Tillväxtverket

Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

 • Affärsutveckling och ökad affärsnytta genom digitalisering
 • Digitalisering - en integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. Fler småföretag kan utveckla en digital strategi för ökad affärsnytta. Nu kan företagsfrämjande organisationer söka finansiering för att driva utvecklingsprojekt för att stötta företagens digitala utveckling.

Projekten ska vidareutveckla – eller i vissa fall nyutveckla - och stötta nyskapande arbetssätt, metoder och analysverktyg. Bättre anpassat stöd och rådgivning kan underlätta för företagen att göra rätt från början.

Syfte och mål med insatsen

Det övergripande syftet med insatsen är att stärka företagens konkurrenskraft att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling.

Målet med insatsen är:

 • Ökad kunskap i småföretags ledningar och styrelser om hur företagen kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Ökad förmåga i småföretag att utnyttja digitaliseringen för affärsnytta
 • Ökad förmåga i att bedöma och hantera risker vid digitalisering ur ett affärsmässigt och ekonomiskt perspektiv

Insatsen ska leda till ny och ökad kunskap och kompetens hos såväl småföretag som hos olika företagsfrämjande organisationer. Indirekt leder den också till att göra företagsfrämjarnas tjänster och erbjudanden till mindre företag tydligare.

Bakgrund till insatsen

Nya utmaningar
Företag möter olika utmaningar för tillväxt. Digitaliseringen driver på utvecklingen och innebär också att allt fler mindre bolag kan satsa både nationellt och internationellt. Bristande insikter och kunskaper om digitalisering kan försvåra nästa utvecklingssteg. Ett företags framgång beror till stor del om det kan anpassa sig till förändringarna i omvärlden. Digitalisering kan ge ökad affärsnytta men också göra företagen sårbara.

Digital mognad
Digital mognad är mer än användning av digitala verktyg. Den digitala omställningen och förnyelsen drivs inte i första hand av tekniken, utan av styrnings- och ledningsfrågor. Många företag kan ha en bra bild av digitaliseringens affärsmöjligheter, särskilt de entreprenörsledda tillväxtföretagen, men de saknar strategier och kompetens för ett mer genomgripande förändrings- och utvecklingsarbete. Många företag behöver hitta rätt nätverk och samarbetspartner som kan komplettera de kompetenser som företaget inte har "inhouse".

Vissa branscher och affärsmodeller påverkas mer
Olika branscher och affärsmodeller påverkas i olika grad av den digitala omställningen. Ett företag på en dynamisk - ofta internationell - marknad och med en komplex affärsmodell behöver extra resurser för att integrera digitaliseringen i sin affärsutveckling. När komplexiteten och tjänstefieringen ökar krävs nya arbetssätt och verktyg för omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Det kan handla om krav på kunskap om och analyser av marknader och konkurrenter, lagar och regler, marknadskanaler, leverantörer och distributörer. Valet av en ny digital affärsstrategi kan leda till nya finansierings-, intäkts- och operativa modeller. Andra frågor som kan påverka val av affärsstrategi är kundrelationer, immateriella rättigheter och informations- och cybersäkerhet.

Förnyelse av ledarskapet
Den digitala affärsstrategin bör vara ett delat ansvar i ledningsgruppen. Arbetet börjar hos ägare, ledning och styrelse. En aktiv ägarstyrning i ett tillväxtföretag kräver oftast ett aktivt styrelsearbete. Företaget måste ha en förmåga och resurser att tolka och analysera omvärlden och i det arbetet har styrelsen en viktig roll.

Marknadens roll
Det kan finnas glapp i marknadens erbjudanden och tjänster till småföretag. De tjänster som småföretag efterfrågar för sitt digitala förändringsarbete kanske inte finns, i varje fall inte lokalt och regionalt. Att hitta rätt tjänst, erbjudande eller mentor vid rätt tidpunkt kan vara en utmaning för ett mindre företag.

Regeringsuppdrag
Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag för att ”höja kompetensen i små företags ledningar och styrelser”. Denna insats är en del av detta uppdrag. Regeringsuppdraget bygger bl a vidare på Tillväxtverkets programmodell i Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag, läs mer om insatserna här.

Vad erbjuder Tillväxtverket?

Tillväxtverket erbjuder olika företagsfrämjande organisationer finansiering för att driva utvecklingsprojekt. Vi testar och utforskar för en ökad kunskap om företagens behov och utmaningar, en kunskap som kan inspirera till fortsatta insatser och nya utvecklingsområden. Syftet är att stärka små tillväxtföretags konkurrenskraft och att utveckla verksamheten hos företagsfrämjande aktörer. Målet är att stötta förnyelse.

Projekten kommer att representera olika organisationer, olika utmaningar och genomförandemodeller. En bra konstellation av projektmodeller är viktigt för det gemensamma lärandet. Tillväxtverket kommer att i dialog med projekten utveckla gemensamma erfarenhetsträffar, preliminärt planeras 5 träffar under projektgenomförandet. Insatsen kommer också att stöttas av en eller flera konsulter med spetskompetens. Vi kommer att besöka varje projektorganisation minst 2 gånger under genomförandet.

Tillväxtverket kommer som en parallell insats i regeringsuppdraget att initiera en eller flera studier/kartläggningar inom sakområdet.

Insatsen ska leda till ny kunskap och kompetens. Ambitionen är att kunna inspirera och sprida förebilder till andra relevanta organisationer och företag. En förutsättning för kunskapsspridningen är uppföljning och utvärdering av projekten. Samarbete, dialog och öppenhet är avgörande för att vi tillsammans ska kunna identifiera och kommunicera relevant kunskap och lärdomar vidare till andra.

Vem kan söka?

Affärsutvecklingsorganisationer
Satsningen vänder sig till företagsfrämjande organisationer, offentliga och privata, som erbjuder mindre företag kvalificerad affärsutveckling. Det digitala perspektivet ska finnas i verksamheten.

Sökande ska ha god kännedom om målgruppen småföretag med tillväxtpotential och tillgång till relevanta nätverk och marknadskanaler för att nå företag.

Projekten bör, om möjligt, ha en regional förankring för genomförandet; genom medfinansiering, genom avsiktsförklaringar och genom samarbete.

Vilka är projektens målgrupper?

Målgruppen företag i projekten
Deltagande företag ska ha liknande utmaningar för att höja sin digitala affärskompetens. Insatsen ska fokus på utvecklingsskeden där småföretag behöver utveckla och anpassa sina strategier och affärsmodeller. Målgruppen ska primärt vara små tillväxtföretag, 2–49 anställda.

Deltagande företag ska ha digitala grundkunskaper och ska ha påbörjat ett förändringsarbete för att integrera digitalisering i sin affärsutveckling och för att utveckla ett mer aktivt styrelsearbete.

Kunskapsnivån i projekten
Det ska redan finnas grundläggande digitala kunskaper för affärsutveckling och riskhantering hos medverkande organisationer och företag. Det här är exempel på grundkunskaper, läs mer på

Verksamt.se - Informationssäkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.se - Digitalisera ditt företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB Informationssäkerhet - för dig som driver mikroföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetspartner
Projektet ska genomföras av en huvudansvarig organisation tillsammans med relevant samarbetspartner. Det ska finnas specifik kompetens/tillgång till expertis för genomförandet av projektet. Det kan handla om offentlig samarbetspartner eller konsulttjänster (LoU i offentliga organisationer).

Se vidare under fliken Hur ansöker vi? Obligatoriska bilagor

För vad kan vi söka?

Projekten ska vidareutveckla och testa olika metoder och verktyg. De ska drivas och utvecklas i dialog och samråd med deltagande företag.

Nätverkande och gruppdynamik mellan deltagande företag är en viktig komponent för projektgenomförandet. Gemensamma träffar ska erbjudas företagen.

Det ska finnas ett tydligt tema för ansökan med utgångspunkt i affärsutveckling genom digitalisering och genom ledarskaps- och/eller styrelseutveckling. Exempel kan vara digitala affärsstrategier för val av marknader, leverantörer, distributörer och kunder, avtal och affärsjuridik, affärsmodellering, analysverktyg, riskhantering och hållbarhetsarbete etc. Tänk på att olika teman och utmaningar kan kombineras.

För inspiration, se under fliken Bakgrund till insatsen i denna utlysning samt i beskrivningar av avslutade och pågående projekt i Tillväxtverkets program Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag, som du hittar här

Minst en person från antingen företagsledning, ägare eller styrelse ska delta i genomförandet. Därutöver kan ytterligare personer från företaget delta i projektet.

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan ska finnas en beskrivning av:

 • Den specifika utmaningen och behoven hos målgruppen företag/deltagande företag i projektet. 
 • Antalet deltagande företag
 • Den nyskapande metoden/verktyget (primärt fokus på vidareutveckling och anpassning av befintliga metoder och verktyg)
 • Hur företagen rekryteras till projektet. Projektplanen ska beskriva hur företagen inklusive ledning och styrelse är involverade och gynnas av aktiviteterna samt uppskatta omfattningen av företagens deltagande. 
 • Hur de kompetenshöjande aktiviteterna, huvudaktiviteterna, täcker in information, rådgivning och affärscoachning samt användandet av de metoder och verktyg som utvecklas i projektet.
 • hur projektet ger småföretag möjlighet att utveckla strategier och affärsmodeller där det digitala perspektivet finns integrerat och där digitala risker hanteras som en del av företagets ordinarie riskhanterings- och hållbarhetsarbete.
 • Den operativa projektorganisationen och dess samarbetspartner. Relevant kompetens och erfarenhet för projektgenomförandet ska framgå av ansökan. (Bifoga dokument som styrker deltagande samarbetsorganisationers kompetens och engagemang.)
 • Strategin för hur resultat, kunskap och erfarenheter i projektet kan nyttiggöras och spridas i direkt anslutning till att projektet avslutas.

När kan vi söka?

Utlysningen öppnar 4 december 2018 men observera att ansökan kan lämnas i Min ansökan först 10 januari 2019 och fram till och med 28 januari 2019.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekten ska genomföras under ca 20 månader, med projektstart i månadsskiftet februari/mars 2019.  Projekten ska vara genomförda senast 2020-11-30.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ca 10 projekt kommer att kunna få finansiering inom ramen för denna utlysning. I potten finns ca 8,5 mkr. Det lägsta belopp som kan sökas är 700 tkr.

Medfinansiering

Tillväxtverket finansierar mellan 50 och 70 procent av godkända projektkostnader. Medfinansieringen ska vara i kontanta medel och styrkas med intyg. Kontanta medel kan vara egna pengar eller extern finansiering, offentliga eller privata.

Se vidare Hur ansöker vi? Obligatoriska bilagor

Hur ansöker vi?

Ansökan ska göras elektroniskt via Min ansökan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ansökan kan lämnas in under perioden 2019-01-10 – 2019-01-28.

Observera att utlysningen öppnar 4 december 2018 men ansökan om projektstöd kan göras först 10 januari 2019.

Att tänka på under perioden då Min ansökan är stängd:

 • Vilka problem och utmaningar ska projektet lösa?
 • Huvudaktiviteter för projektgenomförandet?
 • Målgruppen mindre tillväxtföretag?
 • Projektorganisation, organisering, samarbetspartner/konsultpartner?
 • Hur avgränsas projektet från ordinarie verksamhet?
 • Hur integreras hållbarhetsaspekter i projektet?

Se också under fliken För vad kan vi söka?

Information och blanketter för hur du söker
Under Ansök om stöd genom nationell finansiering hittar du information om hur en ansökan går till och vad du ska tänka extra på. Här kan du också läsa mer om Min ansökan, om de frågor och områden som ansökan innehåller samt vad du behöver veta om användarkonto och e-legitimation.

När du loggat in på Min ansökan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Höjd digital kompetens i ledning och styrelse.

Du kan återkomma till Min ansökan flera gånger. Inlagda uppgifter sparas automatiskt.

Våra projektmedel regleras av Tillväxtverkets allmänna villkor för stöd, läs innan du fyller i ansökan

Obligatoriska bilagor

 • Intyg om firmatecknare som inte är äldre än ett år
 • Medfinansieringsintyg (blankett på Tillväxtverkets hemsida)
 • Avsiktsförklaring från samarbetspartner
 • Vid regional medverkan/stöd, också en avsiktsförklaring från regionalt tillväxtansvarig

Eventuellt

 • Samverkansavtal, se också fliken Vem kan söka/Samarbetspartner. Vi rekommenderar en kontakt med Tillväxtverket.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket prioriterar projekt med fokus på nyskapande metodikutveckling och kompetenshöjande aktiviteter för att täcka in information, rådgivning, affärscoachning och användandet av nya verktyg och metoder. 

Tillväxtverket bedömer ansökans relevans och att grundkraven för Tillväxtverkets allmänna villkor för projektstöd är uppfyllda. Det ska finnas en logisk koppling mellan utmaning, syfte, mål och aktiviteter (projektlogik) och en organisatorisk förmåga att genomföra projektet på ett bra sätt. Det ska också finnas en kapacitet att mer långsiktigt implementera och använda nya kunskaper, metoder och verktyg i arbetet med att stötta småföretag. 

Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar. Beviljade projekt ska komplettera varandra till innehåll och genomförandemodell. Hänsyn tas också till geografisk spridning.

Vi kan komma att kontakta sökande för frågor avseende ansökan eller för att begära in kompletterande underlag. Tillväxtverket fattar beslut under februari. Projekten ska kunna dras igång i direkt anslutning till ett bifall om projektstöd.

Kontakt

Karin Östberg, ansvarig
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel 08-681 66 20

Lisbeth O Karlsson
E-post: förnamn-o.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 94 81

Mikael Blomberg
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 93 06

Under jul- och nyårshelgerna nås vi inte. Skicka oss gärna mejl med frågor, så svarar vi efter ledigheten.

Observera att ansökan kan skickas in först 10 januari då Min ansökan öppnar.