Tillväxtverket

Tillverkning i Sverige:

Utveckling av industrialiseringshubbar

Vill ni utveckla och testa en idé som kan förbättra förutsättningarna för innovativa företag att starta upp eller utöka sin tillverkning i Sverige? Då kan ni söka ekonomiskt stöd till utveckling av en industrialiseringshubb i Sverige.

Syftet med utlysningen är att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya eller flera produkter i Sverige. Tanken är att industrialiseringshubbarna blir fysiska och/eller virtuella mötesplatser där aktörer kan samverka för att lösa utmaningar som uppstår under industrialiseringsfasen av en produkt. Det kan handla om olika typer av avvägningar och beslut inför företagens strategiska vägval när det gäller produktionen, till exempel produktionsteknik, materialval och/eller investeringar.

Meningen med industrialiseringshubbarna är att överbrygga delar av dessa utmaningar genom att synliggöra och tillgängliggöra kompetens, kapacitet och utbud nationellt och regionalt samt erbjuda möjligheter till interaktion och fysiska undersökningar. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag (SMF) där tillgång till nätverk, resurser och kompetens kan vara begränsade inom området. SMF är därför en viktig målgrupp för industrialiseringshubbarna.

Syftet med industrialiseringshubbarna är att de ska:

 • Utveckla fysiska och/eller virtuella mötesplatser för innovativa företag och innovationssystemets aktörer, vilket förenklar tillverkning av prototyper, pilotserier och rådgivning om produktion i Sverige.
 • Utveckla matchning för innovativa företag som står inför utmaningar som nyproduktion, omställning eller uppskalning hos/med tillverkande företag i Sverige.
 • Ge ökade möjligheter till rådgivning kring val av produktionsstrategi för företag som har produktidéer eller prototyper.
 • Utvecklas på ett sådant sätt att systematik, plattformar och metodik kan återanvändas, delas och skalas upp.
 • Kunna drivas vidare efter uppdragets slut med egen finansiering för att skapa långsiktig bärighet och förändring av innovationssystemet i Sverige.

Denna utlysning är en del av regeringens satsning inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi och ska bidra till starka och hållbara synergier mellan innovativa företag, industri och innovationsmiljöer i hela Sverige.

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och vänder sig till företag och företagsfrämjande organisationer med god insikt och kunskap om behov och utmaningar hos tillverkande svenska företag.

För vad kan vi söka?

Utlysningen ska bidra till utveckling eller uppstart av industrialiseringshubbar med spridning inom olika branscher där det finns förutsättningar att uppfylla kraven beskrivna under rubriken Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Stöd beviljas endast projekt som uppfyller en av nedan två möjliga inriktningar:

 1. Bereda uppstart och etablering av en så kallad industrialiseringshubb
 2. Utveckla befintlig struktur eller hubb (fysisk eller virtuell) för att utöka dess inverkan mellan innovationssystemets aktörer.

När kan vi söka?

Utlysningen öppnar: 2019-05-15

Sista dag för ansökan: 2019-06-16

Förväntat beslutsdatum från Tillväxtverket: 2019-07-05

Ansökan inkommen efter sista ansökningsdag avslås.

Vad är viktigt att veta?

 • Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se I Handbok för nationella projektmedel, avsnittet planera.
 • Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.
 • Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.
 • Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Projektet ska:

 • Visa på tydlig avgränsning avseende bransch, tillverkningsmetoder eller materialområde.
 • Påvisa samordning och möjligheter till synergier mellan olika branscher.
 • Kunna redovisa strukturerad dokumentation och idé till plattform med gränssnitt som ger förutsättningar för skalbarhet och samverkan kring konceptet.
 • Visa på långsiktig bärighet med finansieringsmodell för drift samt fortsatt utveckling efter programmets slut.
 • Vid projektets slut utöver kostnader redovisa utfall från aktiviteter, analys av resultat och lärdomar samt rekommendationer för framtiden.

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som beslut om stöd har fattats av Tillväxtverket. Kostnader som uppstått före projektstart går ej att få ersättning för.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Mottagare av stöd kan antingen vara företag eller offentliga aktörer. Stödet får inte användas till subventionerade tjänster eller insatser mot tredje part.

Försumbart stöd

Stöd lämnas enligt §13 i SFS 2015:210 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - försumbart stöd/De minimis (Kommissionens förordning (EU) 1407/2013). länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Intyg om De minimis behöver därför bifogas ansökan, mallen finns här.PDF De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt 13 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår).

Ni är själva ansvariga för att ni inte tar emot försumbart stöd för mer än 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår). Detta intygar ni genom att bifoga intyget om De minimis, som nämnts ovan.

Viktiga länkar

Tillväxtverkets Allmänna villkor PDFgäller för stödet.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektaktiviteter får pågå fram till 2020-01-31, slutrapportering samt slutlig ekonomisk redovisning senast 2020-02-29.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverkets stöd kan uppgå till maximalt 2 miljoner kronor och stödnivå kan uppgå till 100 procent. Om det uppstår ett högt söktryck kan medfinansierade projekt komma att prioriteras.

Hur ansöker vi?

Inför Ansökan

Inför ansökan är det önskvärt för oss på Tillväxtverket att få kontakt med sökande för att denna ska kunna presentera och diskutera en kortfattad projektskiss. Detta ser vi som ett bra sätt att kalibrera ömsesidiga förväntningar och skapa bästa möjliga underlag för en fullgod ansökan och effektiv bedömning.

Ansökan

Som grund för beslut om stöd ligger den projektidé som bifogas ansökan, där följande tydligt ska framgå:

 • En beskrivning av ert företag eller organisation och ert förhållande till, eller erfarenhet från industriellt främjandearbete.
 • Hur ni anser att projektet direkt eller indirekt bidrar till att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya eller flera produkter i Sverige.
 • Vilka insatser/aktiviteter ni önskar bedriva under projektperioden samt hur dessa avses bemannas, styras och utvärderas.
 • Avgränsning och inriktning för industrialiseringshubben samt vilka intressenter denna kommer att rikta sig till, både upp- och nedströms.
 • Vilka intressenter ni kommer att engagera under projektets gång samt vilka övriga partners/nätverk som aktivt eller passivt kommer att involveras i olika insatser/aktiviteter.
 • Budget, av vilken det framgår fördelning på aktivitetsnivå.

Viktiga länkar

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för nationella projektmedel på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i denna utlysning.

Bedömning av projektförslag görs av en bedömningsgrupp på Tillväxtverket. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Eftersom denna utlysning ingår i ett brett nationellt program kommer särskild hänsyn tas till spridning geografiskt och branschmässigt.

Om flera inkomna projektförslag initialt bedöms likvärdiga utifrån geografisk täckning samt ämnesinriktning kommer rankning ske enligt nedan kriterier:

 1. Medfinansiering för projektet.
 2. Sökande parts erfarenhet från arbete med främjandeverksamhet för små och medelstora företag.
 3. Projektets förmåga att påvisa modell för långsiktig bärighet samt möjlighet till uppskalning av industrialiseringshubb.
 4. Täckning av bransch- eller ämnesområde för industrialiseringshubb.

Kontakt

För frågor kontakta någon av oss:

Niklas Källrot, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se, 08- 681 92 08

Ewa Thylén, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se, 08- 681 92 78

Björn Langbeck, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se, 08-681 9213