Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Stockholms­regionens hållbarhet och konkurrenskraft

Ansökningsomgången är öppen för investeringsprioritering 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling och investeringsprioritering 1.2 Ökad konkurrenskraft samt investeringsprioritering 1.3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

Du skall som sökande ha förankrat projektidén med andra centrala regionala aktörer, till exempel regionen, universitet/högskolor, näringslivets organisationer och kommuner. Projektet skall syfta till en strukturell påverkan i regionen.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling eller 1.2 Ökad konkurrenskraft eller investeringsprioritering 1.3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Er ansökan skall möta nedan beskrivna krav.

Investeringsprioritering 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling

Utlysningen är öppen för ansökningar inom investeringsprioritering 1:1 Att stärka forskning, innovation och teknisk utveckling som syftar till att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

En viktig del inom denna investeringsprioritering handlar om att utveckla samspelet mellan högre utbildning, forskning, näringsliv och offentliga aktörer

för att åstadkomma en innovationsdriven ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling i regionen. Den offentliga sektorns olika institutioner utgör en mycket viktig marknad för många av de tillväxtinriktade och innovativa företagen. Detta gäller t.ex. inom hälso- och sjukvårdsområdet där kommuner och landsting är de primära kunderna för produkter och tjänster som utvecklas. För ett tillväxtinriktat och innovativt företag kan det innebära en betydande tröskel att komma in på en ny marknad.

Inom regionen finns det idag en utvecklad infrastruktur för forskning och utvecklingsarbete, bl.a. genom de universitet och högskolor samt

forskningsinstitut som finns i länet. Denna utlysning är inriktad mot en smart och hälsosam stad och syftar till att främja att innovativa företag med nya produkter och tjänster får tillgång till den marknad som kommuner och regionen utgör inom hälsa-och vårdsektorn samt till att nya tekniker kan implementeras i vården. Även motsvarande insatser inom Life Science kan komma ifråga. Insatser som är sektorsövergripande och adresserar olika branscher och samhällssektorer, t.ex. näringsliv, universitet och högskolor, offentlig sektor, social ekonomi på nya innovativa sätt är önskvärda.

I föreliggande utlysning ser Strukturfondspartnerskapet en eller ett fåtal sammanhållna strategiska satsningar, detta kan innebära samverkansprojekt eller projekt med nära samarbete, med bred regional förankring. Projekten bör vara inriktade på att skapa långsiktigt hållbara strukturer för att minska trösklarna för innovativa företag där aktörer från olika sektorer samverkar för att stärka förutsättningar för små och medelstora företag i regionen.

Specifikt mål: Fler växande, innovativa företag genom ökad samverkan inom forskning och innovation.

Summa utlysta medel: Upp till 16 000 000 kr (vid eventuella återföringar kan de utlysta medlen uppgå till 30 000 000 kr)

Projektägare: Intressenter från akademi, näringsliv, offentlig sektor

Målgrupp: Små och medelstora företag

Investeringsprioritering 1.2 Ökad konkurrenskraft

Utlysningen är öppen för ansökningar om stöd till investeringsprioritering 1:2, ökad konkurrenskraft som handlar om att: Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader samt ägna sig åt innovationsprocesser.

Investeringsprioriteringen syftar till att möta Stockholmsregionens utmaning: Ökad tillväxt i företagen och deras roll i det regionala innovationssystemet. Det handlar om att hitta ett regionalt arbetssätt för att främja etablerade företag i deras tillväxtfas, till exempel att stödja företagen i att utveckla nya affärsmöjligheter, öka sin omsättning eller nå en internationell marknad.

Analyser har visat att det finns en potential att öka små och medelstora företags förmåga till internationalisering. Att stödja förmågan till internationalisering – även hos små företag – är därför en strategisk uppgift för att regionen ska kunna bibehålla sin internationella position och konkurrenskraft inom området. För att Stockholm ska fortsätta att generera tillväxt och för att svenska företag ska klara global konkurrens och omvandlingen av näringslivet i framtiden är även kompetensförsörjningen en nyckelfråga.

Denna utlysning är inriktad mot en smart och attraktiv stad. Utlysningen riktar sig till ett eller ett fåtal projekt med bred regional förankring, som syftar till att möjliggöra nya verktyg för talangattraktion, export och internationalisering. Samarbete med andra aktörer som arbetar med Sverigefrämjande insatser efterfrågas. Därutöver förväntas insatserna leda till att långsiktigt bidra till stärkta samverkansstrukturer och ett mer sammanhållet system som främjar företagen i Stockholmsregionen.

Sammanfattningsvis kan insatser inom denna investeringsprioritering ha inriktning på:

 • Rådgivning och kunskapsöverföring för affärsutveckling
 • Rådgivning och kunskapsöverföring för internationalisering i företag

Insatserna ska vara utformade ur ett helhetsperspektiv där förmågan att inkludera hållbarhetsdimensioner (miljömässiga, ekonomiska och sociala) i affärsutvecklingen ska premieras.

Specifikt mål: Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser

Summa utlysta medel: Upp till 12 000 000 kr

Målgrupp: Små och medelstora företag

Investeringsprioritering 1.3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Utlysningen är öppen för ansökningar om stöd till investeringsprioritering 1.3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer som handlar om att: främja forskning och innovation i, samt tillämpning av, koldioxidsnål ekonomi.

Stockholmsregionens starka befolkningsutveckling ställer höga krav på en miljömässigt hållbar tillväxt. Regionala analyser visar att det finns en potential att i ökad utsträckning använda den starka forskning och dynamik som finns bland universiteten och i näringslivet för att utveckla nya innovationer samt energieffektiva och koldioxidsnåla lösningar.

Många bostäder i regionen står inför omfattande renoveringsbehov där energieffektivisering är en viktig del och där stora energibesparingar bedöms kunna göras. Fastigheter byggda under miljonprogrammet finns i hela länet där standard och potential för energieffektivisering varierar. I vissa områden finns också en problematik med boendesegregation samt ekonomiskt och socialt utanförskap som bör uppmärksammas vid renovering och upprustning av fastighetsbeståndet. Här kan insatser som syftar till energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp också stärka företag och samtidigt generera effekter i det geografiska närområdet.

Innovationsupphandling bör uppmuntras för att främja utvecklingen av miljöteknik (energiteknik och koldioxidsnåla tekniska lösningar) i företag. För att kunna utveckla och verifiera nya innovationer och främja användandet av ny teknik är test- och demonstrationsanläggningar i kommunerna viktiga. I regionen finns många kunskapsintensiva miljöteknikföretag. Tillsammans med forsknings- och innovationsmiljöer och regionens lärosäten finns en stor potential att stärka och utveckla Stockholmsregionens internationella ställning inom stadsutveckling ytterligare. Detta kan skapa nya företag, ökad tillväxt i befintliga företag samt arbetstillfällen och bidra till minskad klimatpåverkan genom bl.a. ökad användning av grön teknik.

Vägtrafiken står för en stor del av Stockholmsregionens totala koldioxidutsläpp. I takt med befolkningsutvecklingen ökar också antalet resor med bil och utsläppen från trafiken. Det är därför viktigt att främja förändrade resvanor och öka andelen kollektivtrafikresor i regionen. Teknikutveckling och anammandet av teknik för mobility management, ITS och multimodala reseplanerarverktyg kan långsiktig minska koldioxidutsläppen i regionen. Insatser för att stötta företag i omställningsprocesserna kopplat till en omställning inom infrastrukturen är också högst relevant.

Sammanfattningsvis kan insatser inom denna investeringsprioritering ha inriktning på:

 • Forskning, innovation samt innovationsupphandling av energiteknik och koldioxidsnåla lösningar (avser tillämpad forskning som kan ge effekter inom närtid för programmets målgrupp. Tillämpad forskning som utgår från målgruppens behov)
 • Främja användning av ny teknik, test- och demoanläggningar för minskade koldioxidutsläpp och energieffektivitet inom exempelvis transportsektorn och bostadssektorn
 • Främja effektiva transporter genom utveckling och anammande av teknik för exempelvis klimatsmarta resor, mobility management, ITS och multimodala transportsystem.

Målgrupper för insatserna kan vara exempelvis företag, entreprenörer, kommuner och offentliga aktörer, universitet och högskola samt t ex. aktörer inom bygg- fastighets- och transportsektorn.

Specifikt mål: Stärkta förutsättningar att utveckla och tillämpa koldioxidsnåla lösningar genom fler växande, innovativa företag.

Summa utlysta medel: Upp till 10 000 000 kr

Målgrupp: Små och medelstora företag

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 15 oktober 2019 – 13 december 2019
 • Sista dag för ansökan: 13 december 2019
 • Prioritering sker: mars 2020

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till investeringsprioriteringen.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Norra Mellansverige.

För bilagor till ansökan ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd och under rubriken Ansök om EU-finansierat stöd.

Lägg om möjligt in ansökan i Min ansökan i god tid innan utlysningen stänger för att inte riskera att systemet överbelastas.

Förankra gärna projektet hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

Hållbarhetsaspekter i samtliga investeringsprioriteringar

För samtliga investeringsprioriteringar ska ansökningarna tydligt visa på arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Vi rekommenderar att ni beskriver projektgenomförandet enligt en tydlig förändringslogik. Det skapar möjligheter att både styra och utvärdera projektet. Det ger också stöd för att ni på ett tydligt sätt ska kunna integrera hållbarhetsaspekterna och hur de ska fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning bör beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Beskriv hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen. Handbokens struktur som används för att skriva en ansökan utgår förändringslogik men innehåller även fler element därför ombeds ni fylla i den bifogade mallen och sedan bifoga som bilaga i er ansökan. Detta för att tydliggöra just logiken bakom er projektidé.

I er ansökan ska ni även visa hur ni använder hållbarhetsaspekterna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur ni avser att använda dem som medel för att nå resultat i projektet. För jämställdhet, till exempel, innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?

2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad ni avser att projektet ska göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.

3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att projektet når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.

4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad och nå målen? Hur involverar ni relevanta aktörer? Hur avser ni att nå målgrupperna? Hur anpassar ni er till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: ni har i projektet, i analysen av nuläge och kritiska faktorer, konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att exempelvis utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer eller sanktioner/subventioner.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Utöver detta gäller att projektansökan är en fortsättning på ett pågående projekt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 % i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni gör er ansökan via e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Transnationell komponent - TNK

Har ni redan ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, eller en så kallad transnationell komponent. Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

Tilläggsprojektet ska även bidra till Östersjöstrategins genomförande och mål. Samarbetet ska syfta till att lösa, för länderna, gemensamma utmaningar. Mer information om särskilda krav.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket, enhet Regional tillväxt Mellersta Sverige/Stockholm som ansvarar för programmet. Kontaktuppgifter till Tillväxtverket Stockholm. Mer information om programmet finns på vår hemsida.