Tillväxtverket
eu-logotyp

Så fyller ni i ansökan om stöd - förstudie

För att fylla i en ansökan om förstudie ska ni använda er av frågorna i Min ansökan. För vissa av frågorna i Min ansökan ska ni svara i enlighet med de särskilda anvisningar som finns i detta avsnitt.

Ni ska skriva er ansökan på svenska. I menyn här nedan får ni konkreta anvisningar om vad ni ska ange i respektive fält under flikarna i Min ansökan.

För att ansökan ska bli korrekt är det viktigt att ni följer dessa anvisningar.

De frågor som inte nämns i anvisningarna nedan ska ni besvara med Ej aktuellt.

1. Övergripande

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i övergripande uppgifter om projektet.

Projektnamn

Projektnamnet ska vara kortfattat och enkelt. Ange även vad ni kommer att kalla projektet internt, om det är något annat än själva projektnamnet, till exempel en förkortning.

Datum för projektstart och projektslut

Ange datum för när ert projekt ska starta och när det ska avslutas.

I vilken eller vilka kommuner kommer insatserna genomföras?

Välj kommuner.

Söker ni finansiering för en förstudie?

Ja/Nej

Söker ni finansiering för ett ramprojekt?

Ja/Nej
Markera Nej. En förstudie kan aldrig vara ett ramprojekt.

Har projektet genomfört den hållbarhetsanalys som beskrivs i EU-handboken?

Ja/Nej

Söker ni finansiering för att investera i infrastruktur?

Om ja,
- Intygande om att investeringen har en förväntad livslängd på minst fem år
- Intygande om genomförd klimatsäkring

Sammanfatta projektet

Beskriv projektet kort och enkelt utifrån utmaning, projektmål, målgrupp, arbetssätt, aktiviteter och den förändring som ni vill se hos målgruppen.

Max 1000 tecken

2. Projektägare

Projektägaren är den organisation som samordnar projektet, tar emot Tillväxtverkets beslut om stöd och utbetalning av stöd och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt Allmänna villkor.

Sök på organisationsnummer eller -namn

Sök och lägg till er organisation.

Välj arbetsställe

Momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Vem är organisationens firmatecknare?

Ange namn.

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

Organisationens hemsida

Ange adress

Betalsätt

Ange betalsätt

Ansöker ni om förskott?

Projektägare med svag likviditet eller särskilda skäl kan söka förskott med upp till halva stödet men maximalt 400 000 kronor totalt för projektet under projektperioden .

Om ja, belopp för förskott samt motivering.

3. Projektpartner

Här lägger ni in era projektpartner. Alla organisationer som deltar i utformningen och bidrar i genomförandet av projektet är partner. Det innebär bland annat att en organisation som bidrar till genomförandet i form av bidrag i annat än pengar är en projektpartner.

En organisation som endast bidrar med medfinansiering utan att delta i projektets genomförande är inte en projektpartner utan en finansiär som ni tar upp i budgeten.

Ange momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Ange vem som är organisationens firmatecknare

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

4. Utmaningar och behov

Beskriv vad förstudien ska bidra till att förändra och vilka utmaningar ni ska arbeta med.

Beskriv kortfattat ert projektmål

Här ska ni ange förstudiens problemformulering

Max 1000 tecken.

Vilken utmaning i utlysningen ska projektet bidra till att lösa?

I utlysningen finns beskrivet vilka utmaningar som är aktuella för er att arbeta med. Beskriv vilken utmaning förstudiens ska bidra till samt de frågeställningar som ni ska besvara i förstudien.

Max 1000 tecken.

Beskriv nuläget som projektet ska bidra till att förändra

Här ska ni utifrån utlysningens och programmets identifierade utmaningar beskriva varför det behövs en förstudie. I beskrivningen ska det framgå vad studien ska bidra med inom den utmaning som beskrivs i utlysningen, vilken samhällsutmaning relaterad till Agenda 2030 som behöver adresseras och vilken del av den samhällsutmaning som förstudien ska rikta in sig på. Ni ska även beskriva för vilka kommer resultatet av förstudien kommer skapa nytta för (Små och medelstora företag, Företagsfrämjande aktörer, Individer i regionen, Offentliga organisationer, Sociala företag, Akademi och forskningsaktörer, Idéburna organisationer), hur ni vet att det finns behov av att arbeta med vald utmaning (ex analyser, intervjuer)?

Max 4000 tecken

Vilka av de globala målen i Agenda 2030 förväntas projektet bidra till
i regionen på lång sikt?

Utlysningen ger en vägledning av vilka globala mål som är aktuella. Förändringarna hos målgruppen ska skapa förändringar på samhällsnivå i linje med de globala målen.

Motivera valet av Agenda 2030 mål

Max 4000 tecken

5. Målgrupp

Målgruppen är kärnan i ert projekt. Det är den ni ska nå med era insatser och aktiviteter. Aktiviteterna ska öka förmågan och ändra beteenden hos målgruppen. Det här ska i sin tur leda till en förändring i regionen.

Välj en primär målgrupp för förstudiens aktiviteter under projektperioden

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Välj eventuellt en eller flera sekundära målgrupper för förstudiens aktiviteter under projektperioden (valfri)

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Beskriv projektets målgrupp och deras behov

Beskriv vilket behov mottagaren har av förstudiens resultat. Det kan det handla om exempelvis att ni ska undersöka förhållanden ellerbehov hos små och medelstora företag eller aktörer i det företagsfrämjande systemet.

Utgå bland annat ifrån relevant könsuppdelad statistik. Med denna fråga vill vi att ni som söker ska få en mindre homogen grupp genom att bredda representationen i projektets målgrupp. Det får ni genom att först kartlägga den eventuella strukturella obalans som finns.

Insikten ni redovisar här bör vara med er i genomförandet av projektet när ni bjuder in och samarbetar med målgruppen i aktiviteterna.

Max 4000 tecken.

Vad har ni för tidigare erfarenhet av målgruppen?

Beskriv vilka som är mottagare av förstudiens resultat och hur ni kommer arbeta med att förankra resultaten? Vem ska agera på förstudiens resultat?

Max 2000 tecken

Hur har ni arbetat för att inkludera målgruppen i förberedelserna av projektet?

Beskriv på vilket sätt ni inkluderar mottagaren av förstudien i förberedelsearbetet.

Max 2000 tecken

Hur ska ni arbeta för att inkludera målgruppen i genomförandet av projektet?

Beskriv hur ni inkluderar mottagaren av förstudien under genomförandet.

Max 1000 tecken

Vilken huvudsaklig bransch ska projektets aktiviteter bidra till?

Lista över valbara branscher

Tabell branscher


Bransch

1

Jord- och skogsbruk

2

Fiske

3

Vattenbruk

4

Andra sektorer inom den blå ekonomin

5

Framställning av livsmedelsprodukter och drycker

6

Framställning av textilier och textilprodukter

7

Tillverkning av transportmedel

8

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

9

Andra ospecificerade tillverkningsindustrier

10

Byggnadsverksamhet

11

Utvinning av mineral

12

El, gas, ånga, varmvatten och luftkonditionering

13

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

14

Transport och lagring

15

Informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive telekom

16

Partihandel och detaljhandel

17

Turism-, hotell- och restaurangverksamhet

18

Finans- och försäkringsverksamhet

19

Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänster

20

Offentlig förvaltning

21

Utbildning

22

Hälso- och sjukvård

23

Socialt arbete samt samhälleliga och personliga tjänster

24

Miljörelaterad verksamhet

25

Kultur, nöje, den kreativa sektorn och fritid

26

Andra ospecificerade tjänster

6. Aktiviteter

I det här avsnittet beskriver ni vad ni planerar att göra i er förstudie. Förstudien delas upp i arbetspaket som i sin tur består av aktiviteter. Arbetspaketen ska leda till att nå det specifika målet. Ni kan lägga till flera arbetspaket.

Ni ska uppge:

 • Namn på arbetspaket
 • Kostnad
 • Startdatum
 • Slutdatum

Beskriv hur arbetspaketet är ett steg mot att nå projektmålet.

Till exempel vilken förändring man kan se hos målgruppen efter att arbetspaketet är genomfört. Som till exempel ökad kunskap inom ett visst område.

Max 2000 tecken.

Aktiviteter

 • Namn på aktiviteten
 • Kostnad
 • Beskriv aktiviteten

Sträva i er beskrivning av aktiviteter efter att renodla och att inte blanda ihop flera aktiviteter i en och samma beskrivning. Ni ska istället vid behov lägga upp flera aktiviteter under ett och samma arbetspaket.

På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen?

Vilka risker för målkonflikter har ni identifierat? Och kommer ni att hantera de identifierade målkonflikterna, i så fall hur?

Max 4000 tecken.

7. Förväntat resultat

Här ska ni beskriva vilka förändringar hos målgruppen eller målobjekten som aktiviteterna förväntas leda till. Dessa förändringar är förväntade resultat i ert projekt. Det handlar om stärkta förmågor som leder till förändrade beteenden hos målgruppen eller målobjektet.

I avsnitten ska ni besvara samtliga frågor utifrån anvisningarna. Ni ska på indikatorvärde ange noll. Ni ska på frågan hur ni beräknat målvärde svara Ej aktuellt.

Var ska resultaten uppstå?

Aktiviteterna i projektet förväntas leda till resultat. De förväntas uppstå i en eller flera av dessa tre:

 1. I enskilda företag
 2. I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)
 3. I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Utifrån de tre olika alternativen ska ni svara på vilka av dessa som kommer ha nytta av förstudiens resultat.

Ange vilka förmågor som målgrupperna/målobjekten förväntas få tillgång till

Här ska ni ange vad mottagaren av förstudien kommer få tillgång till efter genomförd förstudie.

I tabellen nedan ser ni vilka förmågor ni kan välja i respektive resultatkedja

Tabell förmågor

Resultatkedjor →

Förmågor ↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Beslutsunderlag, stöddokument och strategier

X

X

X

Förändrade attityder och synsätt

X

X


Förbättrat/förstärkt ledarskap

X

X


Kapital

XKapital till stödstrukturer


X


Kapital till investeringar eller infrastrukturX

Nya överenskommelser

X

X

X

Nya arbetssätt och metoder

X

X

X

Nya material

X

X


Nya processer

X

X


Nya/förbättrade anläggningar

X

X


Nya marknader (utanför Sverige)

XNya marknader (i Sverige)

XNya kontakter

X

X


Ny teknik

X

X


Nya forskningsområden


X


Relevant kunskap

X

X

X

Rådgivning/vägledning


X


Samverkan och kunskapsöverföring

X

X


Samverkansarenor (Akademi, offentliga, företag, sociala)


X


Samverkansarenor (företag till företag)


X


Samverkansarenor (offentliga till företag)


X


Utbildning


X


Vilka förändrade beteenden förväntas de stärkta förmågorna leda till hos målgruppen eller målobjektet?

Här ska ni svara på vad ett framtida projekt kan bidra till utifrån förstudiens resultat.

I tabellen nedan ser ni vilka beteenden ni kan välja för respektive resultatkedja

Tabell beteenden

Resultatkedjor →

Beteenden↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Använder resurseffektiv teknik, metod och processer

X

X


Använder teknik och infrastruktur för ren energi

X

X


Attraherar kapital

XDeltar i digitala innovationshubbar


X


Deltar i, etablerar demonstrationsmiljöer

XDeltar/startar projekt med internationell samverkan
Etablerar digitala innovationshubbar


X


Etablerar forsknings- innovations- och verifieringsprocesser


X


Etablerar ny anläggning för ortssammanbindande nät X

Etablerar ny forsknings- och innovationsmiljöX

Etablerar ny infrastruktur (fysisk/digital) för utbildningX

Etablerar ny infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)X

Etablerar ny infrastruktur för transporterX

Etablerar ny samverkan


X


Expanderar verksamheten

XFörebygger och reducerar avfall

X

X


Genomför generationsskiften

XGenomför kompetensutveckling

X

X


Installerar ny digital teknikX

Installerar ny uppkopplingsteknik (hög överföringshastighet)X

Samarbetar med företag (tillämpad forskning, tekniköverföring)


X


Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer

X

X


Skalar upp metoder, processer och arbetssätt

X

X


Startar eller etableras i regionen

XStartar och/eller genomför acceleratorprogram, inkubatorer

XTar fram nya strategier, besluts- och planeringsunderlag


X


Tar fram nya strategier, beslutsunderlag, policys/riktlinjerX

Tillgängliggör finansieringslösningar till företag


X


Tillgängliggör konsumentinformation (klimat &miljö)


X


Uppgraderar anläggning för ortsammanbindande nätX

Uppgraderar befintlig digital teknikX

Uppgraderar befintlig forsknings- och innovationsmiljöX

Uppgraderar befintlig infrastruktur för transporterX

Uppgraderar infrastruktur (fysisk/digital) för utbildningX

Uppgraderar infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)X

Utvecklar arenor, kluster och nätverk


X


Utvecklar ett hållbart företagande (jämställdhet)

XUtvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat)

XUtvecklar ett hållbart företagande (mångfald & integration)

XUtvecklar hållbarhetsarbetet (jämställdhet)


X


Utvecklar hållbarhetsarbetet (miljö och klimat)


X


Utvecklar hållbarhetsarbetet (mångfald och integration)


X


Utvecklar innovationer

X

X


Utvecklar områden för strategiska satsningar (smart specialisering)


X


Utvecklar strategisk kompetensförsörjning

X

X


Utvecklar teknik & infrastruktur för klimatanpassning och biologisk mångfald

X

X


Utvecklar/etablerar test - och demonstrationsmiljöer


X


Utvecklar/tillgängliggör acceleratorprogram och inkubatorprocesser


X


Utvecklar/tillgängliggör nya utbildningar


X


Utvecklar/tillgängliggör rådgivning till företag


X


Utvecklar/tillgängliggör teknik, material och metoder


X


Utvecklar/tillämpar miljömässigt hållbar upphandling


X


Utvecklar/tillämpar ny digital teknik/lösningar

X

X


Utvecklar/tillämpar ny teknik, material, processer och metoder

XÖkad internationaliseringsgrad (import, export, värdekedjor)


X


Ökar digital kompetens (generell, icke-teknisk, specialist)

X

X


Ökar exportmognaden

XÖkar internationaliseringsgraden (import, export, värdekedjor)

XHur kommer ni dokumentera och sprida resultat under projekttiden med syfte att skapa ett lärande?

Här ska ni svara på några möjliga utfall av förstudien och hur ni ska gå vidare med dessa. Beskriv även hur resultatet av förstudien ska spridas efter projektet.

Indikatorer

På de indikatorer som presenteras ska ni sätta noll som målvärde. Ni ska svara Ej aktuellt på frågorna om hur ni gjort för att komma fram till ett målvärde.

8. Organisation

Här beskriver ni förstudiens organisation. Organisationen lägger grunden för genomförandekapaciteten. Förstudiens organisation utgörs av samtliga projektpartner.

Hur kommer projektets organisation vara uppbyggd för att genomföra projektet?

Beskriv vilka roller, funktioner och vilken kompetens som ni behöver för att genomföra projektet. Beskriv vad respektive part i projektorganisationen bidrar med, hur ert ägarskap ser ut, om projektet kommer ha en styrgrupp eller liknande styrande funktion.

Om ni har aktiviteter som är riktade till företag ska ni kort beskriva er tidigare erfarenhet av att arbeta och rapportera aktiviteter som utgör stöd till företag enligt reglerna om försumbart stöd och reglerna om statsstöd.

Max 4000 tecken.

Vilka andra liknande projekt eller verksamheter känner ni till?

Beskriv vilka andra liknande förstudier, projekt eller verksamheter som ni känner till och hur ni ska förhålla er till dem. Beskriv hur förstudien kompletterar den verksamhet som redan finns och hur kontakterna mellan er ska se ut och på vilket sätt ni ska dra nytta av tidigare resultat och erfarenheter.

Max 2000 tecken.

Hur ska ni internt i projektorganisationen arbeta för en inkluderande kultur för likvärdiga möjligheter att påverka projektets inriktning och resultat?

Beskriv hur ni kommer att arbeta för att nå en så jämn könsfördelning som möjligt i projektets interna organisation samt hur projektets beslutsprocesser kommer att möjliggöra en inkluderande kultur där olika röster kan komma till tals.

Max 2000 tecken

Beskriv vilken kompetens i hållbarhet som finns i organisationen, eller som avses rekryteras till organisationen?

Beskriv vad ni har för hållbarhetskompetens och hur ni kommer arbeta för att inkludera olika typer av representanter, med avseende på jämställdhet och mångfald för att få en bred förståelse av behoven ni ska utforska.

Max 2000 tecken.

Kommer ni i ert projekts genomförande att samverka eller samarbeta med andra aktörer än de som ingår i er projektorganisation?

Ja/nej

Om ja, beskriv vilka samarbetspartners ni har i genomförandet av förstudien. Hur är samarbetet utformat?

Beskriv vad för slags samarbete eller samverkan som kommer att genomföras och med vilka aktörer, samt hur det kommer att bidra till projektets genomförande.

Max 2000 tecken.

 

Söker ni stöd för aktiviteter som bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin?

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ja/nej

Om ja, hur bidrar samarbetet till målen i Östersjöstrategin?

Max 4000 tecken.

9. Arbetssätt

Att genomföra ett projekt kräver genomförandekapacitet. Här redogör ni för hur ni tänkt att hantera viktiga delar av projektetgenomförandet.

Hur har ni i projektets planering säkerställt att ni har förmåga att rapportera och redovisa kostnader och aktiviteter i projektet?

Beskriv vilka metoder ni kommer använda er av för att besvara förstudiens frågeställningar.

Max 4000 tecken.

Hur ska ni arbeta med kommunikation?

EU ställer krav på att projekt som får medel från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning informerar och sprider kunskap om EU-finansieringen.

Max 4000 tecken.

Som projektägare har vi förstått att vi måste samla in könsuppdelad statistik för de deltagare som får stöd genom projektet

Alla projekt är skyldiga att följa upp könsfördelningen hos deltagare som får stöd, vilket kommer att rapporteras till Tillväxtverket vid lägesrapportering.

Ja/Nej

Hur ska ni arbeta med inköp i projektet?

Beskriv hur ni i projektet kommer säkerställa att rätt tillvägagångssätt används vid inköp i projektet. Om det är flera partner i projektet beskriv hur ni säkerställer att inköp genomförs i enlighet med gällande regler.

Max 4000 tecken.

Hur har ni säkerställt projektets medfinansiering och hur ska projektets likviditet hanteras?

Förstudien är villkorad med klumpsumma. Detta innebär att ni kommer få ersättning enligt beslut om stöd först efter genomförd förstudie och efter att Tillväxtverket godkänt er slutrapport. Detta innebär att ersättning för kostnader sker i efterhand och är beroende av om er slutrapport godkänns. Här ska ni beskriva hur ni kan genomföra förstudien trots att ni får ersättning först i efterhand. Beskriv även om ni har kapacitet att genomföra förstudien även om Tillväxtverket inte godkänner er förstudie och inte betalar ut klumpsumma.

Max 4000 tecken.

Vad för risker har ni identifierat i projektet och vad föreslår ni för åtgärder?

Utgå från genomförd riskanalys för att beskriva risker och åtgärder. Genomförande av projekt innebär risker av olika slag. Det är viktigt att ni tar fram en plan för att hantera de risker som ni redan i förväg kan se i er verksamhet. En risk är inte något reellt eller fakta utan något som kan hända i framtiden. Om ni redan nu vet att ni har en snäv tidsplan så är det ingen risk. Involvera gärna olika kompetenser i arbetet, eftersom det ger projektet god framförhållning och beredskap.

I Handbok för EU-projekt 2021-2027 finns en mall för riskanalys. Ni kan använda mallen som stöd i ert arbetet med att identifiera risker före och efter projektperioden.

Beskriv utifrån er analys de risker som har ett medelhögt och högt riskvärde. Beskriv vad för åtgärder ni föreslår kopplat till respektive risk.

Max 2000 tecken.

Beskriv utifrån era gällande riktlinjer och policies hur kommer ni ta hänsyn till dessa i ert projekt?

Tillväxtverket ställer krav på att projektet arbetar i enlighet med projektägarens gällande riktlinjer och policies, som exempelvis er miljöpolicy, mötes- och resepolicy och jämställdhetsplan.

Max 2000 tecken.

Beskriv hur ni kommer att arbeta med att dokumentera, sprida och ta tillvara på resultat under projekttiden? Beskriv också hur ni vill säkra att resultaten tas tillvara under projekttiden?

För att kunna visa vad projektet ger för resultat och för att kunna rapportera till Tillväxtverket om projektet behöver ni samla in information som visar vad ni gör i projektet.

Max 4000 tecken.

10. Budget

När ni gör er ansökan ska ni lämna specificerade uppgifter om projektets kostnader och finansiering i en separat planeringsbudget som ni bifogar ansökan om stöd.

Ni ska som kostnadsslag använda klumpsumma. Som belopp anger ni det belopp som ni kommit fram till med hjälp av er planeringsbudget. Under avsnittet för Medfinansiering fyller ni i den medfinansiering ni har i projektet.

Projektintäkter

 • Ange i första fältet vad det är för intäkt och hur den beräknats.
 • I det andra fältet fyller ni i det belopp ni räknat fram.

Medfinansiering

Offentlig kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange från vilket anslag medfinansieringen kommer i det andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Privat kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Offentliga och privata bidrag i annat än pengar

Bidrag i annat än pengar är både en kostnad i kostnadsbudgeten och en finansiering i finansieringsplanen. Fyll bara i beloppet i finansieringsplanen så genereras det till kostnadsbudgeten.

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange vad medfinansieringen består av i andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Beräkning av stöd

Här ska det framgå vilket belopp ni söker stöd för från EU. Beräkningen av EU-medel sker automatiskt utifrån de kostnader och den medfinansiering som ni anger i budgeten.

Det finns begränsningar för hur stor EU:s stödandel får vara. Det är därför viktigt att ni har tillräcklig medfinansiering. Min ansökan har ingen automatisk spärr i beräkningen utan ni måste själva kontrollera att sökt andel inte är för hög.

11. Kontakter

Ange de personer som kan bli intressanta för oss att kontakta i samband med ansökan men även de personer som du vill ska kunna arbeta med och logga in i ansökan om utbetalning.

OBS: Samtliga kontakter du lägger till kommer att få ett e-post i samband med att en ansökan om stöd skickas in till oss.

12. Bilagor

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan om förstudie:

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan
 • Inköps- och upphandlingsplan
 • Detaljerad planeringsbudget i excelmall för förstudier
 • Om aktuellt. Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, Regionalfondsfinansiering i motstående program i landet ifråga.
 • Om aktuellt. Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Kontrollera, signera och skicka din ansökan

För att signera er ansökan, när ni loggat in via användarkontot, använder ni ett missiv. Missivet får ni genom att klicka på Signera manuellt vid aktuell ansökan i vyn Mina Ansökningar i Min Ansökan.

När ni skrivit ut missivet ska behörig firmatecknare skriva under det. Missivet ska därefter skannas in och skickas in via kompletteringsfunktionen i Min ansökan.

Missivet kommer därmed inte att komma in till Tillväxtverket samtidigt som ansökan. Om Tillväxtverket börjar att handlägga er ansökan innan vi fått ert missiv kommer ni att få en begäran från handläggaren att komplettera med detta. Tillväxtverket avslår alltså inte er ansökan om missivet saknas när er ansökan börjar handläggas.

PDF-version