årsbokslut 2020

År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötsligt och drastiskt fallande efterfrågan till följd av utbrottet av coronapandemin. I Sverige minskade turismkonsumtionen med 38 procent jämfört med året innan.

Läs mer om Turismens årsbokslut 2020

Kontakt

Anders Jäder
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 82