Tillväxtverket
eu-logotyp

Bredbands­utlysning Norra Mellansverige

Utlysning 2020.2 för EU-programmet Norra Mellansverige, ett regionalt strukturfondsprogram, är öppen. I utlysningen kan du söka investeringar för bredbandsinfrastruktur.

Insatsområde 2, investeringsprioritet 2a

Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät. Att stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

  • Insatserna ska bidra till att öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bredband med hög kapacitet.

Vem kan söka?

Investeringar inom bredband – insatsområde 2a

Ansökningsomgången är enbart öppen för de aktörer som tidigare har anmält intresse om att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar. Investeringarna ska vara i form av ortsammanbindande nät i aktuellt samråd.

Observera att maximalt EU-stöd inkluderar eventuella administrativa kostnader. Maximalt EU-stöd per sträcka har fastställts genom tidigare samråd.

S‌träckor och aktörer som kan söka EU-stöd

Kommun och aktuellt objekt

Aktör som kan söka EU-stöd

Efter konkurrens

Maximalt EU-stöd i kronor

Bollnäs: Hällbo - Flugbo, Höstbodarna - Finnfara, Höstbodarna - Annefors och Berga - Yxbo.

Region Gävleborg, genom regionalt samverkansprojekt


1 854 842 kronor

För vad kan vi söka?

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfonds­programmen omfattas projekt som söker EU-stöd för bredbandsinvesteringar även av andra specifika krav.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband i ett större område. Stödet ska bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges lands- och glesbygds­områden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortsammanbindande nät
Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort. Men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet. Där ska ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät ta vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Särskilda villkor för bredbandsprojekt

Tillväxtverket sammanställt åtta särskilda villkor som gäller för de här projekten. Vi har gjort det för att säkerställa att bredbandsnäten som byggs med EU-stöd uppfyller de krav som följer av regelverket för statligt stöd. Näten ska vara robusta, av hög kvalitet och byggas på ett kostnadseffektivt sätt har.

De särskilda villkoren.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen:

  • 15 mars 2020 – 15 april 2020.

Sista dag för ansökan:

  • 15 april 2020.

Prioritering sker av Strukturfondspartnerskapet april 2020.

Kontakta kontoret Norra Mellansverige för mer information.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som ska omfattas av sekretess, ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan också och återkräva stödet om mottagaren inte följer reglerna.

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser avsnittet om bredband.

Ni bör även läsa avsnitten Planera och Ansöka i Tillväxtverkets webbaserade Handbok för EU-projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål. Och beskriva indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i insatsområde 2:

  • Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT.

Och investeringsprioritering 2a:

  • Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät. Och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin som respektive projekt sökt inom.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

För er sökande och eventuella stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket, men tidigast den 15 mars 2020.

Projekttiden kan som längst vara 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka & rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om e-legitimation, i Handbok för EU-projekt innan ni skickar er ansökan.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt tas upp för prioritering. Den genomför Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige under april 2020.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Gävle.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Gävle.