Tillväxtverket
eu-logotyp

Insatser för koldioxid­snål ekonomi

Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar i utlysning 2020:1. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, med prioriteringen att främja energieffektivisering.

Vem kan söka?

Huvudsaklig stödmottagare är en nationell aktör eller flera aktörer i samarbete som kan erbjuda samma typ av stöd till företag i stor del av landet.

Projektet ska leda till en bestående strukturell förändring och det är viktigt att den stödsökande kan säkra en sådan strukturell förändring. Projekt som har säljbara produkter och tjänster eller driver en utveckling av dessa beviljar vi inte stöd.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet. Det är inte heller möjligt för företag med eget intresse att söka.

För vad kan vi söka?

Stöd kan sökas för genomförandeprojekt och förstudier samt Transnationell komponent. Er ansökan ska vara inriktad mot följande insatsområde och möta nedan beskrivna krav.

Utlysning 2020:1 är öppen för insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer vilket tydliggörs i:

 • Insatsområde 3, och investeringsprioritering 4b som har prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag. Läs mer om insatsområdet i programdokumentet

Det är viktigt att ert projekt erbjuder stöd till företag oavsett var i Sverige de verkar. Era insatser ska komplettera andra satsningar inom de regionala strukturfondsprogrammen och bygga på befintliga strukturer. Era insatser ska, med andra ord, inte bygga upp nya organisationer eller sammanslutningar. De ska använda det stödsystem som finns.

Vi ser positivt på projekt som har/söker stöd från Energimyndigheten/Naturvårdsverket/Vinnova.

De åtgärder, verktyg och stöd som är möjliga att söka i investeringsprioriteringen finns utförligt beskrivna i programdokumentet.

Målgrupp för insatserna

Målgruppen för programmet och insatserna är små och medelstora företag. Det är inte möjligt att använda medlen för insatser mot primärproduktion (fiskeri och lantbruk).

Ni som stödmottagare ska ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd, och det allmänna gruppundantaget GBER. Läs en vägledning till EU:s statsstödsregler.

Notera att det inte är möjligt att ansöka om stöd till den del i programmet som är avsatt för processtöd och nationellt kompetens- och metodstöd.

Insatser som bidrar till det särskilda målet

Ert projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som bidrar till det särskilda målet:

 • Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.

Projektet ska också bidra till och delta i de aktiviteter som anordnas av det processtöd som erbjuds inom ramen för projektet Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beskriv i er ansökan hur ni förväntar er att insatserna ska bidra till Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små och medelstora industriföretag MWh (megawattimmar) per MSEK (miljoner svenska kronor), som är den resultatindikator som används för det särskilda målet.

För att förstå om er projektidé är i linje med programmets ambitioner, läs om vägledande principer för projekturval och urvalskriterier i programdokumentetlänk till annan webbplats.

Förändringslogik

Ansökningar till den här utlysningen ska beskriva en tydlig förändringslogik. Den ska vara väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Hållbarhetsaspekterna

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur avser ni att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. Till exempel för jämställdhet innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

 • Du kan se en bild längst ner på sidan som ger ett helhetsperspektiv av hållbarhetsaspekterna.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen:

 • 29 november 2019 – 28 februari 2020.
 • Sista dag för ansökan: 28 februari 2020 23:59.
 • Samråd: kring inkomna ansökningar sker i maj.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som ska omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera.

Vi välkomnar en tidig dialog med potentiella sökande så tidigt som möjligt. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket redan innan er ansökan. Beskriv er idé genom att använda Mall för beskrivning och projektidé.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 . Gå till sidan för de styrande dokumenten.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Omvärlds- och intressentanalys

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i alla nio EU-program som Tillväxtverket förvaltar. Du hittar enkel inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige på Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du k även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idé om var du kan finna medfinansiering.

För att få hjälp med omvärlds- och intressentanalysen rekommenderar vi att du använder Klimatsynks webbplats. Där kan du nå lämpliga kontakter och få information om vad som redan görs, samt vilka projekt som kan ha koppling till dina idéer.

Om ert projekt beviljas medel kommer projektledaren erbjudas att delta i ett nationellt nätverk och även få stöd dels via webb och sociala medier och dels genom att delta på gemensamt anordnade spridningskonferenser.

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta någon i teamet.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Som längst kan projektet pågå fram till 30 april 2023.
 • De sista två månaderna (för genomförandeprojekt) får endast användas för avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka & rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökanPDF.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Läs mer om urvalskriterier i handboken. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för diskussion i Samråd (Samrådet består av GD för Tillväxtverket, Vinnova och Statens energimyndighet).

När protokollet från samrådsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut.

Kontakt

Har ni en projektidé? Ta gärna kontakt med en handläggare tidigt i processen.

 • Handläggare: Emma Brandstedt namn.efternamn@tillvaxtverket.se,
 • Controller: Helén Axelsson namn.efternamn@tillvaxtverket.se, 08-681 91 75