Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Skåne och Blekinges konkurrenskraft

Det är inte möjligt för nya projekt att söka stöd inom insatsområde 1, innovation och insatsområde 3, koldioxidsnål ekonomi, i den här utlysningen.

Den europeiska regionala strukturfonden Skåne-Blekinge öppnar för ansökningar inom följande insatsområden:

 • Insatsområde 2, Smart tillväxt – Små och medelstora företag.
 • Insatsområde 4, Inkluderande tillväxt – Bredband.
 • Insatsområde 5, Hållbar stadsutveckling.

Även projektet som redan finansieras av regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge kan ansöka utökad budget i samband med utökad verksamhet. En sån ansökan kan göras efter att en fördjupad dialog mellan projektägaren och Tillväxtverket har skett.

Mer om programmet Skåne-Blekinge.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

I den här utlysningen ska alla ansökningar om nya projekt vara inriktade mot något av de öppna insatsområdena små och medelstora företag, bredband, eller hållbar stadsutveckling. Projektet ska också möta nedan beskrivna krav.

Er ansökan ska innehålla all nödvändig information. Tillväxtverkets handläggare ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till programmet och urvalskriterierna. Det ska framgå hur ni tänker genomföra projektet samt vilken genomförandekapacitet projektet har.

Ert projekt ska vara riktad mot en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett av de specifika målen.

Möjligheten att komplettera ansökan kommer att vara mycket begränsad.

Insatsområde 2, Smart tillväxt - Små och medelstora företag

Projekt inom insatsområde 2 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 3a, specifikt mål: Stärkt entreprenörskap och företagande.
 • Investeringsprioritering 3d, specifikt mål; ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

Insatsområde 4, Inkluderande tillväxt – Bredband

Inom insatsområde bredband välkomnar vi särskilt projekt med följande inriktning:

Satsningar som innefattar gemensamt kunskapsbyggande och kunskapsstöd för de som är intresserade av för att öka kunskapen och investeringsviljan för utbyggnad av bredband. Och de ska stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a, att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Exempel på aktiviteter kan vara kopplade till kommunala digitaliseringsagendor och digitala strategier, processbeskrivningar för att utnyttja ny teknik samt kunskapsunderlag och kostnadsberäkningar som visar möjligheterna och sambandet med ökad digitalisering och utnyttjandet av bredband. Observera att projektet måste vara tydligt avgränsat mot ordinarie verksamhet. Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande.

Som inspiration, läs gärna om nedanstående projekt som pågår i landet:

Det går inte att göra investeringar i fysisk infrastruktur inom Skåne-Blekingeprogrammet.

Insatsområde 5, Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade planlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projekten ska stimulera innovationsprocesser och entreprenörskap med utgångspunkt från Malmös särskilda utmaningar. Ni bör som sökande ta del av den sektorsövergripande planen. Malmö stad ansvarar för urvalet av ansökningarna enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013PDF. Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de ligger i linje med den sektorsövergripande integrerade planen.

Vi välkomnar särskilt projekt som verkar för spridning och förankring i hela Skåne–Blekinge. Insatsområdet är förbehållet Malmö stads geografi men är öppet för alla aktörer att söka. Tillväxtverket uppmuntrar därför sökande från alla sektorer som är intresserade av att göra insatser i Malmö.

Projekt inom insatsområde 5 ska också bidra till:

 • Investeringsprioritering 1b, Specifikt mål: Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.
 • Investeringsprioritering 3a, Specifikt mål: Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Kontakt Malmö stad

För information om Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan kontakta:
Ulrika Lagergren, telefon 040-34 10 00.

Tillväxtverket bereder, efter Malmö stads urval, ansökningarna inom insatsområde 5 i enlighet med det operativa programmet för Skåne-Blekinge.

Pågående projekt som vill ha utländska samarbetspartners inom Östersjöregionen

Har ni ett projekt som redan beviljats EU-stöd och som är intresserade av att samarbeta med utländska parter inom Östersjöregionen? Då har ni möjlighet att ansöka om utökat stöd. Ett samarbete kan genomföras med parter från olika struktur- och investeringsfonder, eller vid särskilda fall, andra parter inom makroregionen. Aktiviteterna inom en sådan så kallad transnationell komponent ska bidra till Östersjöstrategins genomförande.

Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ett sådant tilläggsprojekt kan kopplas till befintliga projekt inom samtliga insatsområden, under förutsättning att de bidrar till programmets måluppfyllelse. Projektet ska även ge ett mervärde för programområdet samt bidra till Östersjöstrategins mål och prioriteringar. Samverkansåtgärderna bör vara inriktade på att hitta och/eller genomföra gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.

Lär dig mer om projekt med transnationellt samarbete. Du kan även kontakta någon av Tillväxtverkets handläggare om du har frågor.

Generellt om ansökningsomgången

För att ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, bör projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Miniminivån är att minst två av aspekterna används som verktyg för att nå projektets mål och resultat. När Tillväxtverket handlägger en ansökan om stöd, görs en bedömning utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i er projektansökan. Ni ska i bakgrunds- och projektbeskrivningen redogöra för hur ni aktivt arbetar med detta i projektet. Beskriv också tydligt hur miljö, mångfald och jämställdhet ska integreras i aktiviteterna för att uppnå projektets syfte och mål. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för hållbarhetsaspekterlänk till annan webbplats.

Även i ett utökande av projekt ska hållbarhetsaspekterna integreras i projektets olika delar.

När kan vi söka?

 • Utlysningen öppnar 9 december 2019 – 10 mars 2020.
 • Utlysningen stänger 10 mars 2020 kl 23:59.
 • Prioritering sker: 10 juni 2020.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Tillväxtverket vill gärna att ni kontaktar oss för ett möte där vi kan diskutera er projektidé innan ni ansöker. Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

För förstudier:

 • Förstudier kan erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat) är obligatoriskt.
 • Max 9 månaders genomförande.
 • Förstudier har inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt. Läs mer om förstudier härlänk till annan webbplats.
 • Ni redovisar en gång genom en slutrapport, och ansöker om en klumpsumma. Se information om Redovisningsalternativenlänk till annan webbplats.
 • Ni ska använda e-tjänsten Min ansökan.

Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål. Ni ska också beskriva indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket här.

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Ni som ansöker om stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar. Er ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott. En ansökan om förskott görs separat.

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som direkt eller indirekt målgrupp. Därför ska ni i er ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna. Ni kan också kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, redan innan ni börjar utforma projektet.

Se också:

Hur länge kan projektet pågå?

 • Tidigaste datum för projektstart är 1 september 2020.
 • Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023.
 • Sista dag för projektperiod, inklusive slutredovisning: 30 april 2023.

För pågående projekt som söker om ökad budget görs en bedömning av rimligheten i total projektlängd utifrån inkommen ansökan.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

En bedömning av rimligheten i det ansökta beloppet görs utifrån inkommen ansökan.

Hur ansöker vi?

Nya projektansökningar

Ansökan görs via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om e-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Pågående projekt

För pågående projekt som söker ökad budget ska ansöka genom att skicka in sin ansökan via e-mail. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge.

Er begäran om ökad budget ska innehålla:

 • Beskrivning av ändringen.
 • Bakgrund.
 • Reviderat budgetförslag, använd Tillväxtverkets budgetmalllänk till annan webbplats.
 • Medfinansieringsintyg.
 • Reviderad aktivitetslista.
 • Nya målvärden för de indikatorer som projektet ska mäta och följa upp.
 • Eventuellt reviderade projektmål och delmål om det bedöms nödvändigt.
 • Tillkommande bilagor, till exempel upphandlingsplan.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån urvalskriterierlänk till annan webbplats. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Malmö så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Se datum för testa din projektidédagarlänk till annan webbplats.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge.

Kontaktuppgifter till projektcoach: