Tillväxtverket

Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­kraft

Utlysning 2017:2 i EU-programmet Mellersta Norrland (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i regionen. Sista ansökningsdag är 14 september.

Läs mer om EU-programmet Mellersta Norrland

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande tre insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Observera att insatsområdena 3, Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, och 5, Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, inte är möjliga att söka inom i utlysning 2017:2.

Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 1b – Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av:

 • investering i produkt- och tjänsteutveckling
 • tekniköverföring
 • social innovation
 • miljöinnovation
 • offentliga tillämpningar
 • efterfrågestimulans
 • nätverk
 • kluster och öppen innovation genom smart specialisering
  och stödja
 • teknisk och tillämpad forskning
 • pilotverksamhet
 • tidiga produktvalideringsåtgärder
 • kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Särskilt mål 1 – Ökade investeringar i forskning och utveckling som andel av programområdets företag.

Särskilt mål 2 – Öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster.

Se exempel på aktiviteter som kan finansieras inom investeringsprioriteringen

Ni som kan söka är:
Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar, innovationsstödjande aktörer. Branschövergripande organisationer och civila samhället. Målgrupp för era insatser ska vara företag och företags­organisationer, innovationsstödjande aktörer, branschövergripande organisationer eller offentliga aktörer.

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

För ansökningar som avser investeringar inom bredband tillämpas en särskild ansökningsprocess.

 • Första steget är ett offentligt samråd. Senast den 30 juni 2017 vill vi ha era intresseanmälningar. Läs mer och ladda ned blanketten för intresseanmälan för investeringar inom bredband

Investeringsprioritering 2c – Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa.

Särskilt mål 1 – Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras.

Särskilt mål 2 – Användningen av e-tjänster ska öka, särskilt i de grupper i samhället som i mindre utsträckning använder e-tjänster och den nya tekniken.

Se exempel på aktiviteter som kan finansieras inom investeringsprioriteringen

Ni som kan söka är:
Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar. Målgrupp för era insatser är privat och offentlig sektor, hushållen samt det civila samhället.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Ert projekt ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 4b – Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Särskilt mål 1 – Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i små och medelstora företag.

Se exempel på aktiviteter som kan finansieras inom investeringsprioriteringen

Ni som kan söka är:
Företag, företagsnätverk, universitet och högskolor, organisationer och offentliga aktörer i samverkan med näringslivet. Målgrupp för era insatser är små och medelstora företag och offentlig verksamhet som har potential att förbättra energihushållningen.

Investeringsprioritering 4c – Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Särskilt mål 1 – Öka energieffektiviteten inom offentlig sektor och inom bostadssektorn.

Se exempel på aktiviteter som kan finansieras inom investeringsprioriteringen

Ni som kan söka är:
Funktioner inom samhällsplanering, fastighetsförvaltning miljö samt universitet och högskolor inom den offentliga sektorn och företag och branschorganisationer, verksamma inom energi eller tillverkning av miljöanpassade material, inom den privata sektorn. Målgrupp för era insatser är: Offentlig sektor, organisationer samt små och medelstora företag med verksamhet inom bostads- och infrastruktursektorn.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration och stöd hittar ni i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier.

För redan pågående projekt med ambitioner om internationalisering finns möjligheten att ansöka om en så kallad transnationell komponent.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 20 juni – 14 september 2017.
 • Sista dag för ansökan: 14 september 2017, kl.16:00.
 • Prioritering av ansökningar sker 7 december 2017.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planeralänk till annan webbplats.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumentenlänk till annan webbplats

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats .

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stödlänk till annan webbplats.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökanlänk till annan webbplats

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökanlänk till annan webbplats

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket.

Vi önskar att ni, som sökande inför en planerad ansökan, tar en tidig kontakt med oss för en dialog. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • fyllt i mallen Beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • noggrant ha läst igenom utlysningstexten
 • gått igenom de 12 stegen Från idé till ansökan
 • tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna

Kontaktuppgifter till handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Östersund.