Tillväxtverket

Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­kraft

Utlysning 2019:1 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland.

Sista ansökningsdag är 14 mars 2019 kl. 16.00 och prioritering av ansökningarna kommer att ske vid Strukturfondspartnerskapsmöte den 4 juni 2019.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

  Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. För bredband sker en särskild process. Här hittar ni information om den processen.
  länk till annan webbplats
 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser.
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, investeringsprioritering 4c – Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Observera också att hela insatsområde 5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur är stängt för ansökningar.

Välkomna med ansökningar inom:

Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 1b – Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av

 • investering i produkt- och tjänsteutveckling
 • tekniköverföring
 • social innovation
 • miljöinnovation
 • offentliga tillämpningar
 • efterfrågestimulans
 • nätverk
 • kluster och öppen innovation genom smart specialisering
  och stödja
 • teknisk och tillämpad forskning
 • pilotverksamhet
 • tidiga produktvalideringsåtgärder
 • kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Särskilt mål 1 – Ökade investeringar i forskning och utveckling som andel av programområdets företag.

Särskilt mål 2 – Öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Projektinitiativ som länkar forskning, företag eller företagskluster till andra EU-fonder eller forskningsfonder som exempelvis Horisont 2020 eller COSME nationella initiativ eller forskningsprogram.
 • Etablering och förstärkning av strategiska nätverk som främjar öppen innovation mellan företagen och för dem strategiskt viktiga FoU-partners.
 • Projekt där företag som representerar branscher (exempelvis kvinnor och utrikesfödda) som är underrepresenterade i innovationssystemet och där dessa utvecklar nya lösningar på kända och framtida behov.
 • Etablerade kluster, klusterinitiativ och FoU-centrum kopplas till regionens styrkeområden med fokus på smart specialisering.
 • Stötta aktiviteter innovationsstödsystemens aktörer inspirerar små och medelstora företag till investering i och kommersialisering av innovationer.
 • Stötta aktiviteter där programområdets framgångsrika innovationsdrivna företag inspirerar små och medelstora företag och genomför regionala samverkansprocesser och projekt kring innovationsutveckling.
 • Insatser som leder till att företag i programområdet initierar FoU verksamhet som en strategisk målsättning.
 • FoU-stöd som riktas till offentlig sektor för att stimulera innovationer som tillämpas och/eller kommersialiseras.
 • Utvecklar sociala innovationer som en strategi för affärsutveckling.
 • Initiera projekt med fokus på innovativa miljöanpassade varor och tjänster, exempelvis gröna kemikalier och nya material i syfte att ersätta fossila alternativ.
 • Skapande av nya och stöd till befintliga kluster samt virtuella kluster som tillsammans med FoU-partners stimulerar till tekniköverföring och innovativ utveckling.
 • Tillgängliggörande av miljöteknisk, teknisk tillämpad forskning för regionens företag och kluster som leder till ökade företagsinvesteringar.
 • Ramprogram för regionala företagsstöd med inriktning att stimulera investeringar i FoU i små och medelstora företag. Detta innebär att godkända investeringsstöd kan stimulera företagsinvesteringar i FoU.

Målgrupp: Företag och företagsorganisationer, innovationsstödjande aktörer, branschövergripande organisationer, offentliga aktörer.

Vem kan söka?
Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar, innovationsstödjande aktörer. Branschövergripande organisationer och civila samhället.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som fokuserar på att involvera fler kvinnor länkade till innovationsprocessen/ klustersamarbeten.

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Er ansökan ska rikta sig till två investeringsprioriteringar och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioriteringar:

Investeringsprioritering 2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

 • Investeringar i IT-infrastruktur som ger företag tillgång till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som syftar till att höja kapaciteten i befintlig IKT-infrastruktur till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som stärker och medför en fortsatt utbyggnad och utveckling av teknikoberoende IKT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Exempel på aktiviteter som kan stödjas

 • Investeringar i IT-infrastruktur som ger företag tillgång till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som syftar till att höja kapaciteten i befintlig IKT-infrastruktur till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som stärker och medför en fortsatt utbyggnad och utveckling av teknikoberoende IKT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Målgrupp: Företag i de områden där de kommersiella aktörerna inte svarar för utbyggnaden av IT-infrastrukturen

Vem kan söka? Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar och organisationer som arbetar för utbyggnad av IT-infrastrukturen.

Investeringsprioritering 2c Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa.

Särskilt mål 1 – Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras.

Särskilt mål 2 – Användningen av e-tjänster ska öka, särskilt i de grupper i samhället som i mindre utsträckning använder e-tjänster och den nya tekniken.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Projekt med inriktning på att utveckla och höja kunskapen om och användning av befintliga och nya e-tjänster.
 • Samverkansprojekt mellan privat och offentlig sektor som syftar till att förbättra tillgängligheten till e-tjänster.
 • Projekt som förstärker interaktionen mellan brukare och servicegivare genom IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration och e-hälsovård, liksom tillämpningar baserade på öppen källkod.
 • Projekt för att förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen genom utveckling av digitala tjänster.
 • Projekt som syftar till att skapa förutsättningar för kommersialisering genom utveckling av offentliga IKT-lösningar.

Målgrupp: Privat och offentlig sektor, hushållen samt det civila samhället.

Vem kan söka?
Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar.

Vi ser gärna ansökningar som bidrar till utveckling av e-tjänster inom offentlig sektor.

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 3a – Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser.

Särskilt mål 1 – Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar tillväxt inom SME.

Särskilt mål 2 – Tillväxtföretag ökar investeringar i avancerad produkt- och tjänsteutveckling.


Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Aktiviteter där samverkan mellan företag och offentliga aktörer främjar etableringar och investeringar.
 • Aktiviteter som stödjer företag i avancerad produkt- och tjänsteutveckling genom rådgivningsinsatser som bygger på analyser av företagarens
 • specifika behov och förutsättningar.
 • Aktiviteter som ökar företagens tillgång till kompetens genom företags- och branschgemensamt samarbete kring rekrytering och fortbildning
 • Aktiviteter som bygger på näringslivsstödjande insatser vid företagsstart, produkt- och tjänsteutveckling och kompetensförsörjning med fokus på
 • kunskap om etnicitet och jämställdhetsintegrering.
 • Ramprojekt för regionala företagsstöd med inriktning på strategiskt utvecklingsfrämjande, hållbara insatser och ökad konkurrenskraft genom bland annat avancerad produkt- och tjänsteutveckling.
 • Aktiviteter som förbättrar företagens kunskap om och tillgänglighet till finansiering och kapitalförsörjning.
 • Aktiviteter som utvecklar samiskt företagande.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Ert projekt ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 4c – Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Särskilt mål 1 – Öka energieffektiviteten inom offentlig sektor och inom bostadssektorn.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Utarbetandet av strategier och planer för en uthållig och energieffektiv samhällsplanering.
 • Insatser för att lära av goda exempel inom samhällsplanering nationellt och internationellt. Utveckla samarbeten med andra regioner.
 • Påverkansarbete i syfte att minska klimatpåverkan från transporter.
 • Projektering och förberedande arbete för test och verifiering av ny energieffektiv teknik i offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader samt inom bostadssektorn.
 • Spridning och implementering av kunskaper från tidigare försök och genomförda energieffektiviseringsprojekt inom offentlig sektor och näringslivet.
 • Utveckling av energisnåla hus med miljöanpassade material.
 • Insatser för ökat hållbart byggande och användning av förnybara material i bostadssektorn.
 • Insatser för ökad användning av miljöanpassad upphandling.

  Målgrupp: Offentlig sektor, organisationer samt små och medelstora företag med verksamhet inom bostads- och infrastruktursektorn.

Vem kan söka?
Funktioner inom samhällsplanering, fastighetsförvaltning miljö samt universitet och högskolor är exempel på möjliga stödmottagare i den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är företag och branschorganisationer, verksamma inom energi eller tillverkning av miljöanpassade material några av de tänkbara stödmottagarna.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration och stöd hittar ni i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier.

För redan pågående projekt med ambitioner om internationalisering finns möjligheten att ansöka om en så kallad transnationell komponent. Mer information finns att läsa i Tillväxtverkets handbok.öppnas i nytt fönster

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 14 december 2018 – 14 mars 2019.
 • Sista dag för ansökan: 14 mars 2019, kl. 16.00.
 • Prioritering sker: 2019-06-04.
   
  Om en ansökan kommer in för sent kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera.öppnas i nytt fönster

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

  De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 . Gå till sidan för de styrande dokumentenöppnas i nytt fönster

  För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.
Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.
länk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan innan ni skickar er ansökan.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi
rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • fyllt i blanketten Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • noggrant ha läst igenom utlysningstexten
 • gått igenom de 12 stegen Från idé till ansökan
 • tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet Mellersta Norrland i Östersund.öppnas i nytt fönster