Tillväxtverket
eu-logotyp

Utökning av verksamhet och budget för projekt som tidigare beviljats stöd

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser ytterligare medel för pågående projekt. Projekten ska driva insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Vem kan söka?

Det är organisationer som driver pågående projekt med finansiering av regionala strukturfondsprogrammet Västsverige som kan ansöka om utökad budget i samband med utökad verksamhet.

För vad kan vi söka?

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket möjlighet för pågående och väl fungerande projekt att utöka budget och därmed utöka verksamheten. Det kan innebära exempelvis implementeringsarbete, utökning av projektperiod, verksamhet eller målgrupp. En förutsättning är att projektet upparbetat budget och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål. Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag.

Det är möjligt att söka utökat stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:

 • Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation.
 • Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
 • Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Även i ett utökande av ert projekt ska hållbarhetsaspekterna integreras i projektets olika delar. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är: miljö, mångfald och jämställdhet.

Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert projekt. Mer om hållbarhetsaspekterna.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling som kopplar an till integrerade territoriella investeringar. Utlysningen är även öppen för projekt inom finansiella instrument.

Information om programmet Västsverige, i kortversion eller i sin helhet.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 12 september 2019 - 16 oktober 2019, klockan 16.00.

Prioritering sker: 13 december 2019.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som ska omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt i avsnittet Planera. Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket?Hämta i så fall mallen för beskrivning av tidig projektidé. Den är även en förberedelse inför de frågor som ni sen ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter. Insatserna ska bidra till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Ni som ansöker om stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar. Er ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott.

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Därför ska ni i er ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna. Ni bedömer själva om hela projektet på något sätt berörs av statsstödsreglerna. Utifrån ansökningsuppgifterna gör sedan Tillväxtverket den slutgiltiga bedömningen av förhållandet till statsstödsreglerna.

Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett företag eller en grupp företag kan det räknas som en form av statsstöd.

Exempel på vad sådana insatser kan gälla:

 • Rådgivning.
 • Kompetens- eller affärsutveckling.
 • Projekt för internationalisering.
 • FoU.
 • Innovation.
 • Kluster- och nätverkssatsningar.

Ibland behövs ett särskilt godkännande av EU-kommissionen, vilket i så fall kräver speciella förberedelser. Hänsyn till statsstödsreglerna kan också tas genom att tillämpa kommissionens regler om så kallat försumbart stöd/de minimis. Då krävs inte något särskilt godkännande av EU-kommissionen. Det gäller också för projekt där det är möjligt att utnyttja EU:s regler om så kallat gruppundantag. Omfattar ert projekt exempelvis att stötta företag inom forskning och utveckling kan det vara möjligt att ge stöd enligt gruppundantagsbestämmelserna.

Gå till sidan för statsstöd, för mer information. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, redan innan ni börjar utforma projektet.

Hur länge kan projektet pågå?

 • En bedömning av rimligheten i total projektlängd görs utifrån inkommen ansökan.
 • Ett projekt avslutas med 4 månaders avslutsperiod.
 • Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023.
 • Sista dag för projektperiod, inkl. slutredovisning: 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 40 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014–2020 är cirka 493 miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering och ändring av valutakursen).

Hur ansöker vi?

Er begäran om ändring ska innehålla:

 • Beskrivning av ändringen.
 • Bakgrund.
 • Reviderat budgetförslag.
 • Reviderad finansiering, inklusive medfinansiering.
 • Reviderad aktivitetslista.
 • Nya målvärden för de indikatorer som projektet ska mäta och följa upp.
 • Reviderade projektmål och delmål.
 • Tillkommande obligatoriska bilagor, som exempelvis medfinansieringsintyg.

Skicka den samlade informationen till projektets tilldelade handläggare på Tillväxtverket. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet vid deras möte den 13 december 2019. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Om ändringsansökan avslås kommer tidigare beslut att fortsätta gälla.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige.