Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person; privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Det är inte möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

För vad kan vi söka?

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag.

Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation:

 • Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, i regionala styrkeområden.

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument:

 • Insatsområdet avser bidra till att främja entreprenörskap och/eller stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt och ägna sig åt innovationsprocesser.

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi:

 • Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling som kopplar an till integrerade territoriella investeringar.

Läs programmet, i kortversion eller i sin helhet.

Förlängning och utökning av pågående projekt

Det är möjligt för pågående projekt att ansöka om förlängning av projekttiden. Det är också möjligt att ansöka om utökad budget. Detta kan göras löpande och sker i samråd med handläggare.

Pågående projekt som vill ha utländska samarbetspartners inom Östersjöregionen

Har ni ett projekt som redan beviljats EU-stöd och som är intresserade av att samarbeta med utländska parter inom Östersjöregionen? Då har ni möjlighet att ansöka om utökat stöd. Ett samarbete kan genomföras med parter från olika struktur- och investeringsfonder inom makroregionen. Aktiviteterna inom en sådan så kallad transnationell komponent ska bidra till Östersjöstrategins genomförande.

Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ett sådant tilläggsprojekt kan kopplas till befintliga projekt inom samtliga insatsområden, under förutsättning att de bidrar till programmets måluppfyllelse, ger ett mervärde för programområdet samt bidrar till Östersjöstrategins mål och prioriteringar. Samverkansåtgärderna bör vara inriktade på att hitta och/eller genomföra gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.

Intresserad av att veta mer?

Du kan alltid kontakta någon av Tillväxtverkets handläggare eller läsa mer i Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kan vi söka?

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdagen kommer den att avslås.

 • Utlysningen är öppen: 15 juni - 12 september 2019, klockan 19.00.
 • Prioritering sker: fredagen 13 december 2019.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler. Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Ni som ansöker om stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar. Er ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott.

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Därför ska ni i er ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna. Ni bedömer själva om hela projektet på något sätt berörs av statsstödsreglerna. Utifrån ansökningsuppgifterna gör sedan Tillväxtverket den slutgiltiga bedömningen av förhållandet till statsstödsreglerna.

Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett företag eller en grupp företag kan det räknas som en form av statsstöd. Exempel på vad sådana insatser kan gälla:

 • Rådgivning.
 • Kompetens- eller affärsutveckling.
 • Projekt för internationalisering.
 • FoU.
 • Innovation.
 • Kluster- och nätverkssatsningar.

Ibland behövs ett särskilt godkännande av EU-kommissionen, vilket i så fall kräver speciella förberedelser. Hänsyn till statsstödsreglerna kan också tas genom att tillämpa kommissionens regler om så kallat försumbart stöd/de minimis. Då krävs inte något särskilt godkännande av EU-kommissionen. Det gäller också för projekt där det är möjligt att utnyttja EU:s regler om så kallat gruppundantag. Omfattar ert projekt exempelvis att stötta företag inom forskning och utveckling kan det vara möjligt att ge stöd enligt gruppundantagsbestämmelserna.

Gå till sidan för statsstöd, för mer information. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, redan innan ni börjar utforma projektet.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.
 • Sista datum för slutredovisning av projekt är 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 40 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014–2020 är cirka 445 miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering).

Återstående medel i programmet komma att justeras under sommaren. Kontakta Tillväxtverket för mer information.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor samt områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt.

Läs om vad ni behöver veta, gällande användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet vid deras möte den 7 december 2018. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige.