Tillväxtverket

Pilotkommuner för serviceutveckling

Tillväxtverket har haft uppdraget att arbeta med stärkt utveckling av lokal service under 2012-2015.

Inom ramen för uppdraget har utvecklingsinsatser genomförts riktade till kommuner med serviceglesa områden. Utsedda pilotkommunerna har arbetat i ett brett perspektiv med ”attraktiva miljöer för näringslivets utveckling” men med service som utgångspunkt. Programmet har fått gott gensvar och mött stort intresse både vad gäller innehåll och arbetsformer.

Genom programmet har nya arbetssätt, samverkansformer och nya servicelösningar testats och utvecklats. Arbetssätt och servicelösningar som fler kommuner kan inspireras och lära av. Genom programmet har samtliga kommuner lagt fokus på att utveckla det strategiska arbetet kopplat till service. Konkret har det resulterat i ett ökat medvetande och ökad kunskap om servicefrågan hos pilotkommunerna. Några kommuner har också tagit fram eller påbörjat arbetet med serviceplaner.

Pilotkommuner för serviceutveckling

Pub.nr.: Rapport 0196
ISBN: 978-91-87903-53-3
Årtal: 2016