Tillväxtverket

Stärk integrations­perspektivet i din regions kompetens­försörjnings­arbete!

Riktad inbjudan till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att ansöka om projektmedel för att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetens-försörjningsarbetet.

Förutsättningarna för hur kompetenser hos nyanlända och utrikes födda tas tillvara behöver förstärkas i hela landet för att möta arbetslivets behov av kompetens på kort och lång sikt. Nu kan regionalt utvecklingsansvariga aktörer söka finansiering för att stärka integrationsperspektivet i ett eller fler av de fokusområden som är utpekade i regionernas kompetensförsörjningsarbete:

 • bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
 • medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
 • bidra till etablering av lärcentrum
I genomförandet ska särskild hänsyn tas till hur kompetenser från nyanlända kvinnor kan tas tillvara för att möta arbetslivets behov av kompetens på kort och lång sikt.

Utlysningen ingår i Tillväxtverkets uppdrag att ”Stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, N2018/01438/RTS”.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig enbart till offentliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Vi ser gärna att projekt omfattar mer än en region om det innebär samordningsvinster i form av kunskapsutveckling, att fler modeller/metoder kan prövas och/eller spridning av kunskap och resultat.

Vid samverkansprojekt utses en organisation som stödmottagare och ägare av projektet, övriga aktörer som samverkansparter. Se vägledning om samverkansprojektPDF. Projekt kan genomföras av flera regionalt utvecklingsansvariga. Om projektet är i en geografisk region ska övriga aktörer som ingår som samverkanspart ha en roll och funktion i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Exempel är kommuner, lärosäten, Arbetsförmedlingen mfl.

För vad kan vi söka?

Tillväxtverket vill i denna utlysning särskilt finansiera insatser som stärker integrationsperspektivet i ett eller fler av de fokusområden som är utpekade inom regionernas kompetensförsörjningsarbete:

 • bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
 • medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
 • bidra till etablering av lärcentrum

Medlen kan användas till:

 • Kompletterande analyser, kartläggning av behov mm
 • Förstudier och pilotverksamhet
 • Samverkan och samordning av insatser

Medlen kan täcka kostnader för:

 • Personal som arbetar i projektet, egen och hos samverkanspart
 • Konsulttjänster
 • Resor
 • Konferenser och möten
 • Spridning av information och resultat
 • Deltagande i erfarenhetsträffar som Tillväxtverket kallar till

Flera aktörer kan ta del av stödet se vägledning om samverkansprojekt för hur projektets budget då behöver regleras.

Följande kostnadsslag kan användas (OBS! mindre ändringar kan ha skett i och med att uppdateringar sker i Min ansökan):

 • Personal
 • Köpta tjänster
 • Lokaler
 • Resor
 • Övriga kostnader
 • Indirekta kostnader
 • Offentligt bidrag i annat än pengar (t ex tid som personal i annan offentlig organisation lägger i projektet.
 • Privat bidrag i annat än pengar (t ex tid som personal i privat organisation/företag lägger i projektet)

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs i Min ansökan, samtliga frågor ska besvaras. För att Tillväxtverket ska kunna göra en bedömning behövs tydliga beskrivningar/svar på följande:

 • Beskrivning av vilka regionala behov eller utmaningar som projektet avser att bidra till att lösa
 • Beskrivning av hur projektet bidrar till det regionala kompetensförsörjningsarbetet och vilket fokusområde som särskilt adresseras
 • Beskrivning av aktiviteter och hur de bidrar till projektets måluppfyllelse
 • Aktivitetsplan
 • Hur projektets resultat och metoder kommer att implementeras i ordinarie verksamhet, i den egna organisationen och om aktuellt, hos samarbetspartners.
 • Geografiskt område för genomförande
 • Samverkans-/samarbetspartners och organisation för projektets genomförande

Obligatorisk bilaga:

Ett dokument som styrker vem som får teckna organisationens firma

Om aktuellt:

 • Samverkansavtal där alla punkter enligt instruktion ska finnas med.

När kan vi ansöka?

Utlysningen är öppen från och med 5 december 2018 men ansökan kan lämnas in i Min ansökan, på Tillväxtverkets webbplats från och med den 10 januari 2019. Sista dag för ansökan är den 18 februari 2019.

OBS! Min ansökan är för närvarande stängd för nya ansökningar och öppnar igen den 10 januari 2019.

Tillväxtverket avser att fatta beslut senast den 29 mars 2019.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Samverkansavtalen ska vara påskrivna av samverkansparterna senast när Tillväxtverket fattar beslut.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan. 

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Tillväxtverkets ”Allmänna villkor för stödPDF” gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt.

Utöver detta gäller att:

 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska avsätta resurser för att delta i nationella och/eller regionala träffar för erfarenhetsutbyte, 1-2 gånger per år.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Start före beslut om stöd sker på egen risk. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Stödet styrs av förordning: 2015:210länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en informationsskrift Inför ansökan om projektmedelPDF som vägledning i arbetet med projektet.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket och pågå till och med den 31 december 2020. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk. Kostnader för slutrapportering kan upparbetas under januari 2021.

Slutrapport inklusive ekonomisk redovisning ska vara inlämnad senast den 15 februari 2021.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket avser att fördela totalt 12 miljoner kronor till 4-6 projekt.

Tillväxtverket kan maximalt finansiera 50% av kostnaderna för att genomföra projektet.

Hur ansöker vi?

Ansök via vår elektroniska tjänst Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj: Projektmedel/Tillväxtverket/Integration i regional kompetensförsörjning.

Läs igenom Lathunden för Min ansökan länk till annan webbplats för att se vilka delar i ansökan ni ska fylla i.

Om något hakar upp sig går det bra att Kontakta teknisk support länk till annan webbplats

Dokumenten ni behöver för ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansieringlänk till annan webbplats. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Vi kommer att eftersträva geografisk spridning över landet och om möjligt välja regioner med olika förutsättningar och behov beroende på arbetsmarknad, förhållande storstad/glesbygd och andel arbetssökande utrikes födda och nyanlända.

Utifrån detta och kriterierna nedan kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av vilka projekt som bäst kan bidra till de övergripande målen för utlysningen.

Urvalskriterier:

 • Er beskrivning av regionala behov eller problem/utmaningar som projektet avser att bidra till att lösa
 • Er beskrivning av hur projektet bidrar till det regionala kompetensförsörjningsarbetet och vilket fokusområde som särskilt adresseras
 • Er beskrivning av planerade aktiviteter och hur de bidrar till projektets måluppfyllelse
 • Vår bedömning av projektets möjligheter att åstadkomma långsiktigt hållbara insatser för att ta tillvara utrikes födda kvinnors kompetens i arbetslivet
 • Vår bedömning av möjligheterna till spridning av resultat och metoder till andra regioner.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 96 61