Tillväxtverket

Investe­ringar för syssel­­sättning och tillväxt i Övre Norrland

Utlysning 2018:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland.

Programmet Övre Norrland bygger på sju fokusområden:

 • Innovationer inom hälso- och sjukvård
 • Life Science
 • Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar
 • Digitala tjänstenäringar för smart region

Läs mer om programmet Övre Norrland

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, investeringsprioritering 1b.

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.

Särskilt mål 1:
Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, näringsliv, myndigheter och civila samhället.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel företag (10-249 anställda) med innovationsverksamhet (%)

Särskilt mål 2:
Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel företag i Övre Norrland (10-249 anställda) med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk- eller marknadsföringsinnovation (%).

Det här gäller för både Särskilt mål 1 och Särskilt mål 2

Ert projekt ska ligga inom något av programmets fokusområden, eller i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.

Vi efterlyser särskilt:

 • så kallade skärningspunktsprojekt, se text nedan
 • klusterprojekt inom programmets fokusområden för smart specialisering, både nya kluster och vidareutveckling av befintliga 
 • projekt inom fokusområdena Life Science eller Innovationer inom hälso- och sjukvård
 • ansökningar från pågående projekt med ambitioner om internationalisering för så kallad transnationell komponent

För skärningspunktsprojekt: Vi vill främja möten inom och mellan branscher och olika typer av företag, forskning och kompetensområden för framtida innovationer. Forskningen visar att nya innovationer eller innovativa språng kan uppstå när ett kompetensområde eller bransch korsar ett annat.

Ett exempel på en skärningspunkt är industrins teknik- och tjänsteutveckling som efterfrågar applikationer och andra IKT-lösningar, som aktörer inom de kreativa näringarna skulle kunna erbjuda. (vilka ingår i fokusområdet Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar).

För sådana ansökningar gäller att:

 1. Ni som sökande ska motivera era val av fokusområden, samt hur ni tänkt arbeta i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.
 2. Ni kan visa på vilka utmaningar, eller vilken kunskapslucka, ni ser framför er i arbetet med skärningspunkten/-punkterna.
 3. Kunna visa på vem slutanvändaren av kunskapen/tekniken är.
 4. Er omvärldsbevakning ska visa om ert projektet utvecklar befintliga lösningar eller är helt nyskapande.

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken, investeringsprioritering 2c

Insatsområdets budget är mycket begränsad, cirka 3 Mkr i dagsläget. Vi efterlyser ansökningar som ökar utbudet av behovsorienterade digitala tjänster, såväl offentliga som privata, med syftet att förenkla och effektivisera vardagen för företag i regionen eller som ökar den digitala delaktigheten.

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av följande särskilda mål:

Särskilt mål 1:
Fler digitala tjänster ska utvecklas för att skapa en ökad tillgång till privat och offentlig service.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel företag (10-anställda) som använder vissa IT-tjänster (%)

Särskilt mål 2:
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel privatpersoner (16-85 år) som använder vissa IT-tjänster (%)

Observera att det inte är möjligt att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar i den här utlysningen.

Insatsområde 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag investeringsprioritering 3a och 3d

Det finns begränsat med medel kvar i insatsområdet. Efter Strukturfondspartnerskapets möte den 29 maj finns cirka 20 Mkr kvar av insatsområdets budget.

Vi efterlyser i första hand ansökningar som är tydligt branschspecifika och bygger på en väl underbyggd behovsanalys. Eftersom den kulturella och kreativa näringen är underrepresenterad hittills är sådana ansökningar särskilt önskvärda.

Därutöver ser vi gärna ansökningar med fokus på ägar- och generationsskiften, samt ansökningar från pågående projekt med ambitioner om internationalisering för så kallad transnationell komponent

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen:

Särskilt mål 2, investeringsprioritering 3a:
Fler växande företag i Övre Norrland.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Omsättning i små och medelstora företag (MSEK).

Ert projekt ska ligga inom något av programmets fokusområden.

Observera att det inte är möjligt att ansöka om stöd för insatser gällande Finansieringsinstrument i den här utlysningen.

Särskilt mål 1, investeringsprioritering 3d:
Fler små och medelstora företag växer på internationella nya marknader. Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel små och medelstora företag (0-249 anställda) som bedriver export (%).

Ert projekt ska ligga inom något av programmets fokusområden.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer, investeringsprioritering 4b och 4c

Det finns mycket medel tillgängliga inom insatsområdet. Vi önskar särskilt ansökningar med en större strategisk påverkan samt ansökningar från pågående projekt med internationaliserings­ambitioner, i form av så kallad transnationell komponent

Information och inspiration
Mer information, inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt, inom Insatsområde 4 i hela landet, hittar du på sidan Klimatsynklänk till annan webbplats

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i samtliga projekt i alla nio program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. På sidan hittar du också budgetar för andra projekt samt medfinansiärer, som kan ge dig idéer om var du kan hitta medfinansiering samt tips om andra finansieringsformer som kan användas som medfinansiering: ”Sök medfinansiering”. Ett exempel kan också vara att kombinera Regionalfondsmedel med till exempel Klimatklivets medel.

För att ta del av pågående projekt inom Insatsområde 4 kan du även använda Tillväxtverkets projektbank

Både Klimatsynks hemsida och Tillväxtverkets projektbank är bra att nyttja för den omvärlds- och intressentanalys som ska ingå i ansökan.

Projektledare för de projekt som beviljas kommer att erbjudas att ingå i ett nationellt nätverk samt få stöd med spridning av projektets resultat.

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.

Särskilt mål 1, investeringsprioritering 4b:
Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Övre Norrlands små och medelstora företag.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorerna:

 • Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag (MWh/MSEK)
 • Andel användning av förnybar energi (%)

Särskilt mål 1, investeringsprioritering 4c:
Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi inom offentlig sektor och bostadssektorn.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorerna:

 • Energianvändning per m² i bostäder (småhus och flerbostadshus), kWh/m2
 • Andel användning av förnybar energi (%)

Insatsområde 5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, investeringsprioritering 7c. 

Det finns mycket medel tillgängliga inom insatsområdet. Vi är därför angelägna om att få in både ansökningar som rör framtagande av planerings-/beslutsunderlag (strategier, analyser, planer) utgående från fyrstegsprincipen för förbättring och/eller utbyggnad av transportinfrastruktur och rena genomförandeprojekt med inriktning mot gods- eller persontrafik.

Att notera: investeringsstöd för hamnar ingår nu i gruppundantaget.

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.

Särskilt mål 1:
Öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter till nytta för näringslivet.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Näringslivets godstransporter (varuflöde efter vikt i tusentals ton)

Särskilt mål 2:
Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika transportslag, till nytta för näringslivet.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Koldioxidutsläpp från transporter, exklusive internationell luftfart och sjöfart (ton/år)

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014-2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Kombinera satsningar med finansiering från två fonder
Kombinera gärna satsningar med finansiering från både Regionalfonden och Socialfonden som handlar om:

 • kompetensutveckling för att stärka de anställdas möjligheter att bidra i företagets utveckling
 • arbetsintegrerande socialt företagande
 • att implementera de horisontella principerna/kriterierna

Det finns två alternativ för att samordna en satsning som berör båda fonderna:

 1. Samverkande regionalfonds- och socialfondsprojekt (systerprojekt), där den ena ansökan skickas till Tillväxtverket och den andra till Svenska ESF-rådet. Båda ansökningarna behöver därefter prioriteras av strukturfondspartnerskapet för att hela satsningen ska bli genomförbar.
 2. Insatser med socialfondskaraktär inom ramen för ett regionalfondsprojekt, och vice versa. För ett regionalfondsprojekt får den totala andelen socialfondsinsatser inte överstiga 10 procent av budgeten.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser.

Inspiration och stöd:

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

Se till att er ansökan är komplett
Er ansökan ska inkludera all nödvändig information. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Övre Norrland.

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd.

När ni skickar in ansökan för ett genomförandeprojekt ska nödvändiga beslut och/eller tillstånd, som till exempel miljöprövningstillstånd, finnas.

Tänk på att förankra länsöverskridande projekt hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet i båda länen, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

Viktigt angående medfinansiering:
Observera att ni som sökande ansvarar för att samtliga av rätt person underskrivna medfinansieringsintyg, inklusive sammanställningen (vid fler än två medfinansiärer), kommer in till Tillväxtverket senast sista datum för medfinansieringsintyg. Kontrollera därför i god tid vilka beslutsdatum som gäller för tilltänkta medfinansiärer. För sent inkomna intyg, oriktigt undertecknade eller villkorade intyg, kommer inte att godkännas. Vi bereder ansökningar utifrån de intyg som inkommit i tid.

En eventuell senare ändring av medfinansiär (till samma belopp), förutsätter ett godkännande av Tillväxtverket.

Lägg in er ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger. Ansökningar som kommer in efter att utlysningen stängt kommer att avslås.

Ni som har ett pågående projekt
För er som redan driver ett pågående projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland, och som avser komma in med ansökan om ett fortsättningsprojekt (etapp 2), gäller att:

 • pågående projekts aktiviteter, exklusive avslutsmånaderna, ska enligt aktuellt projektbeslut inte pågå efter den 1 januari 2019
 • till ansökan bifoga en rapport med hittills uppnådda resultat
 • i ansökan tydligt visa vilka lärdomar som dragits av det första projektet och hur de avspeglar sig i den nya ansökan

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50 % medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
 • att Min ansökan ska användas

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer att avslås.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 8 maj – 23 augusti 2018 kl 16.00
 • Sista dag för ansökan: torsdagen den 23 augusti 2018 kl 16.00
 • Sista dag för medfinansieringsintyg: tisdagen den 2 oktober 2018
 • Prioritering sker: tisdagen den 11 december 2018

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

 • Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag är direkt eller indirekt målgrupp. Det innebär att hänsyn behöver tas till EU:s regler om statligt stöd.
  Tag gärna tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Luleå för att se vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats 

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverkets kontor i Luleå.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Den totala omfattningen medel

Den totala omfattningen av tillgängliga medel, som Strukturfonds­partnerskapet kommer att göra sin prioritering utifrån, utgörs av kvarvarande medel inom respektive insatsområde men också av tillkommande återflöden från avslutade projekt och Tillväxtverkets beslutsram.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Handläggare från Tillväxtverket kommer att finnas på plats på Region Västerbottens kontor i Umeå den 11 - 13 juni för inbokningar av individuella tider. Föranmälan krävs. För vidare information se inbjudan till att diskutera din projektidé eller information på Region Västerbottens webbplats.länk till annan webbplats

Utöver dessa dagar är det möjligt att boka in individuella möten med Tillväxtverkets handläggare via Skype eller annan teknisk plattform.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleå

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.