Tillväxtverket
eu-logotyp

Övre Norrland – investeringar i bredband

Du som investerar i bredbandsinfrastruktur och tidigare har lämnat in en intresseanmälan kan söka stöd hos oss. Investeringen ska ske i Norrbottens respektive Västerbottens län.

Utlysning 2020:3 Bredband inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen.

Programmet för Övre Norrland bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Programmet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014-2020.

Vem kan söka?

Du som söker ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.
 • Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan vi söka?

Utlysning 2020:3 bredband håller öppet för ansökningar inom:

 • Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT.
 • Investeringsprioritering 2a: Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Utlysningen är endast öppen för de aktörer som har lämnat in intresseanmälningar till Tillväxtverket. Det ska ha skett under det öppna samråd, som pågått mellan 2020-06-09 och 2020-06-23, med avsikt att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät.

EU-stöd får endast gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare. Och där det bedöms att det inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år. Det här är krav som EU ställer på stöd till bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet inom Regionala fonden.

Tillväxtverket har säkerställt att kravet är uppfyllt genom två offentliga samråd. De sträckor där man konstaterat att det finns befintligt bredband har lyfts bort från utlysningen.

Att öka tillgången till användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Insatsområde 2, investeringsprioritering 2a.

Syftet med prioriteringen är att öka utbyggnaden av bredband, höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

 • Insatserna ska bidra till att fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Projekt som söker EU-stöd för bredbandsinvesteringar omfattas av särskilda villkor. De framgår av varje beslut om stöd. Projekten omfattas även av de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av ortsammanbindande nät. Det ska ske i ett större område, för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Övre Norrlands lands- och glesbygdsområden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät, med EU-stöd, ska ske enligt de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortsammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort. Men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet. Där ska ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät ta vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Innan du skickar in din ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att du läser avsnittet om bredband.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 24 juni 2020 – 20 augusti 2020.
 • Sista dag för ansökan: 20 augusti 2020.
 • Sista dag för medfinansieringsintyg: 8 oktober 2020.
 • Prioritering sker: 9 oktober 2020.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den inte att godkännas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om något i din ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att du följer reglerna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan återkräva stöd om du, som stödmottagaren, inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1. Från och med 1 augusti 2019 tillämpas nya redovisningsalternativ. Syftet är att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket.

För dig, som sökande, finns en Handbok för EU-projekt. Den vägleder dig i arbetet med projektet. För att ett projekt ska få stöd krävs det att kraven och villkoren som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ditt projekt är 28 februari 2023. Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är 30 april 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter de datumen.

Du kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.
En projektperiod kan som tidigast starta det datum ansökan kom in till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resten ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Kvarvarande medel att söka är för närvarande 6,87 miljoner kronor.

Hur ansöker vi?

Du gör din ansökan via tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt, avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt, När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.
Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig, som sökande, under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Vi önskar en dialog med dig, som sökanden, inför en planerad ansökan. Vi rekommenderar att du tar kontakt tidigt.

Inför ett möte för att testa din projektidé vill vi att du:

 • Fyller i blanketten Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som du sen besvarar i ansökan om du bestämmer dig för att söka stöd.
 • Läs noga igenom utlysningen.
 • Går igenom de 12 stegen Från idé till ansökan.
 • Tar del av de obligatoriska urvalskriterierna.