Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Stockholms­regionens konkurrens­kraft

Utlysning 2019:1 i EU-programmet (det regionala strukturfondsprogrammet) för Stockholm är öppen för ansökningar. Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Stockholm och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Ansökningsomgången är öppen för investeringsprioriteringarna:

1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling och

1.2 Ökad konkurrenskraft

Utlysningen riktar sig till redan pågående regionalfondsprojekt som beslutades 2015 i syfte att konsolidera dessa satsningar.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot

1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling eller

1.2 Ökad konkurrenskraft och möta nedan beskrivna krav.

Investeringsprioritering 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling

Ansökningsomgången är öppen för fortsättning av pågående regionalfondsprojekt som beslutades 2015 inom ramen för investeringsprioritering 1:1 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Investeringsprioriteringen syftar till att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

De pågående satsningarna som Strukturfondspartnerskapet ser stor potential i berör tre olika områden:

 1. Digitalisering inom vård och omsorg - ska stimulera tillväxt hos små- och medelstora företag genom att möjliggöra och accelerera utveckling av de företag som redan i dag är verksamma inom området digitalisering av vård, omsorg och hälsa, samt attrahera nya små- och medelstora företag och ge stöd till dessa för att nå färdiga lösningar.
 2. Hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa - Projektet ska arbeta för hållbar tillväxt hos små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen och stödja produktion av innovativa produkter och tjänster som främjar miljö och hälsa.
 3. Kreativa näringar - Insatserna ska stärka affärsutveckling och konkurrenskraft för små och medelstora företag inom film och digital media. Projektet ska stärka innovation, konkurrenskraft och tillväxt genom att skapa samverkan mellan aktörer inom kulturella och kreativa sektorn, särskilt film och digital media, samt offentliga och privata aktörer inom stadsutveckling.

Specifikt mål: Fler växande, innovativa företag genom ökad samverkan inom forskning och innovation.

Summa utlysta medel: 18 000 000 kr

Projektägare: Intressenter från akademi, näringsliv, offentlig sektor.

Målgrupp: små och medelstora företag

Investeringsprioritering 1.2 Ökad konkurrenskraft

Ansökningsomgången är öppen för fortsättning av pågående regionalfondsprojekt som beslutades 2015 inom ramen för investeringsprioritering 1:2 Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Investeringsprioriteringen syftar till att möta Stockholmsregionens utmaning: Ökad tillväxt i företagen och deras roll i det regionala innovationssystemet. Det handlar om att hitta ett regionalt arbetssätt för att främja etablerade företag i deras tillväxtfas, till exempel att stödja företagen i att utveckla nya affärsmöjligheter, öka sin omsättning eller nå en internationell marknad

Den pågående satsningen som Strukturfondspartnerskapet ser stor potential i berör utvecklandet av metoder till hjälp för SMF för att stärka dem i deras internationaliseringsprocess samt attrahera investerare till regionen.

Specifikt mål: Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser

Summa utlysta medel: 1 500 000 kr

Projektägare: Intermediärer i det företags- och innovationsfrämjande systemet

Målgrupp: små och medelstora företag

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 15 januari 2019 – 15 mars 2019

Sista dag för ansökan: 15 mars 2019

Prioritering sker: juni 2019

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till investeringsprioriteringen.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Stockholm.

För bilagor till ansökan ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd, under rubriken Ansök om EU-finansierat stöd.

Lägg om möjligt in ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger för att inte riskera att systemet överbelastas.

Förankra gärna projektet hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

Hållbarhetsaspekter i samtliga investeringsprioriteringar

För samtliga investeringsprioriteringar ska ansökningarna tydligt visa på arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Vi rekommenderar att ni beskriver projektgenomförandet enligt en tydlig förändringslogik. Det skapar möjligheter att både styra och utvärdera projektet. Det ger också stöd för att ni på ett tydligt sätt ska kunna integrera hållbarhetsaspekterna och hur de ska fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning bör beskriva en tydlig förändringslogik som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Beskriv hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

I er ansökan ska ni även visa hur ni använder hållbarhetsaspekterna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur ni avser att använda dem som medel för att nå resultat i projektet. För jämställdhet, till exempel, innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

 1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

  Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?
 2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad ni avser att projektet ska göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

  Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.
 3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att projektet når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

  Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.
 4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad och nå målen? Hur involverar ni relevanta aktörer? Hur avser ni att nå målgrupperna? Hur anpassar ni er till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

  Exempel: ni har i projektet, i analysen av nuläge och kritiska faktorer, konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att exempelvis utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer eller sanktioner/subventioner.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Utöver detta gäller att projektansökan är en fortsättning på ett pågående projekt.

Hur länge kan projektet pågå?

Då ansökningsomgången riktas mot fortsättning av pågående projekt är datum för projektstart det datum då de pågående projekten har avslutats.

Projektet kan som längst pågå 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 % i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket, enhet Regional tillväxt Mellersta Sverige/Stockholm som ansvarar för programmet.

Mer information om programmet finns även på vår webbplats, på sidorna om EU-program Stockholm.