Tillväxtverket
eu-logotyp

Genomföra och rapportera

När ni har blivit beviljade stöd är det dags att starta igång projektet. Under det här avsnittet läser ni om hur ni förbereder er projektstart, vad som gäller under genomförandet, hur ni rapporterar och avslutar ert projekt.

Vi rekommenderar att ni besöker handboken kontinuerligt. Det går även att prenumerera på uppdateringar av Handbok för EU-projekt

Beslut om stöd

Förbered projektstarten

När ni har beviljats stöd ansvarar ni för att följa beslutet om stöd och gällande regelverk. Sätt er därför ordentligt in i ert beslut och de krav som följer av det.

Delta i uppstartsmöte

Ni som beviljas stöd kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte. Mötet kan vara ett individuellt möte mellan Tillväxtverket och projektet eller hållas samlat för ett flertal projekt med projektstart som sker ungefär samtidigt.

Genomför arbete i enlighet med beslut

Ni ska alltid meddela om ert projekt får ändrade förutsättningar som gör att ni inte kan bedriva arbetet i enlighet med beslut om stöd. I de fallen kan ni behöva begära ändring.

Rapportera

Ni som beviljats stöd ska rapportera till Tillväxtverket under tiden ni arbetar med projektet och när ni avslutar det. Hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder framgår av ert beslut om stöd.

Ansökan om utbetalning

Vid varje ansökan om utbetalning ska ni skicka med rapporter och ekonomisk redovisning. Vilka rapporter som ska bifogas beror på vilken period ni ansöker om utbetalning för.

Vissa typer av projekt och aktiviteter omfattas av särskilda krav.

Revision och kontroll

Ni som projektägare och projektpartner ska hantera projektets dokumentation öppet och vara förberedda på att ert projekt kommer att granskas. Granskning och kontroller kan göras av flera parter och på olika sätt.

Avsluta ert projekt

Det finns särskilda riktlinjer för vad som krävs när ni ska avsluta ert projekt, och krav på dokumentation och arkivering efter projektslut.

PDF-version