Tillväxtverket
eu-logotyp

Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge

I den här utlysningen är det möjligt att söka medel i insatsområde 2, små och medelstora företag. Ansökningarna ska fokusera på att stötta företag som drabbats, eller riskerar att drabbas av ekonomisk kris på grund av coronapandemin.

EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2020.1. Skicka in din ansökan om stöd för investeringar för sysselsättning och tillväxt i regionen.

Läs mer om programmet Skåne-Blekinge.

Vem kan söka?

Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan exempelvis vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner eller statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Det är av yttersta vikt att insatserna för att stötta förtagen kan påbörjas så snart som möjligt. Det innebär att processen för utlysning, beredning av ansökningar samt prioritering och beslut kommer att genomföras under en kort tidsperiod.
Sökande bör ha hög ekonomisk och organisatorisk kapacitet samt god regional förankring. Vi ser gärna sökande med bred kompetens inom företagsrådgivning och finansiering.

Du som söker stöd ska kunna uppvisa ett stödbrev från regionalt utvecklingsansvariga vid inlämning av ansökan.

Maximalt två projekt kommer beviljas.

För vad kan vi söka?

Coronakrisen har drabbat företagen i Skåne-Blekinge hårt. Vid tidpunkten för utlysningens öppnande har vissa branscher drabbats mycket hårt, men effekterna av krisen sprider sig även till andra branscher.
Utvecklingen av krisen är osäker, hur djup och långvarig den blir och vilka branscher den kommer att sprida sig till. Krisen drabbar även branscherna på olika sätt. Företag kommer att behöva stödinsatser av olika slag och som kan komplettera de stödinsatser som EU och regeringen erbjuder.

Företag inom utsatta sektorer är i stort behov av stöd för att verksamheterna inte ska behöva läggas ned. Den här utlysningen riktar sig till aktörer som kan erbjuda stödinsatser för att stötta företag i kris. Stödinsatserna behöver antingen vara oberoende av branscher eller kunna anpassas till nya branscher över tid.

Utlysningens stödinsatser kan till exempel vara inriktade mot:

 • Rådgivning och andra stödinsatser för hantering av coronakrisens effekter.
 • Rådgivning och utvecklingsprocesser för att skapa förutsättningar för att öka omställningsförmågan hos företagen.
 • Proaktiv hantering av uppkomna situationer med företagsnedläggning.
 • Rådgivning och kunskapsöverföring gällande krishantering inom företag.
 • Öka efterfrågan på produkter från drabbade företag eller efterfrågan som skapar nya arbetstillfällen som ersätter förlorade jobb.

Målgrupp: Entreprenörer samt små och medelstora företag som påverkats kraftigt av det ekonomiska läget.

Det finns också en möjlighet att arbeta med långsiktiga insatser, till exempel omställning i näringslivet. Ansökningar som kan harmonisera med projekt finansierade av Europeiska socialfonden är särskilt önskvärda.

I den här utlysningen är det inte möjligt att söka stöd för Insatsområde 1: Innovation, Insatsområde 3: Koldioxidsnål ekonomi, Insatsområde 4: Bredband eller Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Innan du söker stöd rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra handläggare.

Hållbarhetsaspekter

För samtliga insatsområden ska ansökningarna tydligt visa på arbetet med minst två av de tre hållbarhetsaspekterna.

 • Jämställdhet.
 • Likamöjligheter och icke diskriminering.
 • Bättre miljö.

Projekten kan till exempel inkludera perspektiven i affärsutvecklingen. Särskilt önskvärt är perspektiv på inomregionala skillnader med hänsyn till företagare som är särskilt utsatta, däribland företagare med utländsk bakgrund.

Vi rekommenderar att du beskriver projektgenomförandet enligt en tydlig förändringslogik. Det skapar möjligheter att både styra och utvärdera projektet. Det ger också stöd för att ni på ett tydligt sätt ska kunna integrera hållbarhetsaspekterna och hur de ska fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Du kan läsa mer om hållbarhetsaspekterna för att inspireras.

I din ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Skåne-Blekinge. Det kommer att finnas begränsade möjligheter för att komplettera ansökan efter att den är inskickad.

För bilagor till ansökan, ska du endast använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). De finns på sidan Ansöka om stöd och under rubriken Ansök om EU-finansierat stöd. Om du kan ska du skapa din ansökan i e-tjänsten Min ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

Förankra gärna projektet hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

Observera att ansökningar som inte uppfyller kraven som beskrivs ovan kommer att avslås.

När kan vi söka?

Utlysningens startdatum: 19 maj 2020

Sista dag för ansökan: 7 juni 2020 kl 23:59

Första dag för projektstart: Tidigast det datum ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Prioritering sker löpande allteftersom ansökningar kommer in.

Vad är viktigt att veta?

För den här ansökningsomgången gäller nya alternativ för kostnadsredovisning. Närmare information kring alternativen och övrig stödinformation finns på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera.

Vill du redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som du ska besvara i ansökan om ni tänker söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet betalas ut per automatik. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan också återkräva stöd om du inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

För dig, som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum ansökan har registrerats som inkommen i Min ansökan.

Sista dag för aktiviteter i projekten: 28 februari 2023.

Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten: 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska vara offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Du ska göra din ansökan via tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller. Det gör du i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation. Det gör du i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. VI bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet löpande. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Du är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt södra Sverige, i Malmö. Som ansvarar för programmet Skåne-Blekinge.