Tillväxtverket
Man och kvinna arbetar tillsammans.

Entreprenör­skaps-barometern

Entreprenörskapsbarometern är Sveriges mest omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Här undersöks vilken inställning personer i åldern 18-70 år har till företagande.

Resultaten från undersökningen presenteras dels i en separat rapport, dels som en integrerad del av övrig statistik. Mer resultat kommer att presenteras efterhand. Attityderna till företagande är viktiga för att nya företag ska startas och att befintliga företag ska kunna växa.

Tidigare har undersökningen genomförts sex gånger under åren 2003-2008 av dåvarande Nutek och år 2012 av Tillväxtverket. Vid flertalet av dessa tillfällen omfattade undersökningen bara personer i åldern 18-30 år. 2004 och 2012 års undersökningar var dock större och omfattade personer i åldern 18-70 år.

Kort om Entreprenörskapsbarometern 2016

I Entreprenörskapsbarometern 2016 deltog 10 300 personer i åldern 18-70 år. Det motsvarar en svarsfrekvens på 37 procent. Resultatet går att bryta ned på kvinnor och män, personer med svensk respektive utländsk bakgrund, olika åldersgrupper samt län. Undersökningen genomfördes som en kombinerad enkät- och webbundersökning med telefonuppföljning.

Sammanfattning Entreprenörskapsbarometern 2016

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 9184