Tillväxtverket
eu-logotyp

Branschsatsning – rädda företag inom besöksnäringen

Nu kan du söka stöd för att hjälpa krisdrabbade besöksnäringsföretag. Din ansökan ska senast vara inskickad 30 augusti. Det är det Nationella regionalfondsprogrammet som ansvarar för utlysningen.

Coronakrisen har slagit hårt mot besöksnäringen. Många företag har till följd av ett minskat resande, uteblivna möten och evenemang tappat en stor del av sin omsättning. Nu är det viktigt att ställa om och tänka nytt för att nå nya marknader och målgrupper.

Ställer företagen om öppnas möjligheter för en hållbar turism och hållbara besöksnäringsföretag. En omställning med hållbarhetsfokus bidrar till att både stärka företagens konkurrenskraft och att nå de 17 globala målen i Agenda 2030.

Projekten som får stöd ska bidra till:

 • En hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga företag i alla delar av landet.
 • En ökad attraktionskraft för Sverige som turismland.
 • En långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig i första hand till regioner och regionala turismorganisationer. Även kommuner och andra främjandeaktörer inom besöksnäringen är välkomna att söka. Men det bör ske i samverkan med de regionala aktörerna.
Tillväxtverket ser positivt på projekt som samarbetar över regiongränser. Projekt där flera aktörer är involverade genomförs med fördel som Samverkansprojekt.

Målgrupp för insatserna är små och medelstora företag. Företagen ska syssla med turism och besöksnäring. Även mikro- och enmansföretag räknas in i målgruppen.

Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regioner, kommuner och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan vi söka?

Din ansökan ska vara riktad mot följande insatsområde och möta kraven nedan.

Insatsområde 2. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering:
Stötta små och medelstora företag inom turism och besöksnäring. Tack vare hjälpen ska företagen kunna satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader. De ska även kunna ägna sig åt innovationsprocesser utifrån ett långsiktigt hållbart omställningsperspektiv.

Utlysningen är öppen för insatser riktade till små och medelstora besöksnäringsföretag. Företagen ska vara i kris på grund av coronapandemin. Insatser inom investeringsprioriteringen ska bland annat kunna stötta företagen direkt genom finansieringsstöd till utvecklingsinsatser (till exempel checkar). Det här kan ske i olika former, utifrån ramar av statsstödsregler och regionernas egna förordningar.

Ett tydligt hållbarhetsperspektiv ska löpa som en röd tråd genom satsningen, som förväntas bidra till en hållbar turism och besöksnäring.
Med hållbarhetsperspektiv menar vi att utvecklingen ska vara hållbar utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Insatser som bidrar negativt till någon av de här delarna får inget stöd.

Exempel på aktiviteter som kan stödjas

Projektets insatser ska vara till nytta för besöksnäringsföretagen, både på kort och lång sikt. Satsningen utgår från två spår:

 • Insatser direkt riktade till företagen.
 • Insatser för främjandesystemet.

Insatser som inte når företagen direkt behöver särskilt motiveras. Nedan följer exempel på insatser som ett projekt kan bestå av.

Insatser för företagens omställning till följd av ändrade förutsättningar:

 • Utveckling av produkter och verksamheter för nya marknader och målgrupper.
 • Utveckling av nya affärsmodeller.
 • Innovationsprocesser.
 • Fysiska investeringar, till exempel anpassning av byggnader och lokaler för boende och måltider utifrån ett omställningsperspektiv.

Insatser för att stärka företagens hållbarhetsarbete:

 • Kartläggning, rådgivning och analyser.
 • Fysiska investeringar för miljöförbättrande åtgärder inom områdena energi, vattenhushållning och avfall.

Insatser för att stärka tematisk eller geografisk samverkan mellan företag:

 • Sampaketering.
 • Nätverksbyggande.
 • Utveckling av kluster.

Insatser för utveckling av främjandesystemet:

 • Utveckling av främjandesystemet med anpassade verktyg och modeller utifrån företagens behov och förutsättningar.
 • Att stärka aktörernas kompetens och utveckla arbetssätt för att stödja utveckling av företag i besöksnäringen.
 • Kunskapshöjande instatser till främjandeystemet. Det kan hjälpa att anpassa verktyg och modeller utifrån företagens behov och förutsättnignar. Eller till att vara ett stöd i företagens affärsutveckling.

Insatser för att stärka en plats, destination eller led:

 • Insatser för att stärka lokala näringslivs- och servicekedjor. Det här ska göras i områden där besöksnäringen, inklusive affärsresande och konferensverksamhet, är en viktig beståndsdel för områdets livskraft och sysselsättning.
 • Insatser för att utveckla och stärka förgreningspunkter och service för vandrings- och cykelleder utifrån kedjan resa, bo, äta och göra.

Prioriterade projekt

Tillväxtverket ser positivt på projekt som på olika sätt stärker långsiktig samverkan inom besöksnäringens aktörssystem. Vi önskar en spridning av satsningar över landet och uppmuntrar projekt som samarbetar över regiongränser.
Projekt med insatser direkt riktade till företagen är prioriterade. Vid högt söktryck är även projekt där det sker en tydlig samverkan mellan aktörer och regioner prioriterade.

Förändringslogik

Din ansökan ska beskriva en tydlig förändringslogik. Den ska vara förankrad i motivet till ditt projekt. Du beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad du vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad du planerar att göra (insats) för att nå dit.

En tydlig logik underlättar för dig att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Hållbarhetsaspekterna

I ansökan ska du även visa hur ni använder hållbarhetsaspekterna som hävstång för tillväxt. Det vill säga hur avser ni att använda:

 • jämställdhet,
 • miljö,
 • lika-behandling och icke-diskriminering,

som medel för att nå resultat i projektet. Din ansökan stärks om du tydligt visar hur hållbarhetsaspekterna är en del av projektets förändringslogik.

Till exempel, för jämställdhet innebär det att du beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar) i projektet.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 16 juli 2020 – 30 augusti 2020.

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2020 klockan 23.59.
Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag avslås den.

Prioritering sker: 25 september 2020.

Vad är viktigt att veta?

Stöd kommer att delas ut under förutsättning att en programändring godkänns av Övervakningskommittén och EU-kommissionen.

Vi ser gärna att du, redan innan ansökan, kontaktar handläggare på Tillväxtverket för att berätta om och testa din projektidé. Hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse för de frågor du ska besvara i ansökan, om du tänker söka stöd.

Du hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att vi ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd betalas det inte automatiskt ut. En förutsättning för utbetalning är att du, som stödmottagare, följer reglerna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stödet om stödmottagaren inte följer reglerna.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan endast få pengar för kostnader inom projektperioden. Kostnader som uppstått innan projektstart får du inte stöd för. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket.

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019 och innebär nya redovisningsalternativ. Syftet med ändringen är att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt. Den vägleder dig i arbetet med projektet.

För att ett projekt ska få stöd och för att det ska betalas ut krävs det att kraven och villkoren i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

I handboken framgår olika former av godkänd medfinansiering. Bland annat är arbetad tid en möjlig form för medfinansiering.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Projekt ska slutredovisas senast 30 april 2023. Det innebär att aktiviteter i projektet som längst kan pågå till 28 februari 2023.
 • Projektet kan starta den dag som ansökan kommer in till Tillväxtverket. Tänk på att projektet i så fall startar på egen risk och ingen finansiering kan garanteras.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

 • För satsningen finns 70 miljoner avsatt.
 • Stödnivån kan vara 100 eller 50 procent finansiering från Nationella regionalfondsprogrammet fram till 28 februari 2021. Därefter kan stödnivån max vara 50 procent.
 • Tillväxtverket kan bevilja förskott upp till 400 000 kronor.

För att möta olika regioners behov erbjuder utlysningen följande upplägg.

1. Genomförandeprojekt

A) 50 procent stöd från EU under hela projektperioden.

B) Olika stödnivåer under projektperioden.

 • 100 procent stöd från EU, som längst till 28 februari 2021.
  Tänk på att möjligheten för 100 procent medfinansiering förutsätter att samtliga kostnader, som ska omfattas, är genomförda, utbetalda och bokförda. Det här ska vara inkluderat i din ansökan om utbetalning till Tillväxtverket innan 28 februari 2021.
 • De projekt som söker 100 procent stöd från EU ska riktas direkt till företagen.
 • 50 procent stöd från EU från 1 mars 2021.

2. Genomförandeprojekt med en inledande förstudie

 • En inledande förstudie med redovisningsalternativet och kostnadsslaget Klumpsumma, med 100 procent stöd från EU, kan som längst pågå till 28 februari 2021. Inledande förstudier kan söka stöd upp till 250 000 kronor.
  Tillväxtverkets uppföljning kommer att fokusera på projektets resultat i stället för faktiska kostnader.
 • 50 procent stöd från EU från 1 mars 2021.
 • Förstudien ska bidra till fördjupad kunskap om krisdrabbade företags behov. Den ska även fungera som underlag för projektets genomförande. Notera att beslut om förstudie och genomförandeprojekt tas vid samma tillfälle, det kommer ingen andra utlysning. Du ska alltså ansöka om båda delarna i den här utlysningen.

Projekt som beviljas stöd för två olika stödnivåer kommer att få två beslut om stöd. Vid ansökningstillfället skickas en ansökan in för respektive stödnivå/period. Det är viktigt att ansökningarna hänvisar till varandra och att ni i ansökan anger vilket upplägg ni ansöker om: 1a, 1b eller 2.

Hur ansöker vi?

Du gör din ansökan via tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan, de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad du behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp i ett samråd mellan utsedd chef på tre myndigheter:

 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Energimyndigheten

De tre myndigheterna har tillsammans haft regeringens ansvar att ta fram Nationella regionalfondsprogrammet.

Beslut om er ansökan tas av chefen för Tillväxtverket.

Kontakt

 • Emma Brandstedt, namn.efternamn@tillvaxtverket.se,
  vecka 27 - 29 och från och med vecka 34.
 • Pernilla Nordström, namn.efternamn@tillvaxtverket.se,
  vecka 28 och från och med vecka 33.
 • Annika Westerberg, namn.efternamn@tillvaxtverket.se,
  vecka 31 och från och med vecka 34.
 • Annika Rosing, namn.efternamn@tillvaxtverket.se,
  vecka 32 - 33.