Tillväxtverket

Utveckla Norra Mellansveriges konkurrenskraft

Utlysning 2017:3 för det regionala strukturfonds­programmet Norra Mellansverige öppnar för ansökningar inom insatsområde 1, 3 och 4. Det handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka konkurrenskraften för små och medelstora företag och att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Läs mer om programmet Norra Mellansverige

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

  • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Målet för insatsområdet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Insatserna ska skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovations­förmåga. De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning och högre utbildning samt bidra till företagens internationalisering.

Inom insatsområde 1 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor att beviljas stöd inom ramen för ansökningsomgång 2017.3.

Insatsområde 3: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Insatserna ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher, öka kunskapsinnehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags internationaliseringsförmåga.

Inom insatsområde 3 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 45 miljoner kronor att beviljas stöd inom ramen för ansökningsomgång 2017.3.

I detta insatsområde ser vi gärna ansökningar som tydligt och aktivt adresserar arbetet med de horisontella kriterierna jämställdhet, likamöjligheter och icke diskriminering samt bättre miljö

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Insatsområdet ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att öka användningen av förnybar energi samt utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem. Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.

I denna ansökningsomgång är det inte möjligt att ansöka till Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, informations- och kommunikationsteknologi.

I vissa fall kan projekten omfattas av EU:s regler om statsstöd. Läs mer i Handbok för EU-projekt, avsnitt Planera

Läs mer om vilka principer som är vägledande för urvalet av projekt­ansökningar i programdokumentet.

När kan vi söka?

  • Utlysningsomgången är öppen: 15 maj – 31 augusti 2017
  • Sista dag för ansökan: 31 augusti 2017
  • Prioritering sker: 6 - 7 december 2017

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnittet Planera

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats 
För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket dock tidigast den 15 maj 2017.

Projekttiden kan som längst vara 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Gävle. 

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Gävle