Tillväxtverket
eu-logotyp

Krav på projektet

Ett projekt som får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Fonden för en rättvis omställning omfattas av en rad grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av alla krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet, samt hur de förhåller sig till ansökan om stöd.

Ni som söker stöd och eventuellt blir projektägare och projektpartner ansvarar för att ta del av de regler som gäller. Det gör ni enklast genom att ta del av all information som finns under avsnitten Kan ni söka EU-stöd, och för vad? samt Krav och styrande dokument.

 • Krav och urvalskriterier
  Beskriver de grundläggande krav, urvalskriterier och villkor som ert projekt behöver uppfylla för att kunna ta emot stöd. 
 • Lev upp till EU-stadgan
  EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av regionalfonden eller FRO får inte bryta mot dessa regler.
 • Uppfyll EU-programmens mål
  EU-programmen är i de styrande EU-förordningarna uppdelade i politiska och specifika mål. Alla projekt som finansieras av Regionalfonden måste bidra till att uppfylla något av de specifika mål som finns beskrivet i det program ni söker stöd från.
 • Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen
  Hur ska ni som EU-projekt använda logotypen? Vilka krav gäller i sociala kanaler? Här kan ni läsa om vilka regler ni måste följa för att uppfylla informationsansvaret som stödmottagare.
 • Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp
  Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att era upphandlingar och köp följer aktuell upphandlingslagstiftning eller det särskilda inköpsförfarandet som bygger på principerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Planera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och köpen på ett korrekt sätt.
 • Stöd till företag
  Om ert projekt innebär att företag gynnas ska projektet följa EU:s statsstödsregler.
 • Uppföljning och utvärdering
  Tillväxtverkets krav på uppföljning omfattar alla projekt. Tillväxtverkets krav på projektutvärdering omfattar endast projekt som omsluter minst 12 miljoner kronor.
 • Bidra till Östersjöstrategin
  Östersjöstrategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Ett projekt anses bidra till strategin när det har en transnationell påverkan, det vill säga att projektet har effekt på flera länder i regionen.
 • Särskilda krav på vissa typer av projekt
  Några typer av projekt och aktiviteter omfattas av särskilda regler, eller måste organiseras på ett speciellt sätt.
 • Dokumentera projektet och arkivera handlingarna
  Tillväxtverket har rätt att följa upp ert projekt genom att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper hos projektägare, projektpartner och medfinansiärer.
PDF-version