Tillväxtverket

Svårt för företag som vill växa att hitta arbetskraft

Företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har svårare att hitta arbetskraft än andra företag. De branscher där flest företag ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är Bygg, Tillverkning och Transport. Det finns även stora regionala skillnader.

Brist på  lämplig arbetskraft största tillväxthindret

Undersökningen visar att brist på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret för de små och medelstora företagen. Drygt vart fjärde företag (28 procent) ser detta som ett stort hinder för tillväxt.

Störst är problemen i de större småföretagen (10–49 anställda) och i de medelstora företagen  (50–249 anställda). Bland dessa företag uppger ungefär 50 procent att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Sett över tid är andelen företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder nu uppe på samma nivå som före finanskrisen år 2008-2009. Sedan 2014 har ökningen varit störst i de större småföretagen och i de medelstora företagen.

Problemen störst inom byggsektorn

Skillnaderna är även stora mellan olika branscher. Företag inom Byggverksamhet, Utvinning och tillverkning samt Transport och magasinering är de som i störst utsträckning ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Inom Byggverksamhet är det hela 43 procent som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Motsvarande siffra inom Utvinning och tillverkning är 36 procent.

 Brist på arbetskraft störst tillväxthinder i Blekinge

Även skillnaderna mellan länen är stora när det gäller i vilken utsträckning företagen upplever tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Störst andel företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder finns i Blekinge, Örebro och Gotlands län. I Blekinge är det hela 40 procent av företagen som ser detta som ett stort tillväxthinder.

I flertalet län har andelen företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder ökat sedan den förra undersökningen som genomfördes år 2014. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande relativt hög i många län.

Svårast för företag som vill växa

Ett bakomliggande mönster är att företag som vill växa, har starkare framtidstro, är mer innovativa och digitaliserade i större utsträckning har problem med tillgången till lämplig arbetskraft. Troligtvis är det så att företag som vill växa och utvecklas på olika sätt i högre utsträckning vill anställa och då drabbas av problem. Bland företag som vill växa både genom att anställa och öka sin omsättning är det över 40 procent som ser tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt, vilket är dubbelt så mycket som i de företag som inte vill växa. Därför bör det vara en prioriterad näringspolitisk fråga att förbättra företagens kompetensförsörjning. Denna fråga är även viktig för den regionala tillväxtpolitiken. Om inte kompetensförsörjningen i företagen förbättras är risken uppenbar att tillväxten hämmas såväl i enskilda regioner som i landet i stort.

Kontakt

Jan Persson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08- 681 91 84