Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

Nu kan du söka till utlysning 2020:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna.

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen samt främja tillväxten i regionen. Särskild fokus kommer att vara på små och medelstora företag som bidrar till en miljövänlig och hållbar utveckling.

Läs mer om programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?

Du ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regioner, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Vid osäkerhet, kontakta kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Se kontaktuppgifter under rubriken ”Kontakt”.

För vad kan vi söka?

Ansökan ska vara inriktad på ett av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav:

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behövs en ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.
Exempel på konkreta aktiviteter som kan stöttas av programmet kan vara:

- Samverkan mellan näringsliv, universitet/högskolor/andra forskningsaktörer och offentlig sektor inom specifika ämnesområden.

- Mötesplatser för att främja innovation i näringslivet, inklusive kommersialisering av forskningsresultat.

- Etablering av nya innovationsmiljöer där universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan mötas.

- Insatser för att stärka befintliga innovationsmiljöers utveckling, inklusive utveckling av nya samarbeten regionalt/nationellt/internationellt, entreprenörskap, demonstrationsprojekt, affärsutveckling, samt jämställdhets- mångfalds- och miljöarbete.

- EU-medlen kan också bidra till att forskningens resultat kommer till nytta i befintliga och nya företag och i offentlig verksamhet.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Innovationsynk

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT (Informations- och Kommunikationsteknik)

Den stora utmaningen inom området är att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger, att använda digitaliseringens möjligheter för att möta exempelvis framtidens behov av välfärd inom äldrevården eller tillgängligheten till offentlig service.

 • Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till effektivare samordning för att små- och medelstora företag ska få en ökad tillgång till bredband (exkl. fysiska investeringar i bredband) och/eller fler ansökningar som leder till att andelen företag eller privatpersoner som använder IT-tjänster ökar. Utveckling av kommunala bredbandsstrategier för att identifiera områden där det finns behov av investeringar i bredbandsinfrastruktur och skapa goda förutsättningar för samverkan och synergier mellan såväl kommuner, regioner och näringslivsaktörer.
 • Digitala samhällsbyggnadsprocesser

3. Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser

Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus, och insatsområdet utgör grunden för att Europa 2020-strategin (EU:s tillväxtstrategi) avseende innovation ska kunna uppfyllas. Det ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig.

 • Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i små- och medelstora företag. Det kan t.ex. handla om affärsutveckling, strukturer för kompetensförsörjning eller att underlätta internationalisering.

4. Att främja hållbara transporter

Insatserna inom ramen för programmet fokuserar på förnybara bränslen, effektivare energianvändning och samhällsplanering, inklusive beteendepåverkan. Insatserna ska stödja utveckling, spridning och användning av metoder/modeller och öka kunskapen inom dessa områden.

Exempel på konkreta aktiviteter som kan stöttas av programmet kan vara:

- Strategiskt viktiga insatser för att främja utveckling av koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer för transporter exempelvis systeminsatser som underlättar effektiva transporter och samtidigt minskar koldioxidutsläpp och miljöpåverkan.

- Ökat hållbart resande med kollektivtrafik genom beteendeförändringar och attitydpåverkan. Här behövs insatser för att bryta invanda mönster och beteenden samt påvisa samhälleliga vinster som följd av förändringen.

- Spets- och demoprojekt inom transportsektorn, inklusive planering, upphandling och investeringar exempelvis bättre tillgång till test och demonstrationsmöjligheter i samverkan med offentlig sektorn näringslivet samt universitet och högskolor.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Transnationell komponent - TNK

Har ni redan ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, eller en så kallad transnationell komponent. Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

Tilläggsprojektet ska även bidra till Östersjöstrategins genomförande och mål. Samarbetet ska syfta till att lösa, för länderna, gemensamma utmaningar. Mer information finner du på sidan: Transnationell komponent - TNK.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

För att ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Vi ser gärna ansökningar inom programmets samtliga insatsområden inom ramen för denna utlysning.

För att få en aktuell bild över programmets genomförandeläge, kontakta kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Se kontaktuppgifter under rubriken ”Kontakt”.

Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

Det är ett obligatoriskt krav för projekt som får stöd att arbeta med de tre hållbarhetsaspekterna i genomförandet av ert projekt. Jämställdhet, integration och miljö ska finnas med som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Mer information om hur ni kan arbeta med hållbarhetsaspekterna finns i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier. Ni ska redogöra för hur ni arbetar aktivt med detta i projektet i bakgrunds- och projektbeskrivningen. Beskriv också hur kriteriet ska användas som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål och tydligt visa på aktiviteter och kostnader som krävs för att uppnå de horisontella kriterierna. I uppföljningen ska ni visa hur kriteriet har använts för att nå projektets mål och resultat.

När kan vi söka?

- Utlysningsomgången är öppen: 15 oktober 2019 till den 2 mars 2020

- Sista dag för ansökan: 2 mars 2020 kl.23.59

- Prioritering av ansökningar sker: 3-4 juni 2020

Om ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås inom ramen för denna ansökningsomgång.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om projektet beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs om grundläggande förutsättningar för ert projekt.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera. Observera också att nya föreskrifter gäller från och med augusti 2019 och vilket innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan hos stödmottagarna. Mer information om de förenklade redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt."

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Hämta mall för beskrivning av tidig projektidé på sidan testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd. Viktig information och nyttiga tips om hur ni planerar ert projekt hittar ni i avsnittet Planera. Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. För bästa möjliga styrning och uppföljning vill vi att ni även använder egna projektspecifika mål och indikatorer för ert projekt. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer inte att godkännas.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Sista dag för aktiviteter i projekten är 2023-02-28. Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten är 2023-04-30.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ditt projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Det finns inget fastställd högsta beslutnivå - i kronor och ören. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Det kan även finns möjlighet att få medfinansiering från nationella medel. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt och uppgift om aktuella tillgängliga medel, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping för mer information.

För förstudier, till skillnad från genomförandeprojekt gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande inklusive avslutsarbete
 • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
 • att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan
 • Förstudiemedel kan ansökas och beslutas löpande och är ej knutna till i förväg fastställda mötesdatum.

Hur ansöker vi?

Du söker via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd. Innan ni kan ansöka om stöd hos Tillväxtverket, ska all medfinansiering vara ordnad och medfinansieringsintyg ska bifogas ansökan.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller du i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på När och hur kan du ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet den 3-4 juni 2020. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval.

Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Välkommen att kontakta kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping.

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Fyll i mallen Testa er projektidé

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett möte med en handläggare, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.