Tillväxtverket

Insatser för koldioxidsnål ekonomi

Utlysning 2017:1 i det nationella regionalfondsprogrammet riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer och med prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Vem kan söka?

Ni som ansöker om stödet är mest sannolikt en nationell aktör som kan erbjuda samma typ av stöd till företag i alla delar av landet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav:

 • Insatserna ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, insatsområde 3, med prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag, investeringsprioritering 4b.
  Det är viktigt att ni som stödmottagare kan erbjuda stöd till företag oavsett var i Sverige de verkar. Insatserna ska komplettera satsningar i de regionala programmen och bygga på redan befintliga strukturer.
 • De åtgärder, verktyg och stöd som är sökbara i investeringsprioriteringen finns utförligt beskrivna i programdokumentet för det nationella regionalfondsprogrammet.
 • Notera att det inte är möjligt att ansöka till den del i programmet som är avsatt för processtöd och nationellt kompetens- och metodstöd.
 • Ert projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till det särskilda målet: Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.
 • Beskriv i er ansökan hur insatserna förväntas bidra till resultatindikatorn, Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små och medelstora industriföretag MWh per MSEK, som används för det särskilda målet.
 • För att förstå om er projektidé är i linje med programmets ambitioner, läs om vägledande principer för projekturval och urvalskriterier i programdokumentet

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 8 mars – 4 april 2017

Sista dag för ansökan: 4 april 2017

Samråd om inkomna ansökningar sker den 30 maj 2017

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Beskriv er idé genom att använda Mall för beskrivning och projektidé.
Mallen förbereder er också inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet.
För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att ni följer de krav och villkor som anges i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Som längst kan projektet pågå fram till 31 december 2023

De sista fyra månaderna (för genomförandeprojekt) får endast användas för avslutsarbete

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Läs mer om urvalskriterier i handboken. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för diskussion i Samråd (Samrådet består av GD för Tillväxtverket, Vinnova och Statens energimyndighet).

När protokollet från samrådsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut.

Kontakt

Har ni en projektidé? Ta kontakt med en handläggare tidigt i processen.

Annika Westerberg
Telefon: 08-681 96 48