Tillväxtverket
eu-logotyp

Insatser för forskning och innovation

Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar i utlysning 2019:2.

Utlysningen riktar sig till genomförandeprojekt och förstudier som främjar företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utvecklar kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

Vem kan söka?

Stödmottagare kan vara:

  • samverkanskonstellationer i samverkan som adresserar minst två regionalfondsområden (se information om programområden på Tillväxtverkets hemsida.)
  • aktörer som främjar smart specialisering med syfte att arbeta i stora delar av landet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet. Det är inte heller möjligt för företag att söka för eget intresse.

För vad kan vi söka?

Stöd kan sökas för genomförandeprojekt och förstudier samt Transnationell komponent. Er ansökan ska vara inriktad mot följande insatsområde och möta nedan beskrivna krav:

Utlysning 2019:2 är öppen för insatser som stödjer regionala styrkeområden och smart specialisering vilket konkretiseras i:

Insatsområde 1, och investeringsprioritering 1b som främjar företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckling av kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

Särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödjande av teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktiga möjliggöranden av teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

De åtgärder, verktyg och stöd som är möjliga att söka i investeringsprioriteringen finns utförligt beskrivna i programdokumentetlänk till annan webbplats.

Det är viktigt att ert projekt leder till strukturell förändring och att insatserna gynnar små och medelstora företag. Era insatser ska komplettera andra satsningar inom de regionala strukturfondsprogrammen och bygga på befintliga strukturer.

I utlysningen ser vi positivt på sökande som också har/söker stöd från Vinnova/Naturvårdsverket/Energimyndigheten.

Målgrupp för insatserna

Målgruppen för programmet och insatserna är små och medelstora företag. Det är inte möjligt att använda medlen för insatser mot primärproduktion (fiskeri och lantbruk).

Ni som stödmottagare ska ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Läs en vägledning till EU:s statsstödsreglerlänk till annan webbplats

Insatser som bidrar till det särskilda målet

Ert projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som bidrar till det särskilda målet:

  • Ökad samverkan har uppnåtts mellan FoI-aktörer och FoI-konstellationer i olika regioner.

Projektet ska också bidra till och delta i de aktiviteter som anordnas av det processtöd som erbjuds inom ramen för Innovationsynk.

Beskriv i er ansökan hur ni förväntar er att insatserna ska bidra till Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet, som är den resultatindikator som används för det särskilda målet.

För att förstå om er projektidé är i linje med programmets ambitioner, läs om vägledande principer för projekturval och urvalskriterier i programdokumentet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen: 17 juni – 30 september 2019.

Sista dag för ansökan: 30 september 2019 23:59.

Samråd: kring inkomna ansökningar sker i december.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera.

Vi välkomnar en tidig dialog med potentiella sökande så tidigt som möjligt. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket redan innan er ansökan. Beskriv er idé genom att använda Mall för beskrivning och projektidélänk till annan webbplats.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 . Gå till sidan för de styrande dokumentenlänk till annan webbplats.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Omvärlds- och intressentanalys

Innovationsynk är en mötesplats som samordnar insatserna i alla projekt inom ”forskning och innovation”, i alla nio EU-program som Tillväxtverket förvaltar. Du hittar enkel inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige på Tillväxtverkets webbplats. Här kan du även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idé om var du kan finna medfinansiering.

För att få hjälp med omvärlds- och intressentanalysen rekommenderar vi att du använder Innovationsynk för att nå lämpliga kontakter och information om vad som redan görs, samt vilka projekt som kan ha koppling till dina idéer.

Om ert projekt beviljas medel kommer projektledaren erbjudas att delta i ett nationellt nätverk och även få stöd dels via webb och sociala medier dels genom att delta på gemensamt anordnade spridningskonferenser.

Vill du ha mer information om Innovationsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta Daniel Hallberg, daniel.hallberg@tillvaxtverket.se.

Hur länge kan projektet pågå?

  • Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
  • Som längst kan projektet pågå fram till 30 april 2023.
  • De sista två månaderna (för genomförandeprojekt) får endast användas för avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka & rapportera, ansök om stödlänk till annan webbplats.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Läs mer om urvalskriterier i handboken. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för diskussion i Samråd (Samrådet består av GD för Tillväxtverket, Vinnova och Statens energimyndighet).

När protokollet från samrådsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut.

Kontakt

Har ni en projektidé? Ta gärna kontakt med en handläggare tidigt i processen.

Handläggare: annika.westerberg@tillvaxtverket.se, 08-681 96 48

Controller: Helén Axelsson Helen.Axelsson@tillvaxtverket.se, 08-681 91 75