Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

Utlysning 2020:1 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i EU-programmet Mellersta Norrland.

Sista ansökningsdag är 10 mars 2020 och prioritering av ansökningarna kommer att ske vid Strukturfondspartnerskapsmöte den 10 juni 2020.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, investeringsprioritering 2 c.

Investeringsprioritering 2 a (bredband) är stängd i denna utlysning.

3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.

Investeringsprioritering 3a är stängd i denna utlysning.

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Investeringsprioritering 4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

investeringsprioritering 4c – Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

5. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T.

Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodala noder.

Välkomna med ansökningar inom:

Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 1b – Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av

 • investering i produkt- och tjänsteutveckling
 • tekniköverföring
 • social innovation
 • miljöinnovation
 • offentliga tillämpningar
 • efterfrågestimulans
 • nätverk
 • kluster och öppen innovation genom smart specialisering
  och stödja
 • teknisk och tillämpad forskning
 • pilotverksamhet
 • tidiga produktvalideringsåtgärder
 • kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Särskilt mål 1 – Ökade investeringar i forskning och utveckling som andel av programområdets företag.

Särskilt mål 2 – Öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Projektinitiativ som länkar forskning, företag eller företagskluster till andra EU-fonder eller forskningsfonder som exempelvis Horisont 2020 eller COSME nationella initiativ eller forskningsprogram.
 • Etablering och förstärkning av strategiska nätverk som främjar öppen innovation mellan företagen och för dem strategiskt viktiga FoU-partners.
 • Projekt där företag som representerar branscher (exempelvis kvinnor och utrikesfödda) som är underrepresenterade i innovationssystemet och där dessa utvecklar nya lösningar på kända och framtida behov.
 • Etablerade kluster, klusterinitiativ och FoU-centrum kopplas till regionens styrkeområden med fokus på smart specialisering.
 • Stötta aktiviteter innovationsstödsystemens aktörer inspirerar små och medelstora företag till investering i och kommersialisering av innovationer.
 • Stötta aktiviteter där programområdets framgångsrika innovationsdrivna företag inspirerar små och medelstora företag och genomför regionala samverkansprocesser och projekt kring innovationsutveckling.
 • Insatser som leder till att företag i programområdet initierar FoU verksamhet som en strategisk målsättning.
 • FoU-stöd som riktas till offentlig sektor för att stimulera innovationer som tillämpas och/eller kommersialiseras.
 • Utvecklar sociala innovationer som en strategi för affärsutveckling.
 • Initiera projekt med fokus på innovativa miljöanpassade varor och tjänster, exempelvis gröna kemikalier och nya material i syfte att ersätta fossila alternativ.
 • Skapande av nya och stöd till befintliga kluster samt virtuella kluster som tillsammans med FoU-partners stimulerar till tekniköverföring och innovativ utveckling.
 • Tillgängliggörande av miljöteknisk, teknisk tillämpad forskning för regionens företag och kluster som leder till ökade företagsinvesteringar.
 • Ramprogram för regionala företagsstöd med inriktning att stimulera investeringar i FoU i små och medelstora företag. Detta innebär att godkända investeringsstöd kan stimulera företagsinvesteringar i FoU.

Målgrupp: Företag och företagsorganisationer, innovationsstödjande aktörer, branschövergripande organisationer, offentliga aktörer.

Vem kan söka?
Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar, innovationsstödjande aktörer. Branschövergripande organisationer och civila samhället.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som syftar till att skapa innovationer i skärningspunkter mellan olika branscher.

Vi ser också gärna ansökningar om projekt som fokuserar på hög innovationskraft med fokus på att involvera fler företag länkade till innovationsprocessen/klustersamarbetet.

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för investeringsprioriteringen:

Investeringsprioritering 2c Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa.

Särskilt mål 1 – Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras.

Särskilt mål 2 – Användningen av e-tjänster ska öka, särskilt i de grupper i samhället som i mindre utsträckning använder e-tjänster och den nya tekniken.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Projekt med inriktning på att utveckla och höja kunskapen om och användning av befintliga och nya e-tjänster.
 • Samverkansprojekt mellan privat och offentlig sektor som syftar till att förbättra tillgängligheten till e-tjänster.
 • Projekt som förstärker interaktionen mellan brukare och servicegivare genom IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration och e-hälsovård, liksom tillämpningar baserade på öppen källkod.
 • Projekt för att förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen genom utveckling av digitala tjänster.
 • Projekt som syftar till att skapa förutsättningar för kommersialisering genom utveckling av offentliga IKT-lösningar.

Målgrupp: Privat och offentlig sektor, hushållen samt det civila samhället.

Vem kan söka?
Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar.

Vi ser gärna ansökningar som bidrar till utveckling av e-tjänster inom offentlig sektor.

Investeringsprioritering 2a (bredband) är stängd denna utlysning.

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för investeringsprioriteringen:

Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.

Särskilt mål 1 - Förbättrad lönsamhet bland företag som aktivt bidrar till klusterinitiativ.

Särskilt mål 2 - Ökad andel företag med affärssamarbete på internationella marknader.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras

 • Aktiviteter som främjar affärsutveckling med stöd av innovationsprocesser avseende kompetensförsörjning, produktion, resurseffektivitet, marknadsinvesteringar och internationalisering
 • Företagssamarbete kring marknads- produkt- och kompetensutveckling som ökar företagens nationella och internationella attraktions- och konkurrenskraft.
 • Aktiviteter för små och medelstora företag som vill utvecklas i samarbete med internationella partners och verka på en internationell marknad.
 • Aktiviteter som ökar företagens kunskap om internationaliseringens potential och ger reella färdigheter på nya marknader.
 • Insatser som gynnar företagande baserat på natur- och kulturresurser i programområdet. Särskilt beträffande i etablering och utveckling av destinationer och besöksmål med stöd av internationella nätverk och samarbetsorgan.

Målgrupp: Små och medelstora företag i programområdet, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor.

Vem kan söka? Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar och branschövergripande organisationer.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som fokuserar på indikatorerna: ”Sysselsättningsökning i företag som får stöd” samt ”Antal nya företag som får stöd”.

Investeringsprioritering 3a är stängd denna utlysning.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Ert projekt ska rikta sig till två investeringsprioriteringar och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Särskilt mål 1 - Öka små och medelstora företags samlade energieffektivitet med 20 procent till år 2020 samt ökad andel förnybar energi.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

- Rådgivning och energikartläggning med åtgärdsförslag till privat och offentlig verksamhet.

- Utredningar av smarta systemlösningar för att uppnå energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande i direkt samverkan mellan företag.

- Insatser för att systematisera det strategiska arbetet i energifrågor genom att arbeta med till exempel miljö- och energiledningssystem samt miljöpolicys.

- Utveckla företagsnätverk kring frågor om energianvändning och hållbar utveckling.

- Utveckling av miljöteknik och nya tjänster som gör det lättare för företag och individer att agera hållbart.

- Stöd till demonstrationsanläggningar och testverksamhet i syfte att göra produktionsprocesser mer energieffektiva.

- Stöd till små och medelstora företag i syfte att möjliggöra övergång till en fossiloberoende transportsektor samt minska användningen av fossila bränslen i arbetsmaskiner.

- Stöd till centrumbildning, forskning och utveckling inom energiteknik.

- Stärka befintliga och bilda nya strategiska nätverk för samarbete i syfte att säkra kompetensförsörjningen och arbetskraftsutbudet inom exempelvis vindkraft, solenergi och bioenergi.

Målgrupp: Små- och medelstora företag och offentlig verksamhet som har potential att förbättra energihushållningen.

Vem kan söka? Företag, företagsnätverk, universitet och högskolor, organisationer och offentliga aktörer i samverkan med näringslivet.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som fokuserar på indikatorerna: ”Antal företag som får stöd”.

Investeringsprioritering 4c – Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Särskilt mål 1 – Öka energieffektiviteten inom offentlig sektor och inom bostadssektorn.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Utarbetandet av strategier och planer för en uthållig och energieffektiv samhällsplanering.
 • Insatser för att lära av goda exempel inom samhällsplanering nationellt och internationellt. Utveckla samarbeten med andra regioner.
 • Påverkansarbete i syfte att minska klimatpåverkan från transporter.
 • Projektering och förberedande arbete för test och verifiering av ny energieffektiv teknik i offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader samt inom bostadssektorn.
 • Spridning och implementering av kunskaper från tidigare försök och genomförda energieffektiviseringsprojekt inom offentlig sektor och näringslivet.
 • Utveckling av energisnåla hus med miljöanpassade material.
 • Insatser för ökat hållbart byggande och användning av förnybara material i bostadssektorn.
 • Insatser för ökad användning av miljöanpassad upphandling.

Målgrupp: Offentlig sektor, organisationer samt små och medelstora företag med verksamhet inom bostads- och infrastruktursektorn.

Vem kan söka?
Funktioner inom samhällsplanering, fastighetsförvaltning miljö samt universitet och högskolor är exempel på möjliga stödmottagare i den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är företag och branschorganisationer, verksamma inom energi eller tillverkning av miljöanpassade material några av de tänkbara stödmottagarna.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som fokuserar på indikatorn: ” Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och organisationer”.

Insatsområde 5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T.

Särskilt mål 1 – Programområdets TEN-T nät har en utvecklad funktion år 2020 jämfört med 2014 genom förbättrad tillgänglighet och kapacitet.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Vägförbättrande åtgärder som ökar tillgängligheten
 • Framtagande av underlag och analyser för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen
 • Investerings- och trimningsåtgärder i järnvägssystemet
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen och metodutveckling som syftar till att utveckla och främja multimodala transporter.
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet.
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Målgrupp: Företag och organisationer i programområdet.

Vem kan söka? Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer.

Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T- infrastruktur, inklusive multimodala noder.

Särskilt mål 1 - Programområdets mobilitet har ökat år 2020 jämfört med 2014.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Framtagande av underlag för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen
 • Bärighetsåtgärder
 • Tillgänglighetsskapande infrastrukturinsatser
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen och metodutveckling som syftar till att utveckla och främja multimodala persontransporter.
 • Utveckling av bytespunkter, pendlarparkeringar och andra multimodala insatser som syftar till regionförstoring och ökad andel kollektivt resande.
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet.
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Målgrupp: Företag och organisationer i programområdet.

Vem kan söka? Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som fokuserar på indikatorerna: ”Total längd ombyggda eller uppgraderade vägar”

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration och stöd hittar ni i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier.

För redan pågående projekt med ambitioner om internationalisering finns möjligheten att ansöka om en så kallad transnationell komponent. Mer information finns att läsa i Tillväxtverkets handbok.öppnas i nytt fönster

När kan vi söka?

Utlysningsomgången är öppen: 10 december 2019 – 10 mars 2020.

Sista dag för ansökan: 10 mars 2020.

Prioritering sker: 2020-06-10.

Om en ansökan kommer in för sent kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planeralänk till annan webbplats.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidélänk till annan webbplats. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket härlänk till annan webbplats

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 .

Gå till sidan för de styrande dokumentenlänk till annan webbplats

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader. Dock senast t o m 28 februari 2023.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Möjligheten finns att ansöka om förskott.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.länk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stödlänk till annan webbplats.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansökalänk till annan webbplats.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vi rekommenderar att ni kontaktar Tillväxtverket för en dialog!

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi
rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • fyllt i blanketten Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • noggrant ha läst igenom utlysningstexten
 • gått igenom de 12 stegen Från idé till ansökan
 • tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet Mellersta Norrland i Östersund.öppnas i nytt fönster