Tillväxtverket

Stöd för att stärka regionernas kapacitet

Tillväxtverket vill stärka regionernas strategiska roll och bidra till ett effektivare regionalt tillväxtarbete. Har er organisation det regionala utvecklingsansvaret kan ni söka medfinansiering från oss.

Arbetet kan handla om att ta fram analyser om länets framtida prioriteringar, stärka det regionala ledarskapet eller utveckla handlingsplaner för framtida regionala processer, som exempelvis regionala utvecklingsstrategier. Planerar ni att göra något av följande? Sök då medfinansiering av Tillväxtverket.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till de 21 organisationer som är regionalt utvecklingsansvariga aktörer per den 1 januari 2019.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är en del av Tillväxtverkets strategiska regionarbete. Den innehåller tre kategorier där ni väljer den som bäst överensstämmer med era behov.

De tre kategorier ska utgå från att stärka er roll som kunskapsdriven aktör för att ännu bättre uppnå resultat inom det regionala tillväxtarbetet.

Kategori 1 - Fördjupad kunskap om länets framtida prioriteringar

Handlar om att ta fram fördjupad kunskap om länens framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet inklusive EU:s sammanhållningspolitik perioden 2021-2027 och europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

Kategori 2 - Från analys till handling

Handlar om att genomföra kunskapsutvecklande insatser som långsiktigt stärker er egen analysförmåga och därmed det regionala ledarskapet. Fokus ska ligga på analysernas användbarhet och en viktig komponent är att identifiera ett arbetssätt som stärker er förmåga att utifrån analys och tolkning gå till konkret handling i ert uppdrag att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet.

Kategori 3 – Analysplan för större regionala processer

Handlar om att ta fram en analysplan för vilka analyser som behöver genomföras inför kommande regionala processer, eller inom ramen för en process ni är inne i nu. Det kan exempelvis handla om att ta fram analysplaner inför uppdatering eller revidering av regionala utvecklingsstrategier som enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska ses över åtminstone en gång per mandatperiod (mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige). Eller om analysplaner inför kommande programperiod, transportplaner eller andra större regionala processer.

Stödberättigade kostnader är externa tjänster, övriga kostnader och personalkostnader. Kostnader för exempelvis konsulter, externa möten för utvecklingsprocesser eller förankringsarbeten är således stödberättigade.

Ej stödberättigade kostnader är indirekta kostnader, lokalkostnader, offentlig och privat direktfinansiering eller resekostnader.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen 20 september till 15 november 2018. Tillväxtverket fattar beslut löpande utifrån när ansökningar lämnas in.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ni beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att ni följer bestämmelserna för stödet.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en informationsskrift som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i skriften Information inför projektansökan inom nationella projektmedel samt Allmänna villkor för stöd följs.

Krav på medfinansiering

Medfinansiering krävs med minst 50 procent av den totala projektbudgeten.

Krav på resultatspridning

Tillväxtverket ska ges möjlighet att sprida erfarenheter från projekten till exempel genom tillvaxtverket.se, film, skrifter eller via andra medier.

Hur länge kan projektet pågå?

Första dag för projektstart är det datum som ansökan kommer in till Tillväxtverket, dock tidigast 20 september 2018. Om ansökan får avslag går det inte att få ersättning för omkostnader som uppkommit.

Projekt ska avslutas och slutrapporteras senast 30 september 2019.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ni kan högst ansöka om 500 000 kronor från Tillväxtverket.

Hur ansöker vi?

Tillväxtverket tillämpar ett delvis förenklat ansökningsförfarande, mall för detta skickas till er via mejl, kontakta det person hos oss som är ansvarig för ert län. Se rubriken kontakt nedan.

Ansökan ska lämnas in via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka? I min ansökan väljer ni PROJ/Regional kapacitet.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverkets handläggare kontaktar er när ni lämnat in er ansökan. Ansökan bereds och därefter kommer myndigheten att fatta beslut löpande.

Kontakt

Daniel Fahlander är kontaktperson för nedanstående län.

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

daniel.fahlander@tillvaxtverket.se, 08-681 96 64

 

Monika Kväl är kontaktperson för nedanstående län.

Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Gotland.

monika.kval@tillvaxtverket.se, 08-681 94 52 

 

Josefine Majewski är kontaktperson för nedanstående län.

Blekinge, Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar och Jönköping.

josefine.majewski@tillvaxtverket.se, 08-681 92 62

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.