Tillväxtverket
eu-logotyp

Så fyller ni i ansökan om stöd

Innan ni fyller i ansökan om stöd för programperioden 2021-2027 är det viktigt att planera och fundera utifrån de frågor och områden som ansökan innehåller. En förutsättning för att kunna söka stöd är att det finns en öppen utlysning.

Konkreta anvisningar till Min ansökan

I menyn här nedan finns information om hur ansökan ser ut och vad som ska besvaras i respektive fält i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Informationen är en spegling av det som finns i Min ansökan just nu men mindre skillnader kan förekomma i de fall Min ansökan uppdateras.

Obligatoriska bilagor till ansökan

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan för samtliga projekt:

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan
 • Inköps- och upphandlingsplan

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande bilagor obligatoriska:

 • Detaljerad planeringsbudget i excelmall för förstudier
 • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt.
 • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, Regionalfondsfinansiering i motstående program i landet ifråga.
 • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Bekräftelse av åtagande

Alla projektpartner, inklusive projektägaren, ska fylla i formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”. Projektägaren ska skicka in en kopia av undertecknade inom fyra veckor från meddelande om beslut om stöd.

Mallar för bilagorna som ska skickas med ansökan.

Ni ska skriva er ansökan på svenska.

1. Övergripande

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i övergripande uppgifter om projektet.

Projektnamn

Projektnamnet ska vara kortfattat och enkelt. Ange även vad ni kommer att kalla projektet internt, om det är något annat än själva projektnamnet, till exempel en förkortning.

Datum för projektstart och projektslut

Ange datum för när ert projekt ska starta och när det ska avslutas.

I vilken eller vilka kommuner kommer insatserna genomföras?

Välj kommuner.

Söker ni finansiering för en förstudie?

Ja/Nej

Söker ni finansiering för ett ramprojekt?

Ja/Nej
Om ja, beskriv stödordningen

Har projektet genomfört den hållbarhetsanalys som beskrivs i EU-handboken?

Ja/Nej

Söker ni finansiering för att investera i infrastruktur?

Om ja,
- Intygande om att investeringen har en förväntad livslängd på minst fem år
- Intygande om genomförd klimatsäkring

Sammanfatta projektet

Beskriv projektet kort och enkelt utifrån utmaning, projektmål, målgrupp, arbetssätt, aktiviteter och den förändring som ni vill se hos målgruppen. Om ni beviljas stöd kommer texten att publiceras på Tillväxtverkets hemsida. Det är därför viktigt att projektsammanfattningen inte innehåller någon konfidentiell information.

Max 1000 tecken

2. Projektägare

Projektägaren är den organisation som samordnar projektet, tar emot Tillväxtverkets beslut om stöd och utbetalning av stöd och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt Allmänna villkor.

Sök på organisationsnummer eller -namn

Sök och lägg till er organisation.

Välj arbetsställe

Momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Vem är organisationens firmatecknare?

Ange namn.

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

Organisationens hemsida

Ange adress

Betalsätt

Ange betalsätt

Ansöker ni om förskott?

Projektägare med svag likviditet eller särskilda skäl kan söka förskott med upp till halva stödet men maximalt 400 000 kronor totalt för projektet under projektperioden .

Om ja, belopp för förskott samt motivering.

3. Projektpartner

Här lägger ni in era projektpartner. Alla organisationer som deltar i utformningen och bidrar i genomförandet av projektet är partner. Det innebär bland annat att en organisation som bidrar till genomförandet i form av bidrag i annat än pengar är en projektpartner.

En organisation som endast bidrar med medfinansiering utan att delta i projektets genomförande är inte en projektpartner utan en finansiär som ni tar upp i budgeten.

Ange momsregistreringsnummer

Uppgifter om momsregistreringsnummer ska bara fyllas i av utländska aktörer som deltar i projektet.

Ange vem som är organisationens firmatecknare

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling eller annan upphandlingslagstiftning?

Om organisationen omfattas av offentlig upphandling ansvarar ni för att era upphandlingar och köp i projektet följer aktuell upphandlingslagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Om ni inte omfattas av upphandlingslagstiftning ska ni följa det särskilda inköpsförfarandet.

4. Utmaningar och behov

Beskriv vad projektet ska bidra till att förändra och vilka utmaningar ni ska arbeta med.

Beskriv kortfattat ert projektmål

Projektmålet ska beskriva det tillstånd som har uppnåtts vid projektslut. Det ska ha tydlig koppling till det specifika målet i utlysningen.

Projektmålet ska uppfylla SMART-kriterierna:

 • Specifikt - Exakt vad ska ha uppnåtts när projektet avslutas?
 • Mätbart - Hur vet vi att målet har nåtts?
 • Accepterat - Hur viktigt är det att målet nås? Varför?
 • Realistiskt - Är målet rimligt? Vad behöver göras för att målet ska nås?
 • Tidsbundet - Målet ska vara uppnått när projektet avslutas.

Max 1000 tecken.

Vilken utmaning i utlysningen ska projektet bidra till att lösa?

I utlysningen framgår det vilken eller vilka utmaningar som projektet förväntas lösa.

Max 1000 tecken.

Beskriv nuläget som projektet ska bidra till att förändra

Utgå från fakta och analys. Förklara vem/vilka som har behov av ert projekt och varför. Här ska ni konkretisera utmaningen för projektet genom att beskriva rådande nuläge som projektet ska bidra till att förändra. Beskrivningen ska ge en förståelse av målgruppens behov och varför projektet behövs. Det ska framgå hur identifierade utmaningar stämmer överens med utlysningens inriktning för en omställning till en hållbar utveckling.

Max 4000 tecken

Vilka av de globala målen i Agenda 2030 förväntas projektet bidra till
i regionen på lång sikt?

Utlysningen ger en vägledning av vilka globala mål som är aktuella. Förändringarna hos målgruppen ska skapa förändringar på samhällsnivå i linje med de globala målen.

Motivera valet av Agenda 2030 mål.

Max 4000 tecken

5. Målgrupp

Målgruppen är kärnan i ert projekt. Det är den ni ska nå med era insatser och aktiviteter. Aktiviteterna ska öka förmågan och ändra beteenden hos målgruppen. Det här ska i sin tur leda till en förändring i regionen.

Välj en primär målgrupp för projektets aktiviteter under projektperioden

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Välj eventuellt eller flera sekundära målgrupper för projektets aktiviteter under projektperioden (valfri)

 • Små och medelstora företag
 • Företagsfrämjande aktörer
 • Individer i regionen
 • Offentliga organisationer
 • Sociala företag
 • Akademi och forskningsaktörer
 • Idéburna organisationer

Beskriv projektets målgrupp och deras behov

Som stöd i ert arbete med att besvara frågan kan ni utgå från följande frågor:

 • Hur ser projektets målgrupp ut när det gäller mångfald och jämställdhet?
 • Hur ser sammansättningen ut i den bransch som projektet riktar sig till och varför ser det ut som det gör?
 • Hur ser fördelningen ut mellan exempelvis kön, ålder, bakgrund, funktionsvariationer, geografi?
 • Vilka behov av projektet har målgruppen?

Utgå band annat ifrån relevant könsuppdelad statistik. Vi vill med denna fråga få er som söker att genom kartläggning av den eventuella strukturella obalansen bredda representationen hos projektets målgrupp och därigenom få en mindre homogen grupp. Insikten ni redovisar här bör vara med er i genomförandet av projektet när ni bjuder in och samarbetar med målgruppen i aktiviteterna.

Max 4000 tecken.

Vad har ni för tidigare erfarenhet av målgruppen?

För att beskriva er erfarenhet av målgruppen kan ni exemplifiera med tidigare genomförda aktiviteter och projekt mot målgruppen. Det kan även vara annan erfarenhet eller kunskap som motiverar sökt projekt. Ni kan till exempel lyfta fram studier, rapporter eller andra erfarenheter.

Max 2000 tecken

Hur har ni arbetat för att inkludera målgruppen i förberedelserna av projektet?

Här ska ni beskriva på vilket sätt målgruppen har inkluderats i förberedelserna av projektet. Har exempelvis målgruppen varit involverade vid framtagande av ansökan och på vilket sätt har det i så fall gått till.

Max 2000 tecken

Hur ska ni arbeta för att inkludera målgruppen i genomförandet av projektet?

Här ska ni beskriva på vilket sätt ni tänker skapa förutsättningar för projektets aktiviteter ska nå målgruppen. Hur ni avser att arbeta, genomföra och följa upp att det är rätt målgrupp som nås och bearbetas under projekttiden.

Max 1000 tecken

Vilken huvudsaklig bransch ska projektets aktiviteter bidra till?

Lista över valbara branscher

tabell branscher


Bransch

1

Jord- och skogsbruk

2

Fiske

3

Vattenbruk

4

Andra sektorer inom den blå ekonomin

5

Framställning av livsmedelsprodukter och drycker

6

Framställning av textilier och textilprodukter

7

Tillverkning av transportmedel

8

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

9

Andra ospecificerade tillverkningsindustrier

10

Byggnadsverksamhet

11

Utvinning av mineral

12

El, gas, ånga, varmvatten och luftkonditionering

13

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

14

Transport och lagring

15

Informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive telekom

16

Partihandel och detaljhandel

17

Turism-, hotell- och restaurangverksamhet

18

Finans- och försäkringsverksamhet

19

Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänster

20

Offentlig förvaltning

21

Utbildning

22

Hälso- och sjukvård

23

Socialt arbete samt samhälleliga och personliga tjänster

24

Miljörelaterad verksamhet

25

Kultur, nöje, den kreativa sektorn och fritid

26

Andra ospecificerade tjänster

6. Aktiviteter

I det här avsnittet beskriver ni vad ni planerar att göra i projektet. Projektet delas upp i arbetspaket som i sin tur består av aktiviteter. Arbetspaketen ska leda till att nå det specifika målet. Ni kan lägga till flera arbetspaket.

Ni ska uppge:

 • Namn på arbetspaket
 • Kostnad
 • Startdatum
 • Slutdatum

Beskriv hur arbetspaketet är ett steg mot att nå projektmålet.

Till exempel vilken förändring man kan se hos målgruppen efter att arbetspaketet är genomfört. Som till exempel ökad kunskap inom ett visst område.

Max 2000 tecken.

Aktiviteter

 • Namn på aktiviteten
 • Kostnad
 • Beskriv aktiviteten

  Sträva i er beskrivning av aktiviteter efter att renodla och att inte blanda ihop flera aktiviteter i en och samma beskrivning. Ni ska istället vid behov lägga upp flera aktiviteter under ett och samma arbetspaket.

  Av er beskrivning av aktiviteten ska det tydligt framgå:
  • Vad ni ska göra.
  • Hur ni utformat aktiviteten med hänsyn till den kunskap som ni fått om målgruppen och dess behov.
  • Vilka förmågor som ska stärkas hos målgruppen och hur.
  • Hur aktiviteten ska bidra till projektets genomförande.
  • Vad för resultat förväntar ni er ha uppnått direkt efter att genomförd aktivitet.
  • Vem som genomför aktiviteten i projekt med flera parter och hur arbetet gynnar målgruppen.

  Om det i projektet handlar om aktiviteter där företag är målgrupp ska det tydligt framgå vad företagen tar emot, det vill säga om det rör sig om pengar eller vad för värde som skapas genom de stödjande aktiviteterna. Det ska också framgå hur ni beräknat värdet av stödet. Aktiviteten ska redovisas separerad från andra aktiviteter.

  Om projektet har Socialfondsaktiviteter ska det tydligt framgå vad för kompetensutveckling som individen ska få, i vilka aktiviteter och till vilket belopp. Det ska framgå hur ni beräknat värdet av aktiviteten och den ska redovisas separerad från andra aktiviteter.

På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen?

Vilka risker för målkonflikter har ni identifierat? Och kommer ni att hantera de identifierade målkonflikterna, i så fall hur?

Max 4000 tecken.

7. Förväntat resultat

Här ska ni beskriva vilka förändringar hos målgruppen eller målobjekten som aktiviteterna förväntas leda till. Dessa förändringar är förväntade resultat i ert projekt. Det handlar om stärkta förmågor som leder till förändrade beteenden hos målgruppen eller målobjektet.

Var ska resultaten uppstå?

Aktiviteterna i projektet förväntas leda till resultat. De förväntas uppstå i en eller flera av dessa tre:

 1. I enskilda företag
 2. I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)
 3. I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Ange vilka resurser som målgrupperna/målobjekten förväntas få tillgång till

Här ska ni ange vad målgruppen kommer få tillgång till efter genomfört projekt.

I tabellen nedan ser ni vilka förmågor ni kan välja i respektive resultatkedja

Tabell resurser

Resultatkedjor →

Förmågor ↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Beslutsunderlag, stöddokument och strategier

X

X

X

Förändrade attityder och synsätt

X

X


Förbättrat/förstärkt ledarskap

X

XKapital

XKapital till stödstrukturer


X


Kapital till investeringar eller infrastrukturX

Nya överenskommelser

X

X

X

Nya metoder och arbetssätt

X

X

X

Nya material

X

X


Nya processer

X

X


Nya/förbättrade anläggningar

X

X


Nya marknader (utanför Sverige)

XNya marknader (i Sverige)

XNya kontakter

X

X


Ny teknik

X

X


Nya forskningsområden


X


Relevant kunskap

X

X

X

Rådgivning/vägledning


X


Samverkan och kunskapsöverföring

X

X


Samverkansarenor (Akademi, offentliga, företag, sociala)


X


Samverkansarenor (företag till företag)X


Samverkansarenor (offentliga till företag)XUtbildningX


Vad förväntas målgruppen göra? Alternativt vad förväntas målobjektens nya eller förbättrade funktion vara?

I tabellen nedan ser ni vilka beteenden ni kan välja för respektive resultatkedja

Tabell förmågor

Resultatkedjor →

Beteenden↓

I enskilda företag

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

Använder resurseffektiv teknik, metod och processer

X

X


Använder teknik och infrastruktur för ren energi

X

X


Attraherar kapital

XDeltar i digitala innovationshubbar


X


Deltar i, etablerar demonstrationsmiljöer

X
Deltar/startar projekt med internationell samverkan


X


Etablerar digitala innovationshubbar


X


Etablerar forsknings- innovations- och verifieringsprocesser


X


Etablerar ny anläggning för ortssammanbindande nätX

Etablerar ny forsknings- och innovationsmiljöX

Etablerar ny infrastruktur (fysisk/digital) för utbildning

X

Etablerar ny infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)
X

Etablerar ny infrastruktur för transporter


X

Etablerar ny samverkan


X


Expanderar verksamheten

XFörebygger och reducerar avfall

X

X


Genomför generationsskiften

XGenomför kompetensutveckling

X

X


Installerar ny digital teknikX

Installerar ny uppkopplingsteknik (hög överföringshastighet)
X


Samarbetar med företag (tillämpad forskning, tekniköverföring)XSamarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer

X

X


Skalar upp metoder, processer och arbetssätt

X


XStartar eller etableras i regionen

XStartar och/eller genomför acceleratorprogram, inkubatorer

X
Tar fram nya strategier, besluts- och planeringsunderlag

X

Tar fram nya strategier, beslutsunderlag, policys/riktlinjer
X
Tillgängliggör finansieringslösningar till företag
X
Tillgängliggör konsumentinformation (klimat &miljö)

X

Uppgraderar anläggning för ortsammanbindande nät
X

Uppgraderar befintlig digital teknik
X

Uppgraderar befintlig forsknings- och innovationsmiljöX

Uppgraderar befintlig infrastruktur för transporterX

Uppgraderar infrastruktur (fysisk/digital) för utbildningX

Uppgraderar infrastruktur för energi (förnybar, energiförsörjning, lagring m.m)X

Utvecklar arenor, kluster och nätverk


XUtvecklar ett hållbart företagande (jämställdhet)

X

Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat)

XUtvecklar ett hållbart företagande (mångfald & integration)

XUtvecklar hållbarhetsarbetet (jämställdhet)


X


Utvecklar hållbarhetsarbetet (miljö och klimat)


X


Utvecklar hållbarhetsarbetet (mångfald och integration)


X


Utvecklar innovationer

X

X


Utvecklar områden för strategiska satsningar (smart specialisering)


X


Utvecklar strategisk kompetensförsörjning

X

XUtvecklar teknik & infrastruktur för klimatanpassning och biologisk mångfald

X

X


Utvecklar/etablerar test - och demonstrationsmiljöer


X
Utvecklar/tillgängliggör acceleratorprogram och inkubatorprocesser


XUtvecklar/tillgängliggör nya utbildningar


X


Utvecklar/tillgängliggör rådgivning till företag


X


Utvecklar/tillgängliggör teknik, material och metoderXUtvecklar/tillämpar miljömässigt hållbar upphandling


X


Utvecklar/tillämpar ny digital teknik/lösningar

X

X


Utvecklar/tillämpar ny teknik, material, processer och metoder

XÖkar digital kompetens (generell, icke-teknisk, specialist)


XXÖkar exportmognaden

X

Ökar internationaliseringsgraden (import, export, värdekedjor)

X

X


Indikatorer

Indikatorer är EU-kommissionens sätt att utifrån förbestämda mätområden följa upp resultat i projekt. Vilka indikatorer som just ert projekt ska mäta beror på vad projektet ska uppnå. Just nu ska ni ange ett målvärde. Det betyder att ni ska uppskatta hur mycket ni kommer att ha uppnått på varje indikator när projektet är slut. Om ert projekt blir beviljat ska ni mäta indikatorerna under projekttiden och rapportera in utfall två gånger per år.

Aktivitetsindikator (outputindikator)

Aktivitetsindikatorerna fångar resultat som uppstår direkt vid genomförandet av en aktivitet. Aktivitetsindikatorerna ska därför rapporteras till oss löpande under projektperioden.

Resultatindikator

Resultatindikatorerna fångar resultat av flera aktiviteter på längre sikt, och ska rapporteras till oss vid projektavslut.

8. Organisation

Här beskriver ni projektets organisation. Organisationen lägger grunden för genomförandekapaciteten. Projektets organisation utgörs av samtliga projektpartner.

Hur kommer projektets organisation vara uppbyggd för att genomföra projektet?

Beskriv vilka roller, funktioner och vilken kompetens som ni behöver för att genomföra projektet. Beskriv vad respektive part i projektorganisationen bidrar med, hur ert ägarskap ser ut, om projektet kommer ha en styrgrupp eller liknande styrande funktion.

Om ni har aktiviteter som är riktade till företag ska ni kort beskriva er tidigare erfarenhet av att arbeta och rapportera aktiviteter som utgör stöd till företag enligt reglerna om försumbart stöd och reglerna om statsstöd.

Max 4000 tecken.

Vilka andra liknande projekt eller verksamheter känner ni till?

Beskriv vilka liknande projekt eller verksamheter som pågår och hur ni kommer förhålla er till dem.

Sökt stöd kan inte finansiera insatser som ingår i er ordinarie verksamhet. Ni ska därför beskriva följande:

 • Om liknande verksamhet pågår i er organisation, i Sverige eller internationellt och hur ert projekt i de fallen ska förhålla sig till den/de verksamheterna.
 • Om liknande insatser pågår måste ni beskriva hur ert projekt kompletterar den verksamhet som redan finns och hur kontakterna mellan er ska se ut.
 • Hur ska ni dra nytta av resultat och erfarenheter från eventuella liknande verksamheter som ni eller andra drivit tidigare.

Max 2000 tecken.

Hur ska ni internt i projektorganisationen arbeta för en inkluderande kultur för likvärdiga möjligheter att påverka projektets inriktning och resultat?

Beskriv hur ni kommer att arbeta för att nå en så jämn könsfördelning som möjligt i projektets interna organisation samt hur projektets beslutsprocesser kommer att möjliggöra en inkluderande kultur där olika röster kan komma till tals.

Max 2000 tecken

Beskriv vilken kompetens i hållbarhet som finns i organisationen, eller som avses rekryteras till organisationen?

Hållbarhetskompetens säkerställer projektets genomförbarhet och möjlighet att nå sina mål.

Max 2000 tecken.

Kommer ni i ert projekts genomförande att samverka eller samarbeta med andra aktörer än de som ingår i er projektorganisation?

Ja/nej

Om ja, beskriv vad för slags samarbete eller samverkan som kommer att genomföras och med vilka aktörer, samt hur det kommer att bidra till projektets genomförande. 

Beskriv vilka aktörer ni kommer samarbeta tillsammans med, i vilka aktiviteter och på vilket sätt. Det ska framgå av beskrivningen hur arbetet bidrar till projektets genomförande. Redogör för om någon av de aktörer som ni arbetar tillsammans med finns utanför programområdet. Om ert projekt är ett Östersjöstrategiprojekt finns det frågor nedan som ni särskilt ska besvara.

Max 2000 tecken.

Söker ni stöd för aktiviteter som bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin?

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ja/nej

Om ja, hur bidrar samarbetet till målen i Östersjöstrategin?

Max 4000 tecken.

9. Arbetssätt

Att genomföra ett projekt kräver genomförandekapacitet. Här redogör ni för hur ni tänkt att hantera viktiga delar av projektetgenomförandet.

Hur har ni i projektets planering säkerställt att ni har förmåga att rapportera och redovisa kostnader och aktiviteter i projektet?

Den administrativa kapaciteten är en förutsättning för att kunna driva och rapportera ett Regionalfondsprojekt. Ni ska beskriva hur det ska utföras.

Max 4000 tecken.

Hur ska ni arbeta med kommunikation?

EU ställer krav på att projekt som får medel från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning informerar och sprider kunskap om EU-finansieringen.

Beskriv här kort hur ni ska kommunikationsplanera och sprida era resultat:

 • Målgrupp: Vem eller vilka ska ni kommunicera med?
 • Kommunikationsmål: Vad vill ni att målgruppen ska kunna, tycka och göra?
 • Budskap: Vad vill ni berätta som är till nytta för målgruppen?
 • Kanaler: Vilka kanaler ska ni använda?
 • Inkludering: Beskriv hur projektet kommer att arbeta med inkluderande kommunikation och anpassa den externa kommunikationen och marknadsföringen för att nå ut till en mångfald av representanter i målgruppen med tex olika bakgrund, kön, ålder och geografi.

EU ställer också krav på er kommunikation. Till exempel ska EU-logotypen användas på rätt sätt och en kort beskrivning av projektets syfte, resultat och det ekonomiskt stödet ska även finnas med på er eventuella hemsida och i sociala kanaler. Mer om kraven kan ni läsa i Handbok för EU-projekt 2021-2027

Max 4000 tecken.

Som projektägare har vi förstått att vi måste samla in könsuppdelad statistik för de deltagare som får stöd genom projektet

Alla projekt är skyldiga att följa upp könsfördelningen hos deltagare som får stöd, vilket kommer att rapporteras till Tillväxtverket vid lägesrapportering.

Ja/Nej

Hur ska ni arbeta med inköp i projektet?

Beskriv hur ni i projektet kommer säkerställa att rätt tillvägagångssätt används vid inköp i projektet. Om det är flera partner i projektet beskriv hur ni säkerställer att inköp genomförs i enlighet med gällande regler.

Max 4000 tecken.

Hur har ni säkerställt projektets medfinansiering och hur ska projektets likviditet hanteras?

Ni rekvirerar stöd efter det att ni upparbetat och betalat era kostnader. Det innebär att ni kommer vara tvungna att ligga ute med kostnader i väntan på att Tillväxtverket godkänner er ansökan om utbetalning och betalar ut sökt stöd.

Max 4000 tecken.

Vad för risker har ni identifierat i projektet och vad föreslår ni för åtgärder?

Utgå från genomförd riskanalys för att beskriva risker och åtgärder.

Max 2000 tecken.

Beskriv utifrån era gällande riktlinjer och policies hur kommer ni ta hänsyn till dessa i ert projekt?

Tillväxtverket ställer krav på att projektet arbetar i enlighet med projektägarens gällande riktlinjer och policies, som exempelvis er miljöpolicy, mötes- och resepolicy och jämställdhetsplan.

Max 2000 tecken.

Beskriv hur ni kommer att arbeta med att dokumentera, sprida och ta tillvara på resultat under projekttiden? Beskriv också hur ni vill säkra att resultaten tas tillvara under projekttiden?

För att kunna visa vad projektet ger för resultat och för att kunna rapportera till Tillväxtverket om projektet behöver ni samla in information som visar vad ni gör i projektet och mäta de indikatorer som projektet omfattas av. Det handlar också om att lära av erfarenheter och kunskap samt agera på dem.

Max 4000 tecken.

10. Budget

När ni gör er ansökan ska ni lämna uppgifter om projektets kostnader och finansiering. Ni ska utgå från er detaljerade planeringsbudget när ni fyller i budgeten. Tänk på att innehållet i budgetens kostnadsslag ska specificeras.

Vilka kostnadsslag som är aktuella för er att fylla i avgörs av det sätt att budgetera kostnader som ni använder. Här finner ni information om hur ni planerar er budget: Planera er budget - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Kostnadsslag

Klumpsumma för projekt med en budget om högst 1 860 000 kr

När ni gör er ansökan ska ni lämna specificerade uppgifter om projektets kostnader och finansiering i en separat planeringsbudget som ni bifogar ansökan om stöd.

Ni ska som kostnadsslag använda klumpsumma. Som belopp anger ni det belopp som ni kommit fram till med hjälp av er planeringsbudget. Under avsnittet för Medfinansiering fyller ni i den medfinansiering ni har i projektet.

Personal + schablon upp till 40% för indirekta kostnader

Löner

 • Ange roll i projektet, beräknad månadslön och sysselsättningsgrad i det första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive roll för hela projektperioden

Lönebikostnader

Fyll i den procentsats för lönebikostnader som gäller för varje organisation som deltar i projektet. Lönebikostnadsschablonen används under hela projekttiden. Bifoga underlag som visar hur ni räknat fram procentsatsen.

Underlag om hur ni räknat fram procentsatsen ska bifogas.

Schablonkostnader upp till 40% i indirekta kostnader

Fyll i den procentsats som gäller för ert projekt

Projekt med faktiska kostnader

Löner

 • Ange roll i projektet, beräknad månadslön och sysselsättningsgrad i det första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive roll för hela projektperioden

Lönebikostnader

Fyll i den procentsats för lönebikostnader som gäller för varje organisation som deltar i projektet. Lönebikostnadsschablonen används under hela projekttiden. Bifoga underlag som visar hur ni räknat fram procentsatsen.

Schablonkostnader

Schablon för indirekta kostnader på upp till 15% eller schablon för indirekta kostnader på upp till 25% för högskolor, universitet eller forskningsinstitut ska användas.

Fyll i den procentsats som gäller för ert projekt

Externa tjänster

 • Ange vilken typ av tjänst det rör sig om i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive tjänst för hela projektperioden

Resor och logi

 • Ange planerade resor i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive resa för hela projektperioden

Investeringar, material och lokaler

 • För investeringar och utrustning:
  • Ange investeringsobjekt, antal samt beräknad inköpsmånad i första fältet.
  • Ange total beräknad kostnad för respektive investering för hela projektperioden
 • För lokaler (enbart externa):
  • Ange vilken typ av lokal det rör sig om i första fältet. Ange total beräknad kostnad för respektive lokal för hela projektperioden

För samtliga projekttyper gäller

Projektintäkter

 • Ange i första fältet vad det är för intäkt och hur den beräknats.
 • I det andra fältet fyller ni i det belopp ni räknat fram.

Medfinansiering

Offentlig kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange från vilket anslag medfinansieringen kommer i det andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Privat kontantfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Offentliga och privata bidrag i annat än pengar

Bidrag i annat än pengar är både en kostnad i kostnadsbudgeten och en finansiering i finansieringsplanen. Fyll bara i beloppet i finansieringsplanen så genereras det till kostnadsbudgeten.

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange vad medfinansieringen består av i andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för hela projektperioden

Beräkning av stöd

Här ska det framgå vilket belopp ni söker stöd för från EU. Beräkningen av EU-medel sker automatiskt utifrån de kostnader och den medfinansiering som ni anger i budgeten.

Det finns begränsningar för hur stor EU:s stödandel får vara. Det är därför viktigt att ni har tillräcklig medfinansiering. Min ansökan har ingen automatisk spärr i beräkningen utan ni måste själva kontrollera att sökt andel inte är för hög.

11. Kontakter

Ange de personer som kan bli intressanta för oss att kontakta i samband med ansökan men även de personer som du vill ska kunna arbeta med och logga in i ansökan om utbetalning.

OBS: Samtliga kontakter du lägger till kommer att få ett e-post i samband med att en ansökan om stöd skickas in till oss.

12. Bilagor

Här bifogar ni efterfrågade bilagor. De bilagor som kan vara aktuella framgår av utlysningen.

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan för samtliga projekt:

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan
 • Inköps- och upphandlingsplan

Kontrollera, signera och skicka din ansökan

För att signera er ansökan, när ni loggat in via användarkontot, använder ni ett missiv. Missivet får ni genom att klicka på Signera manuellt vid aktuell ansökan i vyn Mina Ansökningar i Min Ansökan.

När ni skrivit ut missivet ska behörig firmatecknare skriva under det. Missivet ska därefter skannas in och mejlas alternativt skickas per post till Tillväxtverkets kontor för det program ni ansöker om stöd från.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor

Missivet kommer därmed inte att komma in till Tillväxtverket samtidigt som ansökan. Om Tillväxtverket börjar att handlägga er ansökan innan vi fått ert missiv kommer ni att få en begäran från handläggaren att komplettera med detta. Tillväxtverket avslår alltså inte er ansökan om missivet saknas när er ansökan börjar handläggas.

Frågor om tjänsten Min ansökan

PDF-version