Tillväxtverket
eu-logotyp

Smart och hållbar tillväxt för alla - Östra Mellansverige

EU-programmet Östra Mellansverige öppnar utlysning 2020:1 för insatser som bidrar till smart och hållbar tillväxt.

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen.

Programmet har tre insatsområden med separata budgetar:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav. Projektet bör ha föregåtts av en förstudie finansierad av programmet, eller på annat sätt, och leva upp till de resultatkriterier som förstudier inom programmet ska uppfylla.

Observera att utlysningen inte öppnar för nya förstudier.

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Projekten inom det här insatsområdet ska koppla an till ett eller flera av Östra Mellansveriges utpekade utmaningsområden:

 • Hållbar livsmedelsförsörjning.
 • Life science med välfärd och hälsa.
 • Morgondagens energilösningar.
 • Smart industri.

Vi kommer att särskilt prioritera projekt som på ett konkret sätt involverar näringslivet i regionens innovationsprocesser. Eller projekt som bidrar till ökade investeringar i FoU (forskning och utveckling) i regionens små och medelstora företag. Satsningarna bör aktivt bidra till att gynna Östra Mellansveriges potential som internationellt framstående region. Projekt som stödjer samarbeten och utbyten mellan Östra Mellansverige och internationellt starka forsknings- och innovationsmiljöer uppmuntras.

Er ansökan ska bidra till resultatmål och resultatindikatorer som anges för den investeringsprioritering ni söker inom.

Insatsområde 2. Att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Stöd kan sökas för genomförandeprojekt samt förlängningar med utökad budget för pågående projekt. Särskilt efterfrågas projekt som på ett tydligt sätt bidrar till att små och medelstora företag stärker sin konkurrenskraft internationellt.

Avser ni att söka en förlängning kan ni ta kontakt med nuvarande handläggare. Hen kan ge mer information om hur ansökningsförfarandet går till, då en sådan ansökan inte är möjlig i ”min ansökan”.

Er ansökan ska bidra till resultatmål och resultatindikatorer som anges för den investeringsprioritering ni söker inom. Läs mer om programmet Östra Mellansverige.

Övergripande om er ansökan

Vi rekommenderar att ni innan en ansökan tar kontakt med någon av våra handläggare.

Ni som förbereder projekt och satsningar behöver planera för ett tydligt aktivt ägarskap och att ni kan säkerställa långsiktiga effekter av projektet. För er omvärldsanalys bör ni ha tagit del av projektexempel och lärdomar från andra avslutade eller pågående satsningar. Information om regionalfondsprojekt kan ni hämta i bland annat Tillväxtverkets projektbank samt klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet bör vara förankrat hos utvecklingsansvarig Region. Oavsett om ni söker medfinansiering där eller inte. Läs mer om programmet Östra Mellansverige.

I ansökan ska en tydlig förändringslogik finnas beskriven. Det skapar både styrbarhet och utvärderingsbarhet i projektet. Det ger också stöd för att på ett tydligt sätt ska kunna integrera de horisontella kriterierna Jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de kan fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

Förändringslogik

Ansökningar till den här utlysningen ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt. Det vill säga hur ni avser att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. Till exempel för jämställdhet innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

Nulägesanalys.

 • Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?

Mätbara mål

 • Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.

Kritiska faktorer

 • Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.

Insatser

 • Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: projektet har i analysen av nuläge och kritiska faktorer konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner etcetera

Interaktiv pdf om förändringslogikenPDF.

Det finns även en film om förändringslogiken längst ner i utlysningen.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 10 januari 2020 – 10 mars 2020
 • Sista dag för ansökan: 10 mars 2020, kl. 23.59
 • Prioritering sker: 10 juni 2020

För de förstudier som beviljades i utlysning 2019:3 gäller sista ansökningsdag 30 april, kl 23.59. Prioritering sker då 2 september.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som ska omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stödet om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2019:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket.

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag direkt eller indirekt är målgrupp. Därför behöver ni ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. Ta tidigt kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Örebro för att höra vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Tillväxtverket har möjlighet att i begränsad omfattning ge stöd till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet. Särskilda regler tillämpas kring vad stödet får användas till och hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Stödet kan ges för viss avgränsad insats och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget.

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag enligt Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Projektet kan som längst pågå 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader. Sista dag för projektavslut är dock 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Örebro som ansvarar för Östra Mellansverige.

Det går också bra att skicka e-post: ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Film om förändringslogiken

Inbjudan till seminariet Förändringslogik och förenklade redovisningsalternativ

På bilden står det "Förändringslogik och förenklade redovisningsalternativ" och längst ner till höger höger ser man Tillväxtverkets logga och en EU-logga. Mer information om bilden står i texten  

Bilden ovan är en inbjudan till seminariet Förändringslogik och förenklade redovisningsalternativ. 10 februari klockan 09.00 - 10.00 hålls ett informationsseminarium om förändringslogik och förenklade redovisningsalternativ för dig som planerar att söka projektmedel. Seminariet hålls via länk.

För att få mer information och en anslutningslänk till seminariet kan du kontakta kontoret i Östra Mellansverige.