Tillväxtverket
eu-logotyp

Så bedömer Tillväxtverket er ansökan

När ni har skickat er ansökan kontrollerar Tillväxtverket om projektet kan komma ifråga för stöd. Om projektet kan få stöd går det vidare till en prioritering, där de projekt som bäst svarar mot målen prioriteras.

Urvalsprocessen

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan

När en ansökan kommer in till Tillväxtverket börjar den att handläggas. Det handlar bland annat om att kontrollera att projektets verksamhet innefattar de grundläggande förutsättningar som gäller. Till exempel ska ert projekt bidra till att uppnå resultaten och de specifika målen för den investeringsprioritering som ni ansöker om stöd från.

Tillväxtverket kontrollerar även andra aspekter av projektet utifrån både laglighet och kvalitet. Här används så kallade urvalskriterier som en viktig bedömningsgrund.

Urvalskriterierna är fastställda av Övervakningskommittén för programmen och vissa av dem måste varje projekt uppfylla.

Tillväxtverket gör också en bedömning om de så kallade principerna för urval är uppfyllda eller inte.

Vidare bedömer Tillväxtverket er organisations operativa, administrativa och ekonomiska förmåga att genomföra projektet.

Under handläggningen tar Tillväxtverket alltid kontakt med er som sökande. Det kan finnas behov av ytterligare information om projektet eller kompletteringar av det material ni lämnat in. Frågorna kan röra allt från projektets inriktning till administrativa aspekter.

Handläggningen ska leda fram till att Tillväxtverket kan göra en bedömning av om projektet uppfyller kraven för att gå vidare till prioritering. Om Tillväxtverket bedömer att ansökan inte är formellt riktig och/eller inte håller tillräckligt hög kvalitet kommer ni att få ett avslag på er ansökan. Alternativet är att ni själva väljer att återta den.

Om er ansökan inte uppfyller kraven för att prioriteras kommer Tillväxtverket att kontakta er.

Processer för prioritering och beslut

Prioriteringsprocessen

De ansökningar, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven för att gå vidare till prioritering, lämnas över till den gruppering som ansvarar för prioriteringen. Vilken gruppering som har det ansvaret beror på om ansökan hör till det nationella regionalfondsprogrammet eller till något av de regionala programmen.

Nationella regionalfondsprogrammet

I det nationella regionalfondsprogrammet sker samråd mellan utsedd chef på de tre myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten. Dessa tre myndigheter har tillsammans haft regeringens ansvar att ta fram det nationella regionalfondsprogrammet.

Beslut om er ansökan tas av chefen för Tillväxtverket.

De regionala strukturfondsprogrammen

Det finns ett strukturfondspartnerskap för varje regionalt strukturfondsprogram. Deras huvuduppgift är att prioritera bland de ansökningar om stöd som Tillväxtverket har bedömt uppfyller kraven för att gå vidare till prioritering.

Strukturfondspartnerskapets roll och sammansättning regleras i en särskild lag: Lag 2007:459 om strukturfondspartnerskap.

Strukturfondspartnerskapets prioritering är bindande för Tillväxtverket, vilket innebär att Tillväxtverket måste fatta beslut enligt prioriteringen - prioriterade projekt beviljas och ej prioriterade projekt avslås. Motiveringen till Strukturfondspartnerskapets prioritering anges alltid i det beslut som skickas till sökanden.

Beslutsprocess

När prioriteringen är gjord fattar Tillväxtverket beslut om stöd om projektet prioriterades, alternativt beslut om avslag om projektet inte prioriterades. Tillväxtverket ska alltså fatta beslut i enlighet med prioriteringen.

Beslutet skickas till er som sökande.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version