Tillväxtverket

Utveckla Skåne-Blekinges konkurrens­kraft

Utlysning 2017:2 för EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar om stöd för insatser inom innovation, koldioxidsnål ekonomi, bredband och hållbar stadsutveckling.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska i denna utlysning vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Insatsområde 1: Smart tillväxt – innovation

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 1a, specifikt mål: Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat.

Eller:

 • Investeringsprioritering 1b, specifikt mål: Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden

Mer information för ansökningar till Insatsområde 1

Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 4b, specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Eller:

 • Investeringsprioritering 4c, specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Mer information för ansökningar till Insatsområde 3

Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – bredband

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a, Att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Mer information för ansökningar till Insatsområde 4

Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan. länk till annan webbplats

Projekt inom insatsområde 5 ska, enligt det operativa programmet, också bidra till:

 • Investeringsprioritering 1b, specifikt mål: Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Eller:

 • Investeringsprioritering 3a, specifikt mål: Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Mer information för ansökningar till Insatsområde 5

Det är inte möjligt att söka stöd inom Insatsområde 2 (Smart tillväxt – små och medelstora företag) i denna utlysning.

När kan vi söka?

 • Utlysningen öppnar: 31 maj och stänger den 13 september 2017.
 • Sista dag för ansökan: 13 september 2017, kl.16:00.
 • Prioritering av ansökningar sker 5 december 2017.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket?

För att beskriva er idé kan ni använda Mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt .

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt kan pågå som längst 3 år och 4 månader.
 • En förstudie kan pågå som längst i 9 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014–2020 är cirka 484 miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering). Följande medel finns kvar (i sökbara insatsområden):

 • Insatsområde 1, Innovation, cirka 22 miljoner kronor
 • Insatsområde 3, Koldioxidsnål ekonomi, cirka 48 miljoner kronor
 • Insatsområde 4, Bredband, cirka 22 miljoner kronor
 • Insatsområde 5, Hållbar stadsutveckling, cirka 50 miljoner kronor

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Malmö.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett eventuellt möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Kontakta gärna respektive handläggare på förhand.

Kontakt med annan myndighet

För information om den europeiska socialfonden, se svenska ESF-rådets webbplats, svenska ESF-rådets webbplats länk till annan webbplats

Skåne-Blekinge arbetar integrerat med regionalfonden och socialfonden. Utgångs-punkten är att insatserna ska komplettera och förstärka varandra.För information om den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, se webbplatserna för Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats och Länsstyrelsen Blekinge.länk till annan webbplats