Tillväxtverket
eu-logotyp

Krav på projektet

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av alla krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet, samt hur de förhåller sig till ansökan om stöd.

Förordningar, lagar och föreskrifter

Ni som söker stöd och eventuellt blir stödmottagare ansvarar för att ta del av de regler som gäller. Det gör ni enklast genom att ta del av all information som finns under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta och som utgör Handbok för EU-projekt.

Mer om de dokument som är grunden för hur strukturfondsprogrammen och projekt ska styras.

EU-kommissionen lyfter under programperioden 2014 - 2020 fram tre faktorer som särskilt viktiga att ta hänsyn till:

  • Mål och resultat. Det måste finnas en logik i projektet som visar att det är möjligt att projektet levererar resultat och når sina uppsatta mål och därmed bidrar till investeringsprioriteringens specifika mål och till Europa 2020-strategin.
    Mer om mål och resultat.
  • Kostnadseffektivitet. EU-kommissionen ställer högre krav, i den här programperioden än tidigare, på att EU-medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt.
    Mer om kostnadseffektivitet.
  • Genomförandekapacitet. Stödmottagaren ska ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Den riskanalys ni lämnar när ni ansöker används vid bedömningen.
    Mer om genomförandekapacitet

Projektet ska stämma med aktuellt program

Ert projekts aktiviteter ska stämma överens med den fond, det program och det insatsområde som är aktuellt för projektet att ansöka från. Projektet ska därför också bidra till att uppfylla de specifika mål som finns beskrivna i det program ni söker från.

Varje ansökan måste uppfylla minst en princip för projekturval för att projektet ska anses bidra till att uppfylla programmets mål Urvalskriterier används vid bedömningen som Tillväxtverket gör.

Mer om principer för projekturval och urvalskriterier

Mer om överensstämmelse med EU-programmets målprogram

Finansiering av projekt

Ert projekt ska medfinansieras av andra än Europeiska regionala utvecklingsfonden. EU:s finansieringsgrad varierar mellan programmen.

Mer om medfinansiering

Informationsansvar och kommunikation

Det är viktigt att kunskapen sprids om de satsningar som EU finansierar. Med stödet följer därför en skyldighet att kommunicera om projektet, men också en möjlighet att informera om att ert projekt är så bra att det har fått EU:s stöd.

Mer om informationsansvar och kommunikation

Uppföljning, utvärdering och lärande

Alla projekt ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. Det är ni själva som ansvarar för att följa upp och utvärdera projektet.

Ni kan antingen utföra arbetet själva eller anlita någon, beroende på hur stort och komplext projektet är.

Ni ska redan när ni ansöker om stöd beskriva hur ni planerar uppföljningen och utvärderingen. Ni ska också beskriva hur ni har tänkt ta tillvara och sprida utvärderingsresultaten, så att de bidrar till kunskapsutveckling och lärande.

Mer om uppföljning, utvärdering och lärande

Offentlig upphandling och andra köp

Om ert projekt kommer att göra offentliga upphandlingar eller andra köp ska ni anpassa er projektorganisation och projektplan efter det. Arrangera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och köpen på ett korrekt sätt.

Om ni inte omfattas av upphandlingslagarna ska ni vid inköp använda det särskilda inköpsförfarandet som är baserat på principerna i Lagen om offentlig upphandling .

Ska ni göra offentliga upphandlingar ska ni tillsammans med ansökan om stöd lämna in en upphandlingsplan.

Mer om offentlig upphandling och andra köp

Särskilda projekttyper och aktiviteter

Några typer av projekt och aktiviteter omfattas av särskilda regler, eller måste organiseras på ett speciellt sätt.

Om ert projekt är av typen förstudie, samverkansprojekt, ramprojekt eller finansieringsinstrument finns det särskilda krav.

Planerar ni genomföra aktiviteter av socialfondskaraktär (exempelvis kompetensutveckling på individnivå), aktiviteter utanför programområdet eller samarbeta med projekt i andra länder (transnationellt samarbete) kan det vara möjligt om vissa krav är uppfyllda.

Mer om krav för särskilda projekttyper och aktiviteter

Statsstöd

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Därför ska ni kunna beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna när ni ansöker om stöd.

Om ert projekt berörs av reglerna om statsstöd sätter Tillväxtverket upp särskilda villkor som ni måste följa när ni genomför projektet. De kan begränsa till exempel vilka kostnader ni kan få stöd för och kan också innebära att de företag som gynnas av ert projekt måste vara med och medfinansiera projektet.

Mer om statsstöd

Dokumentation

Tillväxtverket och andra aktörer som reviderar ert projekt har rätt att följa upp projektet och ta del av de handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet hos stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer.

Därför ska alla handlingar om projektet, inklusive räkenskapsinformationen, vara tillgängliga och sparas även efter att projektet har avslutats.

Mer om att dokumentera projektet och arkivera handlingarna.

Framtida nettoinkomster minskar EU-stödet

Om ert projekt resulterar i en verksamhet som ger nettoinkomster efter projekttiden, det vill säga går med vinst, ska ni följa särskilda regler. Ta hänsyn till det genom att minska budgeten med de beräknade intäkterna redan i samband med att ni budgeterar för projektet.

Mer om framtida nettoinkomster

Varaktiga insatser

Varaktiga insatser handlar om att projekt som får EU-finansiering för olika insatser ska bidra till nytta, enligt de mål som anges i det aktuella operativa programmet, en viss tid efter projektavslut.

Om nyttan med insatserna försvagas väsentligt efter projektavslutet gentemot programmålen kan det bli aktuellt med återkrav, till exempel om en insats läggs ner, flyttas utanför programområdet eller om det sker andra stora förändringar.

Om ert projekt ska investera i infrastruktur eller produktiva investeringar är det därför särskilt viktigt att ni redan vid planeringen av projektet också planerar för verksamheten efter projektavslut.

Mer om varaktiga insatser

Bedrägeribekämpning

EU kräver att Sverige och andra medlemsländer aktivt motverkar att EU-medlen används felaktigt. Alla medlemsländer måste också bekämpa ekonomisk brottslighet som korruption och bedrägeri . Därför innehåller ansökan om stöd många frågor om er projektorganisation och er administrativa, ekonomiska och operativa kapacitet.

Mer om bedrägeribekämpning och genomförandekapacitet

PDF-version